• /ˈstɪmyələs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .stimuli

  Sự kích thích; tác nhân kích khích
  under the stimulus of hunger
  do tác nhân kích thích
  Sự khuyến khích, sự kích thích (ai có nổ lực lớn hơn)
  her words of praise were a stimulus to work harder
  những lời khen ngợi của cô ấy là chất kích thích làm việc chăm chỉ hơn
  (thực vật học) lông ngứa
  (tôn giáo) đầu gậy của mục sư

  Chuyên ngành

  Đo lường & điều khiển

  tác nhân kích thích

  Giải thích EN: A signal that is acted upon by the controlled variable in a control system.

  Giải thích VN: Một tín hiệu được hoạt động theo biến số điều khiển trong một hệ thống điều khiển.

  Kỹ thuật chung

  kích thích
  acoustic stimulus
  kích thích âm thanh
  adequate stimulus
  kích thích tương ứng
  chemical stimulus
  kích thích hóa học
  conditioned stimulus
  kích thích có điều kiện
  electric stimulus
  kích thích điện
  heterotopic stimulus
  kích thích dị nguyên
  homogeneous stimulus
  kích thích đồng nhất
  mechanical stimulus
  kích thích cơ học
  nomotopic stimulus
  kích thích ở vị trí bình thường
  Single Stimulus Continuous Quality Evaluation (SSCQE)
  đánh giá chất luợng liên tục bằng tác nhân kích thích đơn
  threshold stimulus
  kích thích ngưỡng

  Kinh tế

  nhân tố kích thích
  sự kích thích
  tác nhân kích thích
  vật kích thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X