• /¸kraiə´dʒenik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm đông lạnh

  Danh từ số nhiều

  Khoa nghiên cứu về sự đông lạnh

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  cryo
  cascade cryogenic system
  hệ cryo kiểu ghép tầng
  cascade cryogenic system
  hệ thống cryo kiểu ghép tầng
  closed-cycle cryogenic system
  hệ cryo chu trình kín
  closed-cycle cryogenic system
  hệ cryo vòng tuần hoàn kín
  cryogenic apparatus
  máy [thiết bị] lạnh cryo
  cryogenic apparatus
  thiết bị lạnh cryo
  cryogenic application
  ứng dụng cryo
  cryogenic bath
  bể làm lạnh cryo
  cryogenic bath
  bồn (chất lỏng) cryo
  cryogenic coil
  cuộn dây cryo
  cryogenic container
  côngtenơ cryo
  cryogenic conveyor freezer
  máy kết đông băng chuyền cryo
  cryogenic coolant
  chất tải lạnh cryo
  cryogenic cooler
  dàn lạnh cryo
  cryogenic cooler
  giàn lạnh cryo
  cryogenic cooling system
  hệ làm lạnh cryo
  cryogenic cooling system
  hệ thống lạnh cryo
  cryogenic cycle
  chu trình lạnh cryo
  cryogenic engine
  động cơ cryo
  cryogenic engineer
  kỹ sư cryo
  cryogenic equipment
  thiết bị cryo
  cryogenic evaporator
  bình bay hơi cryo
  cryogenic flash freezing machine
  máy lạnh kết đông cực nhanh cryo
  cryogenic fluid pump
  bơm lỏng cryo
  cryogenic fluid pump
  máy bơm lỏng cryo
  cryogenic freezing
  kết đông cryo
  cryogenic freezing machinery
  máy móc kết đông cryo
  cryogenic freezing machinery
  trang thiết bị kết đông cryo
  cryogenic gas
  khí cryo
  cryogenic insulating vacuum
  cách nhiệt chân không cryo
  cryogenic insulating vacuum
  chân không cách nhiệt cryo
  cryogenic insulation
  cách nhiệt cryo
  cryogenic liquefaction
  hóa lỏng cryo
  cryogenic liquid spray refrigerating system
  hệ làm lạnh phun lỏng cryo
  cryogenic liquid spray refrigerating system
  hệ thống [thiết bị] lạnh phun lỏng cryo
  cryogenic liquid spray refrigerating system
  thiết bị làm lạnh phun lỏng cryo
  cryogenic liquid storage vessel
  bình chứa lỏng cryo
  cryogenic loop
  vòng tuần hoàn cryo
  cryogenic machinery
  máy móc cryo
  cryogenic machinery
  trang thiết bị cryo
  cryogenic piping
  đường ống cryo
  cryogenic plant
  trạm cryo
  cryogenic process
  chu trình lạnh cryo
  cryogenic process
  quá trình lạnh cryo
  cryogenic pump
  bơm cryo
  cryogenic pump
  máy bơm cryo
  cryogenic refrigerating apparatus
  thiết bị làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerating system
  hệ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerating system
  hệ thống lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  dụng cụ [trang bị] lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  dụng cụ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  trang bị lạnh cryo
  cryogenic refrigeration method
  phương pháp làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerator
  tủ lạnh cryo
  cryogenic reservoir
  bình cryo
  cryogenic reservoir
  tăng cryo
  cryogenic storage
  bảo quản cryo
  cryogenic storage system
  hệ bảo quản cryo
  cryogenic storage system
  hệ thống bảo quản cryo
  cryogenic substance
  chất cryo
  cryogenic surgery
  giải phẫu cryo
  cryogenic system
  hệ cryo
  cryogenic tank
  bình cryo
  cryogenic tank
  tăng cryo
  cryogenic temperature range
  khoảng nhiệt độ cryo
  cryogenic temperature range
  phạm vi nhiệt độ cryo
  cryogenic trap
  bẫy cryo
  double walled cryogenic tank
  thùng cryo hai vỏ
  double walled cryogenic tank
  tăng cryo hai vỏ
  double walled cryogenic tank
  tăng cryo vách đúp
  high-vacuum cryogenic pump
  bơm cryo chân không cao
  liquid cryogenic gas
  khí cryo lỏng
  miniature cryogenic system
  hệ (thống) cryo mini
  miniature cryogenic system
  hệ thống cryo mini

