• Danh từ giống đực

  Đầu, cuối
  Le bout du bâton
  đầu gậy
  Le bout de l'année
  cuối năm
  Đoạn, mẩu, khúc
  Un bout de fil
  đoạn chỉ
  Un bout de papier
  mẩu giấy
  Un bout de chandelle
  khúc nến
  Phản nghĩa Milieu; tout

  Đồng âm Boue

  À bout portant sát gần
  à tout bout de champ champ
  champ
  au bout de
  sau (một thời gian)
  Au bout de deux heurses
  �� sau hai giờ
  au bout du compte compte
  compte
  au bout du monde
  đến tận chân mây cuối trời
  avoir de l'esprit jusqu'au bout des doigts esprit
  esprit
  avoir sur le bout de la langue
  gần nhớ được (điều gì đã quên bẵng)
  bas bout
  mâm dưới; chỗ thấp kém
  bout à bout
  nối đầu nhau
  bout d'homme
  người bé nhỏ
  br‰ler la chandelle par les deux bouts chandelle
  chandelle
  ce n'est pas le bout du monde
  có khó gì đâu
  de bout en bout d'un bout à l'autre
  từ đầu đến cuối
  du bout des lèvres du bout des dents
  hời hợt
  en conna†tre un bout
  thông thạo vấn đề
  être à bout
  kiệt quệ
  être à bout de
  hết cả rồi, không còn nữa
  haut bout
  mâm trên; địa vị cao
  il faut finir par un bout
  ai cũng một lần chết
  joindre les deux bouts
  chi tiêu vừa khít
  jusqu'au bout
  cho đến cùng
  manger un bout
  ăn một tí
  mettre à bout
  đặt vào thế cùng
  montrer le bout de l'oreille
  lòi âm mưu ra; lòi thực chất ra
  ne pas voir le bout
  còn lâu mới hoàn thành
  n'être pas au bout
  chưa hết khó khăn đâu
  ne voir pas plus loin que le bout de son nez
  thiển cận, không nhìn xa trông rộng
  on ne sait par quel bout le prendre
  khó tiếp xúc với người ấy
  pousser à bout
  làm cho phát bực, làm cho nổi tức
  rire du bout des dents
  cười nửa miệng, cười nhếch mép
  savoir une chose sur le bout du doigt
  biết thừa việc gì, thông thạo điều gì
  service du bout de l'an
  lễ giỗ đầu
  tenir le bon bout
  ở hoàn cảnh thuận lợi
  tenir le haut bout
  có vai vế có quyền thế
  tout au bout
  ở tít đằng đầu
  venir à bout de
  hoàn thành thắng lợi, thực hiện trọn vẹn
  venir à bout d'un dessein
  thực hiện trọn vẹn ý đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X