• /iks´klu:ʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không cho vào (một nơi nào...), sự không cho hưởng (quyền...)
  Sự ngăn chận
  Sự loại trừ
  Sự đuổi ra, sự tống ra
  To the exclusion of somebody (something)
  Trừ ai (cái gì) ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đi lệch (khỏi quỹ đạo thông thường) dịch

  Kỹ thuật chung

  loại trừ
  exclusion principle
  nguyên lý loại trừ
  mutual exclusion
  loại trừ lẫn nhau
  mutual exclusion
  sự loại trừ lẫn nhau
  mutual exclusion
  sự loại trừ tương hỗ
  Pauli exclusion principle
  nguyên lý loại trừ Pauli
  principle of exclusion
  nguyên lý loại trừ
  sự chặn
  sediment exclusion
  sự chặn phù sa
  sự loại bỏ
  sự loại trừ
  mutual exclusion
  sự loại trừ lẫn nhau
  mutual exclusion
  sự loại trừ tương hỗ
  sự ngăn chặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X