• /'æmplifaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy khuếch đại, bộ khuếch đại
  buffer amplifier
  bộ khuếch đại đệm
  harmonic amplifier
  máy khuếch đại tần hài
  pulse amplifier
  bộ khuếch đại xung
  cascade amplifier
  bộ khuếch đại có tầng

  Toán & tin

  mạch khuếch đại

  Điện tử & viễn thông

  âm li

  Giải thích VN: Là một thiết bị điện tử để làm tăng tín hiệu âm thanh.

  Kỹ thuật chung

  bộ khuếch đại
  AC amplifier
  bộ khuếch đại AC
  acoustic amplifier
  bộ khuếch đại âm thanh
  adder amplifier
  bộ khuếch đại cộng
  amplifier servo link
  bộ khuếch đại vòng kín
  analog input channel amplifier
  bộ khuếch đại vào tương tự
  analog output channel amplifier
  bộ khuếch đại kênh ra tương tự
  antenna amplifier
  bộ khuếch đại ăng ten
  audio amplifier
  bộ khuếch đại âm tần
  audio amplifier
  bộ khuếch đại âm thanh
  audio-frequency amplifier
  bộ khuếch đại âm tần
  Backup Drive Amplifier (BDA)
  bộ khuếch đại chủ dự phòng
  backward-wave amplifier (BWA)
  bộ khuếch đại sóng ngược
  balanced amplifier
  bộ khuếch đại xoay pha
  balanced amplifier
  bộ khuếch đại cân bằng
  balanced magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ cân bằng
  band-pass amplifier
  bộ khuếch đại thông dải
  bilateral amplifier
  bộ khuếch đại hai chiều
  bipolar amplifier
  bộ khuếch đại lưỡng cực
  bistable amplifier
  bộ khuếch đại lượng ổn
  booster amplifier
  bộ khuếch đại tăng cường
  booster amplifier
  bộ khuếch đại trung gian
  bridge amplifier
  bộ khuếch đại kiểu cầu
  bridge magnetic amplifier
  bộ khuếch đại kiểu cầu
  bridging amplifier
  bộ khuếch đại tạo cầu
  broad band amplifier
  bộ khuếch đại dải rộng
  broadband amplifier
  bộ khuếch đại dải rộng
  buffer amplifier
  bộ khuếch đại đệm
  Buffer Amplifier (B/A)
  bộ khuếch đại đệm
  burst amplifier
  bộ khuếch đại chớp màu
  carrier amplifier
  bộ khuếch đại sóng mang
  cascade amplifier
  bộ khuếch đại tầng
  cascade amplifier
  bộ khuếch đại ghép cascade
  cascade amplifier
  bộ khuếch đại ghép tầng
  cascade amplifier
  bộ khuếch đại nối tầng
  cathode follower amplifier
  bộ khuếch đại gánh âm cực
  cathode follower amplifier
  bộ khuếch đại gánh catốt
  ceramic amplifier
  bộ khuếch đại gốm
  channel amplifier
  bộ khuếch đại kênh
  charge amplifier
  bộ khuếch đại điện tích
  class A amplifier
  bộ khuếch đại A
  class A amplifier
  bộ khuếch đại cấp A
  class A amplifier
  bộ khuếch đại lớp A
  class AB amplifier
  bộ khuếch đại hạng AB
  class AB amplifier
  bộ khuếch đại lớp AB
  class B amplifier
  bộ khuếch đại lớp B
  class C amplifier
  bộ khuếch đại lớp C
  class D amplifier
  bộ khuếch đại lớp D
  class E amplifier
  bộ khuếch đại lớp E
  class F amplifier
  bộ khuếch đại lớp F
  clipper amplifier
  bộ khuếch đại xén
  coincidence amplifier
  bộ khuếch đại trùng hợp
  commercial amplifier
  bộ khuếch đại thương mại
  common collector amplifier
  bộ khuếch đại cực góp chung
  common gate amplifier
  bộ khuếch đại cổng chung
  common source amplifier
  bộ khuếch đại cực nguồn chung
  common source amplifier
  bộ khuếch đại nguồn chung
  common-base amplifier
  bộ khuếch đại bazơ chung
  common-collector amplifier
  bộ khuếch đại colectơ chung
  common-emiter amplifier
  bộ khuếch đại emitơ chung
  common-source amplifier
  bộ khuếch đại nguồn chung
  compensated amplifier
  bộ khuếch đại bù
  complementary-transistor amplifier
  bộ khuếch đại transistor bù
  crossed field amplifier
  bộ khuếch đaị trường chéo
  crossed-field amplifier
  bộ khuếch đại trường chéo
  current amplifier
  bộ khuếch đại dòng
  Darlington amplifier
  bộ khuếch đại Darlington
  dc amplifier
  bộ khuếch đại DC
  delay amplifier
  bộ khuếch đại trễ
  diode amplifier
  bộ khuếch đại đi-ốt
