• /braɪn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước biển, nước mặn, nước muối
  Biển
  (thơ ca) nước mắt

  Ngoại động từ

  Ngâm vào nước muối; muối (cái gì)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nước muối làm lạnh

  Giải thích VN: Chất lỏng được làm lạnh bởi một hệ thống hóa lạnh dùng để trao đổi nhiệt.

  Kỹ thuật chung

  dung dịch nước muối
  sodium chloride brine
  dung dịch nước muối NaCl
  nước biển
  nước muối
  atomized brine
  nước muối phun sương
  brine (circulating) battery
  bộ làm lạnh nước muối
  brine (circulating) coil
  dàn ống xoắn nước muối
  brine accumulator
  bể chứa nước muối
  brine accumulator
  bể tích nước muối
  brine addition
  cấp thêm nước muối
  brine addition
  sự cấp thêm nước muối
  brine agitator
  bơm tuần hoàn nước muối
  brine agitator
  máy khuấy nước muối
  brine air cooler
  bơm tuần hoàn nước muối
  brine air cooler
  máy khuấy nước muối
  brine application
  sử dụng nước muối
  brine application
  ứng dụng nước muối
  brine balance tank
  bình dãn nở nước muối
  brine balance tank
  bình cân bằng nước muối
  brine balance tank
  bình giãn nở nước muối
  brine battery
  bộ làm lạnh nước muối
  brine characteristic
  đặc tính nước muối
  brine charge
  khối lượng nước muối nạp
  brine charge
  nạp nước muối
  brine charge
  mẻ nạp nước muối
  brine charge
  sự nạp nước muối
  brine charging
  nạp nước muối
  brine charging
  sự nạp nước muối
  brine chiller
  máy làm lạnh nước muối
  brine circuit
  vòng tuần hoàn nước muối
  brine circulating battery
  bộ làm lạnh nước muối
  brine circulating coil
  giàn ống xoắn nước muối
  brine circulation
  sự tuần hoàn nước muối
  brine circulation
  tuần hoàn nước muối
  brine circulator
  bơm tuần hoàn nước muối
  brine circulator
  máy khuấy nước muối
  brine circulator [mixer]
  máy khuấy nước muối
  brine coil
  giàn ống xoắn nước muối
  brine composition
  thành phần nước muối
  brine concentration
  nồng độ nước muối
  brine consumption
  sự tiêu thụ nước muối
  brine consumption
  tiêu thụ nước muối
  brine contaminant
  tạp chất nước muối
  brine contamination
  tạp chất nước muối
  brine cooler
  máy làm lạnh nước muối
  brine cooling
  làm lạnh bằng nước muối
  brine cooling coil
  dàn ống xoắn nước muối
  brine cooling system
  băng nước muối
  brine cooling system
  hệ thống lạnh nước muối
  brine curtain
  màn nước muối
  brine dehydration apparatus
  bộ làm đậm đặc nước muối
  brine dehydration apparatus
  bộ tách nước của nước muối
  brine dehydration apparatus
  máy làm đậm đặc nước muối
  brine dehydration apparatus
  máy tách nước của nước muối
  brine density
  khối lượng riêng nước muối
  brine density
  mật độ nước muối
  brine density
  tỷ trọng nước muối
  brine deposit
  cặn lắng nước muối
  brine deposit
  kết tủa nước muối
  brine disposal well
  lỗ khoan tháo nước muối
  brine distributing pipe
  ống phân phối nước muối
  brine drainage
  sửa nước muối
  brine droplet
  giọt nước muối
  brine drum
  bình chứa nước muối
  brine expansion tank
  bình dãn nở nước muối
  brine expansion tank
  bình cân bằng nước muối
  brine expansion tank
  bình giãn nở nước muối
  brine feeder
  đường cấp nước muối
  brine flow
  dòng nước muối
  brine fog
  sự vẩn đục nước muối
  brine fog
  sương mù nước muối
  brine fog
  vẩn đục nước muối
  brine fog freezer
  máy kết đông cháo nước muối
  brine freezer
  máy kết đông nước muối
  brine freezing process
