• Danh từ giống cái

  Răng
  Dents de lait
  răng sữa
  Dents de sagesse
  răng khôn
  Dents de scie
  răng cưa
  Dents d'une peigne
  răng lược
  Dents de roue
  răng bánh xe
  Đỉnh nhọn (của núi)
  à belles dents beau
  beau
  armé jusqu'aux dents
  vũ trang đến tận răng
  avoir la dent
  (thông tục) đói bụng
  avoir la dent dure
  có lỗi phê bình gay gắt nghiêm khắc
  avoir les dents longues
  tham lam quá
  coup de dent
  lời châm chọc
  être savant jusqu'aux dents
  thông thái vô cùng
  être sur les dents
  lo lắng quá
  faire ses dents
  mọc răng (trẻ em)
  garder une dent contre quelqu'un
  oán giận ai, căm thù ai
  grincer des dents grincer
  grincer
  mal de dents
  (nghĩa bóng) tình yêu say đắm
  manger du bout des dents
  ăn khảnh
  mentir comme un arracheur de dents
  nói dối như cuội
  montrer les dents
  đe dọa
  montrer les dents à quelqu'un
  chống lại ai, tỏ ra không sợ ai
  n'avoir pas de quoi se mettre sous la dent
  không có gì ăn, không có cái đút vào mồm
  ne pas desserrer les dents desserrer
  desserrer
  ne pas perdre un coup de dent
  không nao núng
  parler entre les dents
  nói lúng búng trong miệng
  prendre le mors aux dents
  nổi nóng; hăng tiết lên
  quand les poules auront des dents
  bao giờ chạch đẻ ngọn đa, bao giờ cây cải làm đình
  rire du bout des dents bout
  bout
  se casser les dents sur
  không sao làm nổi
  vouloir prendre la lune avec les dents lune
  lune
  Đồng âm Dam, dans

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X