  direct current amplifier
  bộ khuếch đại DC
  direct-coupled amplifier
  bộ khuếch đại ghépDC
  Distribution Amplifier (DA)
  bộ khuếch đại phân tán
  Driver Amplifier Module (DAM)
  môđun bộ khuếch đại kích thích
  equalizing amplifier
  bộ khuếch đại bù
  Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA)
  Bộ khuếch đại sợi quang pha Erbium
  feedback amplifier
  bộ khuếch đại hồi tiếp
  feedback amplifier
  bộ khuếch đại phản hồi
  ferromagnetic amplifier
  bộ khuếch đại ferit từ
  ferromagnetic amplifier
  bộ khuếch đại sắt từ
  field amplifier
  bộ khuếch đại trường
  field effect amplifier
  bộ khuếch đại hiệu ứng trường
  filter amplifier
  bộ khuếch đại lọc
  final amplifier
  bộ khuếch đại cuối
  final amplifier
  bộ khuếch đại đầu cuối
  first IF amplifier (firstintermediate frequency amplifier)
  bộ khuếch đại trung tần thứ nhất
  first IF amplifier (firstintermediate frequency amplifier)
  bộ khuếch đại IF thứ nhất
  first intermediate frequency amplifier (firstIF amplifier)
  bộ khuếch đại trung tần lần một
  first intermediate frequency amplifier (firstIF amplifier)
  bộ khuếch đại IF lần một
  flip-flop amplifier
  bộ khuếch đại bập bênh
  fluid amplifier
  bộ khuếch đại dùng luồng phun chất lỏng
  forward amplifier
  bộ khuếch đại thuận
  four-channel amplifier
  bộ khuếch đại bốn kênh
  fourth-wire amplifier
  bộ khuếch đại bốn dây
  frame amplifier
  bộ khuếch đại khung
  frequency-selective amplifier
  bộ khuếch đại chọn tần
  full-wave amplifier
  bộ khuếch đại toàn sóng
  gallium arsenide parametric amplifier diode
  đi-ốt bộ khuếch đại tham số gali asenua
  gating amplifier
  bộ khuếch đại chọn xung
  ground gate amplifier
  bộ khuếch đại cửa tiếp đất
  grounded base amplifier
  bộ khuếch đại bazơ tiếp đất
  grounded cathode amplifier
  bộ khuếch đại catốt nối đất
  gun amplifier
  bộ khuếch đại súng phóng
  Gunn amplifier
  bộ khuếch đại Gunn
  gyro amplifier
  bộ khuếch đại hồi chuyển
  harmonic amplifier
  bộ khuếch đại hài hòa
  high frequency amplifier
  bộ khuếch đại cao tần
  High Power Amplifier (HPA)
  bộ khuếch đại công suất lớn
  high power amplifier-HPA
  bộ khuếch đại công suất cao
  horizontal amplifier
  bộ khuếch đại ngang
  hydraulic amplifier
  bộ khuếch đại thủy lực
  IF amplifier
  bộ khuếch đại trung tần
  IF amplifier
  bộ khuếch đại IF
  input amplifier
  bộ khuếch đại đầu vào
  input buffer amplifier
  bộ khuếch đại đệm nhập
  instrumentation amplifier
  bộ khuếch đại vi sai
  integrated circuit amplifier
  bộ khuếch đại mạch tích hợp
  integrating amplifier
  bộ khuếch đại tích phân
  integrator amplifier
  bộ khuếch đại tích phân
  intermediate frequency amplifier
  bộ khuếch đai trung tần
  Intermediate Power Amplifier (IPA)
  bộ khuếch đại công suất trung bình
  inverting amplifier
  bộ khuếch đại vi sai
  inverting amplifier
  bộ khuếch đại đảo
  isolated amplifier
  bộ khuếch đại cách ly
  isolated amplifier
  bộ khuếch đại cô lập
  isolation amplifier
  bộ khuếch đại cách ly
  klystron amplifier
  bộ khuếch đại kystron
  laser amplifier
  bộ khuếch đại laze
  leveling amplifier
  bộ khuếch đại san bằng
  levelling amplifier
  bộ khuếch đại san bằng
  light amplifier
  bộ khuếch đại ánh sáng
  limiter amplifier
  bộ khuếch đại hạn chế
  limiting amplifier
  bộ khuếch đại giới hạn
  line amplifier
  bộ khuếch đại đường dây
  line amplifier
  bộ khuếch đại đường truyền
  linear amplifier
  bộ khuếch đại tuyến tính
  linear beam amplifier
  bộ khuếch đại chùm tuyến tính
  linear magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ tuyến tính
  linear pulse amplifier
  bộ khuếch đại xung tuyến tính
  lock-in amplifier
  bộ khuếch đại khóa tần
  lock-in amplifier
  bộ khuếch đại lock-in
  logarithmic amplifier