  quá trình kết đông nước muối
  brine froster
  máy kết đông nước muối
  brine header
  ống góp nước muối
  brine heat capacity
  nhiệt dung riêng nước muối
  brine heater
  bộ đun nước muối
  brine heater
  bộ hâm nước muối
  brine heater
  bộ làm nóng nước muối
  brine ice
  nước đá từ nước muối
  brine ice-cream freezer
  máy làm kem dùng nước muối
  brine ice-cream freezer
  mày làm kem dùng nước muối
  brine inhibitor
  chất ức chế nước muối
  brine injection
  phun cấp nước muối
  brine injection
  sự (phun) cấp nước muối
  brine level
  mức nước muối
  brine line
  đường ống nước muối
  brine main
  ống nước muối chính
  brine mist
  sự vẩn đục nước muối
  brine mist
  sương mù nước muối
  brine mist
  vẩn đục nước muối
  brine mixer
  bơm tuần hoàn nước muối
  brine mixer
  máy khuấy nước muối
  brine mixing tank
  thùng hòa trộn nước muối
  brine mixing tank
  tăng hòa trộn nước muối
  brine pipe
  đường ống dẫn nước muối
  brine pipe battery
  bộ làm lạnh nước muối
  brine pipe circuit
  giàn ống xoắn nước muối
  brine pipe circuit
  sơ đồ dẫn nước muối
  brine pipe coil
  dàn ống xoắn nước muối
  brine pipe coil
  làm lạnh bằng ống nước muối
  brine pipe grid
  đường ống dẫn nước muối
  brine piping
  bơm nước muối
  brine piping
  đường ống dẫn nước muối
  brine pump
  bơm nước muối
  brine pump
  tái đậm đặc nước muối
  brine reconcentration
  tổ thu hồi nước muối
  brine recovery unit
  nước muối lạnh
  brine recovery unit
  tổ thu hồi nước muối
  brine refrigerant
  nước muối lạnh
  brine refrigerant
  trạm lạnh (dùng) nước muối
  brine refrigerating plant
  hệ làm lạnh nước muối
  brine refrigerating plant
  trạm lạnh (dùng) nước muối
  brine refrigerating system
  làm lạnh (bằng) nước muối
  brine refrigerating system
  hệ thống lạnh nước muối
  brine refrigeration
  thùng chứa nước muối
  brine refrigeration
  tăng chứa nước muối
  brine reservoir
  dung dịch nước muối
  brine reservoir
  thùng chứa nước muối
  brine reservoir
  tăng chứa nước muối
  brine solution
  dung dịch nước muối
  brine solution
  vẩy tưới nước muối
  brine sparge
  sự vẩy tưới nước muối
  brine spray air cooler
  bộ làm lạnh phun nước muối
  brine spray cooler
  bộ làm lạnh phun nước muối
  brine spray cooler
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray freezer
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray freezer [freezing system
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray froster
  máy kết đông phun nước muối
  brine spray nozzle
  mũi phun nước muối
  brine spray refrigeration
  làm lạnh (bằng) phun nước muối
  brine spray system
  hệ phun nước muối
  brine spray system
  hệ thống phun nước muối
  brine spraying
  phun nước muối
  brine spraying
  sự phun nước muối
  brine storage tank
  thùng chứa nước muối
  brine storage tank
  tăng chứa nước muối
  brine stripper
  bộ tách nước muối
  brine system
  hệ nước muối
  brine system
  hệ thống nước muối
  brine tank
  thùng chứa nước muối
  brine tank
  tăng chứa nước muối
  brine tank freezing
  kết đông bằng tăng nước muối
  brine tank freezing
  kết đông bằng thùng nước muối
  brine temperature
  nhiệt độ nước muối
  brine temperature control
  khống chế nhiệt độ nước muối
  brine temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước muối
  brine thermostat
  rơle nhiệt độ nước muối
  brine thermostat
  tecmostat nước muối
  brine thermostat
  thermostat nước muối
  brine valve
  van nước muối
  brine-cooled ice generator [maker]