  Kỹ thuật chung

  nhiệt độ thấp
  cryogenic bath
  bể nhiệt độ thấp
  cryogenic film
  màng mỏng nhiệt độ thấp
  cryogenic film
  phim nhiệt độ thấp
  cryogenic memory
  bộ nhớ nhiệt độ thấp
  High Accuracy Cryogenic Radiometer (HACR)
  bức xạ kế nhiệt độ thấp độ chính xác cao
  liquid cryogenic gas
  khí nhiệt độ thấp hóa lỏng
  làm lạnh
  cryogenic bath
  bể làm lạnh cryo
  cryogenic cooling
  làm lạnh cryo
  cryogenic cooling system
  hệ làm lạnh cryo
  cryogenic device
  dụng cụ làm lạnh sâu
  cryogenic engineer
  kỹ sư làm lạnh sâu
  cryogenic fluid
  chất làm lạnh cryo
  cryogenic fluid
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic fluid
  môi chất làm lạnh sâu
  cryogenic liquid
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic liquid spray refrigerating system
  hệ làm lạnh phun lỏng cryo
  cryogenic liquid spray refrigerating system
  thiết bị làm lạnh phun lỏng cryo
  cryogenic refrigerating apparatus
  thiết bị làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerating system
  hệ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration
  làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  dụng cụ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration method
  phương pháp làm lạnh cryo
  cryogenic substance
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic system
  hệ làm lạnh sâu
  làm lạnh cryo
  cryogenic bath
  bể làm lạnh cryo
  cryogenic cooling system
  hệ làm lạnh cryo
  cryogenic fluid
  chất làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerating apparatus
  thiết bị làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerating system
  hệ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  dụng cụ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration method
  phương pháp làm lạnh cryo
  làm lạnh sâu
  cryogenic device
  dụng cụ làm lạnh sâu
  cryogenic engineer
  kỹ sư làm lạnh sâu
  cryogenic fluid
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic fluid
  môi chất làm lạnh sâu
  cryogenic liquid
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic substance
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic system
  hệ làm lạnh sâu
  lạnh cryo
  cryogenic apparatus
  máy [thiết bị] lạnh cryo
  cryogenic apparatus
  máy lạnh cryo
  cryogenic apparatus
  thiết bị lạnh cryo
  cryogenic bath
  bể làm lạnh cryo
  cryogenic coolant
  chất tải lạnh cryo
  cryogenic cooler
  dàn lạnh cryo
  cryogenic cooler
  giàn lạnh cryo
  cryogenic cooler
  máy lạnh cryo
  cryogenic cooling
  làm lạnh cryo
  cryogenic cooling system
  hệ làm lạnh cryo
  cryogenic cooling system
  hệ thống lạnh cryo
  cryogenic cycle
  chu trình lạnh cryo
  cryogenic fluid
  chất làm lạnh cryo
  cryogenic generator
  máy lạnh cryo
  cryogenic process
  chu trình lạnh cryo
  cryogenic process
  quá trình lạnh cryo
  cryogenic refrigerant
  môi chất lạnh cryo
  cryogenic refrigerating apparatus
  thiết bị làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerating system
  hệ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerating system
  hệ thống lạnh cryo
  cryogenic refrigeration
  làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  dụng cụ [trang bị] lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  dụng cụ làm lạnh cryo
  cryogenic refrigeration device
  trang bị lạnh cryo
  cryogenic refrigeration method
  phương pháp làm lạnh cryo
  cryogenic refrigerator
  tủ lạnh cryo
  lạnh sâu
  cryogenic coil
  cuộn dây lạnh sâu
  cryogenic device
  dụng cụ làm lạnh sâu
  cryogenic engineer
  kỹ sư làm lạnh sâu
  cryogenic engineering
  kỹ thuật lạnh sâu
  cryogenic fluid
  chất lỏng lạnh sâu
  cryogenic fluid
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic fluid
  môi chất làm lạnh sâu
  cryogenic fluid
  môi chất lạnh sâu
  cryogenic generator
  máy lạnh sâu
  cryogenic liquid
  chất lỏng lạnh sâu
  cryogenic liquid
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic liquid
  môi chất lạnh sâu
  cryogenic substance
  chất làm lạnh sâu
  cryogenic surgery
  phẫu thuật lạnh sâu
  cryogenic system
  hệ làm lạnh sâu
  cryogenic temperature
  nhiệt độ lạnh sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X