  bộ khuếch đại lôgarit
  logarithmic video amplifier
  bộ khuếch đại rađeo lôgarit
  low noise amplifier
  bộ khuếch đại âm nhiễu thấp
  low noise amplifier-LNA
  bộ khuếch đại tạp âm nhỏ
  low-frequency amplifier
  bộ khuếch đại âm tần
  low-level amplifier
  bộ khuếch đại mức thấp
  Low-Noise Amplifier (LNA)
  bộ khuếch đại ít tạp âm
  luminance amplifier
  bộ khuếch đại độ chói
  magam (magneticamplifier)
  bộ khuếch đại từ
  magnerton amplifier
  bộ khuếch đại manhetron
  magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ
  magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ tính
  magnetic amplifier (magam)
  bộ khuếch đại từ
  magnetic amplifier (magamp)
  bộ khuếch đại từ
  maser amplifier
  bộ khuếch đại maser
  maser amplifier
  bộ khuếch đại maze
  matting amplifier
  bộ khuếch đại che mờ
  measuring amplifier
  bộ khuếch đại đo
  measuring amplifier
  bộ khuếch đại đo lường
  microphone amplifier
  bộ khuếch đại micrô
  microwave amplifier
  bộ khuếch đại vi ba
  microwave amplifier
  bộ khuếch đại vi sóng
  microwave transistor amplifier
  bộ khuếch đại tranzito vi sóng
  millimetre-wave amplifier
  bộ khuếch đại sóng milimet
  mixer amplifier
  bộ khuếch đại trộn
  modulated amplifier
  bộ khuếch đại điều chế
  modulation amplifier
  bộ khuếch đại điều biến
  monitoring amplifier
  bộ khuếch đại tạo cầu
  monitoring amplifier
  bộ khuếch đại giám sát
  monolithic amplifier
  bộ khuếch đại đơn khối
  multichannel amplifier
  bộ khuếch đại đa kênh
  multistage amplifier
  bộ khuếch đại nhiều tầng
  narrow-band amplifier
  bộ khuếch đại dải hẹp
  noise amplifier
  bộ khuếch đại tạp âm
  noise amplifier
  bộ khuếch đại tiếng ồn
  non-linear amplifier
  bộ khuếch đại phi tuyến
  on-chip amplifier
  bộ khuếch đại tại chip
  op amp (operationalamplifier)
  bộ khuếch đại thuật toán
  operation amplifier
  bộ khuếch đại thuật toán
  operational amplifier
  bộ khuếch đại thuật toán
  operational amplifier
  bộ khuếch đại hoạt động
  operational amplifier (OPAMP)
  bộ khuếch đại thuật toán
  operational amplifier (opamp)
  bộ khuếch đại xử lý
  optical amplifier
  bộ khuếch đại quang
  Optical Fibre Amplifier (OFA)
  bộ khuếch đại cáp sợi quang
  opto electronic amplifier
  bộ khuếch đại quang điện tử
  output amplifier
  bộ khuếch đại đầu ra
  output amplifier
  bộ khuếch đại ra
  paramagnetic amplifier
  bộ khuếch đại thuận từ
  parametric amplifier
  bộ khuếch đại tham số
  parametric amplifier
  bộ khuếch đại thông số
  parametric amplifier (paramp)
  bộ khuếch đại tham số
  paraphase amplifier
  bộ khuếch đại xoay pha
  paraphase amplifier
  bộ khuếch đại cân bằng
  phase amplitude balanced amplifier
  bộ khuếch đại đối xứng biên độ
  phase amplitude balanced amplifier
  bộ khuếch đại đối xứng pha
  phase-sensitive amplifier
  bộ khuếch đại nhạy pha
  photoelectric amplifier
  bộ khuếch đại quang điện
  playback amplifier
  bộ khuếch đại phát lại
  power amplifier
  bộ khuếch đại công suất
  power amplifier
  bộ khuếch đại công suất (PA)
  Praseodymium Doped Fibre Amplifier (PDFA)
  Bộ khuếch đại sợi quang trộn Praseodym
  public address amplifier
  bộ khuếch đại phóng thanh
  pulse amplifier
  bộ khuếch đại xung
  push-pull amplifier
  bộ khuếch đại cân bằng
  push-pull amplifier
  bộ khuếch đại đẩy kéo
  quadrature amplifier
  bộ khuếch đại trực giao
  quadrature amplifier
  bộ khuếch đại vuông góc
  read amplifier
  bộ khuếch đại cảm biến
  read amplifier
  bộ khuếch đại đọc
  record amplifier
  bộ khuếch đại ghi
  recording amplifier
  bộ khuếch đại ghi
  regenerative amplifier
  bộ khuếch đại tái sinh (vô tuyến)
  relay amplifier
  bộ khuếch đại (kiểu) rơle
  relay amplifier
  bộ khuếch đại rơle
  remote amplifier
  bộ khuếch đại từ xa
