• /´ligəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) dây chằng
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) dây ràng buộc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dây chằng
  adipose ligament
  dây chằng mỡ lớp gối
  alveolo dental ligament
  dây chằng ổ răng
  annular ligament of ankle
  dây chằng vòng mắt cá ngoài
  anococcygeal ligament
  dây chằng hậu môn xương cụt
  apical dental ligament
  dây chằng đỉnh mõm răng
  arantius ligament
  dây chằng buồng trứng
  arcuate ligament
  dây chằng cung
  auricular ligament
  dây chằng trước của vành tai
  bifurcate ligament
  dây chằng chẻ đôi
  calcaneofibular ligament
  dây chằng gót mác
  calcaneonavicular ligament
  dây chằng gót ghe gang bàn chân
  carpal ligament
  dây chằng bên trong của khớp cổ tay
  cervical ligament
  dây chằng cổ sau (gáy)
  chondroxiphoid ligament
  dây chằng sườn mũi ức
  collateral ligament
  dây chằng khớp gối
  conoid ligament
  dây chằng nón
  coracoid ligament of scapula
  dây chằng quạ
  costoclavicular ligament
  dây chằng sườn đòn
  costocolic ligament
  dây chằng hoành - kết tràng
  costotransverse ligament
  dây chằng sườn mỏm ngang
  costovertebral ligament
  dây chằng sườn đốt sống
  cricothyroid ligament
  dây chằng nhẫn áp
  criocarytenoid ligament
  dây chằng nhẫn phễu sau
  crual ligament
  dây chằng bẹn
  cubitoulnar ligament
  dây chằng bên trong khuỷu tay
  cysticoduodenal ligament
  dây chằng túi mật tá tràng
  diaphragmatic ligament
  dây chằng hoành
  duodenohepatic ligament
  dây chằng ruột tá - gan
  epihyal ligament
  dây chằng trâm móng
  falciform ligament
  dây chằng liềm
  fiblous ligament
  dây chằng ức đòn trước
  flaval ligament
  dây chằng vàng
  gastrocolic ligament
  dây chằng dạ dày - ruột kết
  gastrophrenic ligament
  dây chằng dạ dày - hoành
  glenohumeral ligament
  dây chằng ổ chảo cánh tay
  hepatogastric ligament
  dây chằng gan - dạ dày
  hepatorenal ligament
  dây chằng gan - thận
  inferior ligament of neck of rile of Hen
  dây chằng sườn - mỏm ngang giãn cốt
  inguinal ligament
  dây chằng bẹn
  interarticular ligament
  dây chằng giãn khớp
  intercarpal ligament
  dây chằng giữa cổ tay sau
  interclavicular ligament
  dây chằng giãn đòn
  interfloveolar ligament
  dây chằng Hesselbach
  intermetatarsal ligament
  dây chằng giãn đốt bàn chân, mu bàn chân
  internal ligament
  dây chằng sườn - mỏm ngang trên
  interosseous ligament of knee
  dây chằng bắt chéo khớp gối
  ischiocapsular ligament
  dây chằng ụ ngồi đùi
  laciniate ligament
  dây chằng vùng trong cổ chân
  lateral ligament of knee
  dây chằng ngoài khớp gối
  lateral ligament of malleus
  dây chằng ngoài xương búa
  lienorenal ligament
  dây chằng lách - thận
  lumbocostal ligament
  dây chằng thắt lưng sườn
  maxiilary ligament
  dây chằng bên ngoài khớp thái dương hàm
  medial ligament of elbow Joint
  dây chằng bên trong khớp khuỷu tay
  meniscofemoral ligament
  dây chằng sụn chêm - đùi trước
  metacarpal ligament
  dây chằng đốt bàn tay - mu bàn tay
  metatarsal ligament
  dây chằng đốt bàn chân ngang sâu
  oblique ligament of knee
  dây chằng chéo khớp gối
  oblique ligament of scapula
  dây chằng ngang trên của xương vai
  palmar ligament of carpus
  dây chằng tỏa cổ tay
  patellar ligament
  dây chằng bánh chè
  pectineal ligament
  dây chằng lược
  petrosphenoid ligament
  dây chằng đá - bướm
  pisimetacarpal ligament
  dây chằng đậu - đốt bàn tay
  plantar ligament long
  dây chằng gang bàn chân dài
  popilteal ligament
  dây chằng kheo chéo
  posterior ligament of incus
  dây chằng sau của xương đe
  posterior ligament of pinna
  dây chằng ngoại lai sau của vành tai
  pubic ligament inferior
  dây chằng dưới khớp mu
  pubic ligament superior
  dây chằng trên khớp mu
  puboprostatic ligament
  dây chằng mu tiền liệt
  pulmonary ligament
  dây chằng phổi
  radiate ligament
  dây chằng chỏm sườn hình nan hoa
  radiocarpal ligament
  dây chằng quay - cổ tay - gan bàn tay
  rhomboid ligament of wrist
  dây chằng quay - cổ tay mu bàn tay
  round ligament of acetabulum
  dây chăng chỏm xương đùi
  round ligament of femur
  dây chằng tròn của khớp chậu - đùi
  round ligament of uterus
  dây chằng tròn tử cung
  sacroiliac ligament anterior
  dây chằng cùng chậu trước
  sacrosciatic ligament great
  dây chằng cùng - gai hông lớn
  sphenomandibular ligament
  dây chằng bướm hàm
  spinoglenoid ligament
  dây chằng gai - vai - ồ chảo
  stapedial ligament
  dây chằng vòng của nền xương bàn đạp
  sternocostal ligament
  dây chằng hình tia trước và sau
  sternopericardiac ligament
  dây chằng ức ngoài màng tim
  stylohyold ligament
  dây chằng trâm móng
  superior ligament of hip
  dây chằng chậu đùi
  superior ligament of pinna
  dây chằng ngoại lai trên vành tai
  suspensory ligament
  dây chằng treo
  suspensory ligament of axilia
  dây chằng treo lách
  suspensory ligament of humerus
  dây chằng quạ - cánh tay
  suspensory ligament of penis
  dây chằng treo dương vật
  talocalcaneal ligament lateral
  dây chằng sên gót ngoài
  talocalcaneal ligament medial
  dây chằng sên gót sau
  talotibular ligament anterior
  dây chằng sên - mác trước
  thyroepiglottic ligament
  dây chằng giãn nắp thanh quản
  tibifibular ligament anterior
  dây chằng mác chày trước
  torinian ligament
  dây chằng nhẫn hầu
  transverse ligament of atias
  dây chằng ngang đốt đội
  transverse ligament of pelvis
  dây chằng ngang chậu hông
  triquetral ligament of foot
  dây chằng gót mác
  tuberososacral ligament
  dây chằng cùng ụ ngồi
  venous ligament of liver
  dây chằng tĩnh mạch gan
  vocal ligament
  dây chằng thanh âm
  dây chằng, vật chằng

  Giải thích EN: The solid material piece of a tube sheet between adjacent holes. (Goingback to a Latin word meaning "to tie.").

  Giải thích VN: Một mảnh vật liệu cứng của một phiến dạng ống giữa các lỗ kề nhau. (xuất phát từ một từ Latinh có nghĩa là "buộc").

  đường ngăn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  knot , ligature , link , nexus , tie , vinculum , yoke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X