• /´ounəʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền sở hữu
  collective ownership
  quyền sở hữu tập thể

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quyền sở hữu
  State ownership
  quyền sở hữu nhà nước

  Kinh tế

  chế độ sở hữu
  chủ quyền
  quyền sở hữu
  absolute ownership
  quyền sở hữu hoàn toàn
  absolute ownership
  quyền sở hữu tuyệt đối
  bare ownership
  quyền sở hữu tài sản trơn
  capital ownership
  quyền sở hữu vốn
  certificate of ownership
  giấy chứng nhận quyền sở hữu
  co-ownership
  quyền sở hữu chung
  collective ownership
  quyền sở hữu tập thể
  common ownership
  quyền sở hữu chung
  communal ownership
  quyền sở hữu cộng đồng
  constructive ownership
  quyền sở hữu suy định
  declaration of ownership
  sự khai quyền sở hữu
  distribution of ownership
  sự phân phối quyền sở hữu
  divorce of ownership from control
  tách rời quyền sở hữu với quyền kiểm soát
  dual ownership
  quyền sở hữu tay đôi
  employee share ownership
  quyền sở hữu cổ phần của người làm công
  equity ownership
  quyền sở hữu tài sản
  interval ownership
  quyền sở hữu phân hưởng thời gian
  joint ownership
  quyền sở hữu chung
  ownership in common
  quyền sở hữu chung
  ownership of trade mark
  quyền sở hữu thương hiệu hàng
  ownership securities
  chứng khoán quyền sở hữu chủ
  part ownership
  quyền sở hữu chung
  private ownership
  quyền sở hữu tư nhân
  public ownership
  quyền sở hữu công cộng
  public ownership
  quyền sở hữu của công chúng
  public ownership
  quyền sở hữu của nhà nước
  public ownership
  quyền sở hữu nhà nước
  qualified ownership
  quyền sở hữu có tính hạn chế
  restricted ownership
  quyền sở hữu hạn chế
  share ownership
  quyền sở hữu cổ phiếu
  state ownership
  quyền sở hữu của nhà nước
  stock ownership
  quyền sở hữu cổ phiếu
  transfer of ownership
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  ownership function
  chức năng chủ sở hữu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  lease , renting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X