  resonance amplifier
  bộ khuếch đại cộng hưởng
  RF amplifier
  bộ khuếch đại RF
  rotary amplifier
  bộ khuếch đại từ quay
  rotary amplifier
  bộ khuếch đại từ xoay
  rotary amplifier
  bộ khuếch đại quay
  rotating amplifier
  bộ khuếch đại từ quay
  rotating amplifier
  bộ khuếch đại từ xoay
  rotating amplifier
  bộ khuếch đại quay
  rotating magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ quay
  rotating magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ xoay
  rotating magnetic amplifier
  bộ khuếch đại quay
  sampling amplifier
  bộ khuếch đại lấy mẫu
  sampling vertical amplifier
  bộ khuếch đại lấy mẫu dọc
  SCR amplifier
  bộ khuếch đại tyristo
  second IF amplifier
  bộ khuếch đại trung tần
  selection amplifier
  bộ khuếch đại chọn lọc
  selective amplifier
  bộ khuếch đại chọn lọc
  semiconductor amplifier
  bộ khuếch đại bán dẫn
  Semiconductor Optical Amplifier (SOA)
  bộ khuếch đại quang bán dẫn
  sense amplifier
  bộ khuếch đại cảm biến
  servo amplifier
  bộ khuếch đại trợ động
  shaping amplifier
  bộ khuếch đại tạo dạng
  sigma amplifier
  bộ khuếch đại sicma
  single channel amplifier
  bộ khuếch đại kênh đơn
  single stage amplifier
  bộ khuếch đại một tầng
  Single Stage Power Amplifier (SSPA)
  bộ khuếch đại công suất một tầng
  single-stage transistor amplifier
  bộ khuếch đại cùng tranzito chỉ có một tầng (bậc)
  solid state amplifier
  bộ khuếch đại mạch rắn
  Solid state Power Amplifier (SSPA)
  bộ khuếch đại công suất bằng bán dẫn
  solid-state amplifier
  bộ khuếch đại bán dẫn
  solid-state amplifier
  bộ khuếch đại mạch rắn
  speech amplifier
  bộ khuếch đại tiếng nói
  square-wave amplifier
  bộ khuếch đại sóng vuông
  summing amplifier
  bộ khuếch đại cộng
  sweep amplifier
  bộ khuếch đại quét
  sweep deflection amplifier
  bộ khuếch đại lái tia quét (máy hiện sóng)
  sweep deflection amplifier
  bộ khuếch đại làm lệch quét
  sweep deflection amplifier
  bộ khuếch đại quét lệch
  sync amplifier
  bộ khuếch đại đồng bộ
  thin-film amplifier
  bộ khuếch đại màng mỏng
  three-phase magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ ba pha
  time-shared amplifier
  bộ khuếch đại phân thời
  torque amplifier
  bộ khuếch đại ngẫu lực
  transistor amplifier
  bộ khuếch đại tranzito
  transistor amplifier
  bộ khuếch đại dùng tranzito
  transistor magnetic amplifier
  bộ khuếch đại từ tranzito
  transistor power amplifier
  bộ khuếch đại công suất tranzito
  traveling wave acoustic amplifier
  bộ khuếch đại âm thanh sóng chạy
  traveling wave tube amplifier (TWTA)
  bộ khuếch đại đèn sóng chạy (Mỹ)
  traveling-wave amplifier
  bộ khuếch đại sóng chạy
  travelling wave amplifier
  bộ khuếch đại sóng chạy
  tuned amplifier
  bộ khuếch đại cộng hưởng
  tuned amplifier
  bộ khuếch đại điều hưởng
  two-stage amplifier
  bộ khuếch đại hai tầng
  two-wire amplifier
  bộ khuếch đại hai dây
  VA (verticalamplifier)
  bộ khuếch đại dọc
  vacuum tube amplifier
  bộ khuếch đại đèn chân không
  vacuum tube amplifier
  bộ khuếch đại đèn điện tử
  variable gain amplifier
  bộ khuếch đại có hệ số (khuếch đại) thay đổi
  variable gain amplifier
  bộ khuếch đại hệ số biến
  VCA (voltage-controlled amplifier)
  bộ khuếch đại theo áp
  vertical amplifier (VA)
  bộ khuếch đại dọc
  video amplifier
  bộ khuếch đại video
  video amplifier
  bộ khuếch đại hình ảnh
  video distribution amplifier
  bộ khuếch đại chia hình
  video distribution amplifier
  bộ khuếch đại phân phối (tín hiệu) video
  voltage amplifier
  bộ khuếch đại điện áp
  vortex amplifier
  bộ khuếch đại xoáy
  wide-band amplifier
  bộ khuếch đại dải rộng
  wideband amplifier
  bộ khuếch đại dải rộng
  Y-amplifier
  bộ khuếch đại Y
  y-amplifier
  bộ khuếch đại học
  máy khuếch đại