  máy làm đá dùng nước muối lạnh
  brine-cooling battery
  bộ làm lạnh nước muối
  brine-cooling system
  hệ lạnh nước muối
  brine-distribution system
  hệ phân phối nước muối
  CaCl2 brine
  nước muối CaCl2
  CaCl2 brine
  nước muối clorua canxi
  CaCl2 brine
  nước muối clorua canxi CaCl2
  calcium chloride brine
  nước muối CaCl2
  calcium chloride brine
  nước muối clorua canxi
  calcium chloride brine
  nước muối clorua canxi CaCl2
  chilled brine
  nước muối lạnh
  chilled brine spray system
  hệ phun nước muối lạnh
  chilled brine spray system
  hệ thống phun nước muối lạnh
  circulation brine
  nước muối tuần hoàn
  closed brine cooling system
  hệ làm lạnh nước muối kín
  closed brine cooling [refrigeration] system
  hệ thống làm lạnh nước muối kín
  closed brine refrigeration system
  hệ làm lạnh nước muối kín
  cold brine
  nước muối lạnh
  cold brine accumulator
  bể trữ nước muối lạnh
  concentrated brine
  nước muối đậm đặc
  cool brine
  nước muối lạnh
  cooled brine
  nước muối lạnh
  cooled [refrigerated] brine
  nước muối lạnh
  cooling brine
  nước muối lạnh
  dense brine
  nước muối đậm đặc
  diluted brine
  nước muỗi bị loãng
  diluted brine
  nước muối pha loãng
  eutectic brine
  nước muối cùng tinh
  eutectic brine
  nước muối ơtecti
  freezing brine
  nước muối kết đông
  frozen brine
  nước muối đóng băng
  frozen brine
  nước muối đông lạnh
  frozen brine
  nước muối kết đông
  frozen brine cartridge
  cactut nước muối đông lạnh
  frozen brine cartridge
  ống nước muối đông lạnh
  ice-and-brine mixture
  hỗn hợp đá nước muối
  ice-and-brine mixture
  hỗn hợp (nước) đá-nước muối
  natural brine
  nước muối tự nhiên
  recirculating brine
  nước muối tái tuần hoàn
  refrigerated brine
  nước muối lạnh
  refrigerating brine
  nước muối lạnh
  rich brine
  nước muối đậm đặc
  saturated brine
  nước muối bão hòa
  sealed brine cartridge
  ống nước muối đông lạnh
  ship brine plant
  hệ (thống) lạnh nước muối trên tàu thủy
  ship brine refrigerating machine
  máy lạnh nước muối trên tàu thủy
  ship brine system
  hệ (thống) lạnh nước muối trên tàu thủy
  sodium chloride brine
  dung dịch nước muối NaCl
  thermostatic brine (regulating) valve
  van điều chỉnh nước muối ổn nhiệt
  two-temperature brine plant
  hệ (thống) lạnh nước muối hai nhiệt độ
  two-temperature brine system
  hệ (thống) lạnh nước muối hai nhiệt độ
  nước muối (làm lạnh)

  Kinh tế

  nước muối
  beef-curing brine
  nước muối để ướp thịt bò
  brine concentrator
  thiết bị cô đặc nước muối
  brine drum
  thùng gom nước muối
  brine floatation tank
  thùng tuyển nổi nước muối
  brine header
  vòi phun nước muối
  brine holding tank
  thùng bảo quản nước muối
  brine ice
  nước muối đã làm sạch
  brine line
  ống dẫn dịch nước muối
  brine refrigeration system
  hệ thống làm lạnh bằng nước muối
  brine regeneration tank
  thùng tái sinh nước muối
  brine return tank
  thùng chứa nước muối tuần hoàn
  brine sparse
  sự tưới nước muối
  brine spray
  vòi phun nước muối
  brine spring
  nguồn nước muối
  brine-off point
  thời điểm ngưng luân lưu nước muối
  calcium chloride brine
  nước muối caxi-clorua
  closed brine refrigeration system
  hệ thống làm lạnh bằng nước muối đóng kín
  sausage in brine
  xúc xích pha trong nước muối
  ướp muối
  brine cure
  sự ướp muối ớt
  rapid brine cure
  sự ướp muối ẩm nhanh

  Địa chất

  nước muối

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X