• /ˈkwɒləˌfaɪd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đủ tư cách, khả năng, điều kiện
  Đủ tư cách, đủ khả năng; đủ điều kiện
  a qualified doctor
  một bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn
  Hạn chế, dè dặt

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bị hạn chế
  có điều kiện
  qualified acceptance
  chấp nhận có điều kiện
  qualified acceptance
  nhận trả có điều kiện
  qualified agreement
  hiệp định có điều kiện
  qualified approval
  phê chuẩn có điều kiện
  qualified certificate
  giấy chứng nhận có điều kiện
  có hạn chế
  có tư cách
  đủ điều kiện cần thiết
  đủ năng lực chuyên môn
  đủ tư cách
  qualified block positioner
  người có đủ tư cách mua bán từng khối lượng lớn chứng khoán
  qualified persons
  người có đủ tư cách
  hợp cách
  qualified certificate
  giấy chứng hợp cách
  qualified certificate
  giấy chứng nhận hợp cách
  qualified products
  sản phẩm hợp cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X