  Giải thích EN: Any of various other devices used to increase the magnitude of some physical or mechanical effect.

  Giải thích VN: Các thiết bị dùng để làm tăng kích cỡ về mặt vật lý hay cơ khí.

  amplifier balanced
  máy khuếch đại đẩy
  audio amplifier
  máy khuếch đại hạ tần
  cascade amplifier
  máy khuếch đại (nhiều tầng)
  cascade amplifier
  máy khuếch đại nhiều tầng
  crystal amplifier
  máy khuếch đại điện tử
  feed back amplifier
  máy khuếch đại hồi dưỡng
  feedback amplifier
  máy khuếch đại hồi tiếp
  high frequency amplifier
  máy khuếch đại cao tần
  high impedance amplifier
  máy khuếch đại tổng trở cao
  IF amplifier
  máy khuếch đại trung tần
  inverting amplifier
  máy khuếch đại nghịch đảo
  isolation amplifier
  máy khuếch đại ngăn cách
  limiter amplifier
  máy khuếch đại giới hạn
  linear amplifier
  máy khuếch đại tuyến tính
  low frequency amplifier
  máy khuếch đại hạ tần
  negative feed back amplifier
  máy khuếch đại hồi dưỡng âm
  negative feedback amplifier
  máy khuếch đại hồi tiếp âm
  optoelectronic amplifier
  máy khuếch đại quang điện tử
  parametric amplifier
  máy khuếch đại thông số
  push pull amplifier
  máy khuếch đại đối xứng
  radio-amplifier
  máy khuếch đại radio
  receiver amplifier
  máy khuếch đại thu
  RF amplifier
  máy khuếch đại cao tần
  rotary amplifier
  máy khuếch đại quay
  rotating amplifier
  máy khuếch đại quay
  rotating amplifier
  máy khuếch đại xoay
  rotating magnetic amplifier
  máy khuếch đại quay
  servo amplifier
  máy khuếch đại secvo
  video amplifier
  máy khuếch đại hình ảnh
  video amplifier
  máy khuếch đại video
  X-amplifier
  máy khuếch đại X
  máy phóng thanh

  Địa chất

  bộ khuếch đại, máy tăng âm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X