• (đổi hướng từ Thermostatically)
  /'θɜ(r):məstæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ ổn nhiệt; bộ điều chỉnh nhiệt; máy điều nhiệt (tự động)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bộ ổn nhiệt, bộ điều chỉnh nhiệt

  Bộ ổn nhiệt, bộ điều chỉnh nhiệt

  Ô tô

  Van hằng nhiệt (ổn định nhiệt)
  bộ ổn nhiệt

  Giải thích VN: Là thiết bị cảm ứng điều chỉnh nhiệt tự động bộ phận làm nguội động cơ (trong xe có nước làm mát động cơ).

  van hằng nhiệt
  wax-type thermostat
  bộ điều chỉnh nhiệt (van hằng nhiệt) loại sáp

  Xây dựng

  bộ ổn định nhiệt

  Y học

  dụng cụ ổn nhiệt

  Điện

  bình ổn nhiệt

  Kỹ thuật chung

  bộ điều chỉnh nhiệt
  water thermostat
  bộ điều chỉnh nhiệt nước
  wax-type thermostat
  bộ điều chỉnh nhiệt (van hằng nhiệt) loại sáp
  bộ điều nhiệt
  automatic thermostat
  bộ điều nhiệt tự động
  automatic water thermostat
  bộ điều nhiệt tự động
  điều khiển nhiệt

  Giải thích EN: 1. a device that regulates temperature by opening or closing a circuit when the temperature deviates from a set value.2. specifically, such a device used to control the temperature in a room, building, or other enclosure; hotter or cooler air is supplied as necessary to maintain the temperature at the same level as the setting on the thermostat. Also, thermorelay. Giải thích VN: 1, Là thiết bị mà điều khiển nhiệt độ bằng cách mở hay đóng một mạch điện khi nhiệt độ lệch ra khỏi giá trị đặt trước; 2. Đặc biệt như những thiết bị dùng để điều khiển nhiệt độ trong phòng hoặc khu vực kín, khách sạn hoặc làm mát không khí đều cần thiết để giữ nhiệt độ tại cùng một mức đặt tại thiết bị điều nhiệt.

  máy điều nhiệt
  immersion thermostat
  máy điều nhiệt nhúng chìm
  limit thermostat
  máy điều nhiệt giới hạn
  pipe thermostat
  máy điều nhiệt kiểu ống
  protective thermostat
  máy điều nhiệt bảo vệ
  room thermostat
  máy điều nhiệt phòng
  self-acting thermostat
  máy điều nhiệt tự động
  solar thermostat
  máy điều nhiệt ngoài trời
  space thermostat
  máy điều nhiệt phòng
  zero point thermostat
  máy điều nhiệt điểm không
  zone thermostat
  máy điều nhiệt cục bộ
  zone thermostat
  máy điều nhiệt theo vùng
  rơle nhiệt
  air thermostat
  rơle nhiệt độ không khí
  brine thermostat
  rơle nhiệt độ nước muối
  changeover thermostat
  rơle nhiệt độ chuyển đổi
  electronic thermostat
  rơle nhiệt độ điện tử
  frost thermostat
  rơle nhiệt đóng băng
  immersion-type thermostat
  rơle nhiệt độ nhúng
  indoor thermostat
  rơle nhiệt độ trong phòng
  inside thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  limit thermostat
  rơle nhiệt độ giới hạn
  liquid thermostat
  rơle nhiệt độ chất lỏng
  local thermostat
  rơle nhiệt độ cục bộ
  low-temperature thermostat
  rơle nhiệt độ thấp
  on-off thermostat
  rơle nhiệt độ đóng-mở
  pipe thermostat
  rơle nhiệt độ ống
  protective thermostat
  rơle nhiệt bảo vệ
  protective thermostat
  rơle nhiệt độ bảo vệ
  refrigerant thermostat
  rơle nhiệt độ (của) môi chất lạnh
  remote bulb thermostat
  thermostat (rơle nhiệt độ) có bầu cảm nhiệt đặt xa
  room thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  safety thermostat
  rơle nhiệt độ an toàn
  space thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  zone thermostat
  rơle nhiệt độ theo vùng
  zone thermostat
  rơle nhiệt độ theo vùng (cục bộ)
  rơle nhiệt độ
  air thermostat
  rơle nhiệt độ không khí
  brine thermostat
  rơle nhiệt độ nước muối
  changeover thermostat
  rơle nhiệt độ chuyển đổi
  electronic thermostat
  rơle nhiệt độ điện tử
  immersion-type thermostat
  rơle nhiệt độ nhúng
  indoor thermostat
  rơle nhiệt độ trong phòng
  inside thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  limit thermostat
  rơle nhiệt độ giới hạn
  liquid thermostat
  rơle nhiệt độ chất lỏng
  local thermostat
  rơle nhiệt độ cục bộ
  low-temperature thermostat
  rơle nhiệt độ thấp
  on-off thermostat
  rơle nhiệt độ đóng-mở
  pipe thermostat
  rơle nhiệt độ ống
  protective thermostat
  rơle nhiệt độ bảo vệ
  refrigerant thermostat
  rơle nhiệt độ (của) môi chất lạnh
  remote bulb thermostat
  thermostat (rơle nhiệt độ) có bầu cảm nhiệt đặt xa
  room thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  safety thermostat
  rơle nhiệt độ an toàn
  space thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  zone thermostat
  rơle nhiệt độ theo vùng
  zone thermostat
  rơle nhiệt độ theo vùng (cục bộ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X