• (đổi hướng từ Incentives)
  /ɪnˈsɛntɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khuyến khích, khích lệ; thúc đẩy
  an incentive speech
  bài nói chuyện khích lệ

  Danh từ

  Sự khuyến khích, sự khích lệ; sự thúc đẩy
  material incentives
  khuyến khích vật chất
  Động cơ (thúc đẩy làm việc gì)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khích lệ

  Kỹ thuật chung

  sự khuyến khích

  Giải thích EN: Specifically, any kind of reward that stimulates a worker to perform at an above-standard level.

  Giải thích VN: Các loại phần thưởng để khuyến khích công nhân làm việc tốt hơn mức bình thường.

  material incentive
  sự khuyến khích vật chất
  sự kích thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X