• (đổi hướng từ Procedures)
  /prə´si:dʒə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thủ tục (trong kinh doanh, (chính trị), (pháp lý)..)
  legal procedure
  thủ tục pháp lý
  the procedure of the meeting
  thủ tục hội nghị
  Thủ tục, chuỗi hành động (hành động cần được hoàn thành để thực hiện cái gì)
  registering a birth or death is a straightforward procedure
  đăng ký khai sinh hoặc khai tử là một thủ tục dễ dàng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Thủ tục đòi thanh toán thêm

  Cơ - Điện tử

  Phương pháp, thủ tục

  Toán & tin

  thủ tục; (thống kê ) biện pháp; phương pháp, cách
  antithetic(al) procedure
  (thống kê ) biện pháp đối lập, phương pháp phản đề
  audit procedure
  (toán kinh tế ) thủ tục kiểm nghiệm
  decision procedure
  (toán kinh tế ) thủ tục quyết định

  Y học

  phương thức, thủ tục

  Điện tử & viễn thông

  khối thủ tục

  Kỹ thuật chung

  biện pháp
  antithetic procedure
  biện pháp đối lập
  antithetic procedure
  biện pháp phản đề
  antithetical procedure
  biện pháp đối lập
  post tensioning procedure
  biện pháp căng sau
  sampling procedure
  biện pháp lấy mẫu
  search procedure
  biện pháp tìm kiếm
  soil survey procedure
  biện pháp thăm dò đất
  cách tiến hành
  nhiệm vụ
  lệnh

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một câu lệnh của chương trình đã được thông dịch hoặc biên dịch thành ngôn ngữ máy là loại ngôn ngữ, mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.

  procedure branching statement
  câu lệnh phân nhánh thủ tục
  procedure branching statement
  lệnh rẽ nhánh thủ tục
  procedure call
  lệnh gọi thủ tục
  procedure command
  lệnh thủ tục
  procedure statement
  câu lệnh thủ tục
  query command procedure
  thủ tục lệnh hỏi
  query command procedure
  thủ tục lệnh vấn tin
  Variation Order Procedure
  thủ tục về lệnh thay đổi
  liệu pháp
  phương pháp
  additive color procedure
  phương pháp cộng màu
  alignment procedure
  phương pháp chỉnh hàng
  antithetical procedure
  phương pháp phản đề
  appropriate procedure
  phương pháp thích hợp
  calculation procedure
  phương pháp tính
  checking procedure
  phương pháp kiểm tra
  chilling procedure
  phương pháp làm lạnh
  computing procedure
  phương pháp tính toán
  cooling procedure
  phương pháp làm lạnh
  defrosting procedure
  phương pháp phá băng
  emergency procedure
  phương pháp khẩn cấp
  environmental testing procedure
  phương pháp thử môi trường
  evacuation procedure
  phương pháp sơ tán
  experimental procedure
  phương pháp thí nghiệm
  inspection procedure
  phương pháp kiểm tra
  iterative procedure
  phương pháp lặp lại
  line-up procedure
  phương pháp điều chỉnh
  method of procedure
  phương pháp làm việc
  photoelastic procedure
  phương pháp quang đàn hồi
  PIP (Problemisolation procedure)
  phương pháp cách ly sự cố
  problem determination procedure
  phương pháp xác định sự cố
  problem isolation procedure (PIP)
  phương pháp cách lý sự cố
  recovery procedure
  phương pháp hồi phục
  recursive procedure
  phương pháp đệ quy
  Rules of Procedure and Working Methods (RPWM)
  các quy tắc thủ tục và các phương pháp làm việc
  seismic procedure
  phương pháp địa chấn
  seismic reflection procedure
  phương pháp hồi chấn
  soil survey procedure
  phương pháp khảo sát thổ nhưỡng
  test procedure
  phương pháp thí nghiệm
  welding procedure
  phương pháp hàn
  phương thức
  procedure interrupt signal-PIS
  phương thức quy trình
  quá trình
  erection procedure
  quá trình lắp ráp
  link access procedure
  quá trình truy cập kết nối
  local procedure error call progress signal
  tín hiệu quá trình gọi gặp lỗi cục bộ
  procedure qualification record
  bản ghi chép phẩm chất quá trình (hàn)
  restoration procedure
  quá trình khôi phục
  restoration procedure
  quá trình phục hồi
  undercooling procedure
  quá trình làm lạnh chưa đủ (lạnh)
  undercooling procedure
  quá trình làm lạnh chưa đủ lạnh
  quá trình công nghệ
  qui trình
  end of procedure
  kết thúc qui trình
  procedure declaration
  đoạn cuối của qui trình
  procedure epilogue
  tín hiệu dừng qui trình
  procedure epilogue
  tín hiệu ngưng qui trình
  quy trình
  calling procedure
  quy trình gọi (điện thoại)
  changeover procedure
  quy trình chuyển đổi
  clearing procedure
  quy trình nhả mạch
  combined erection procedure
  quy trình lắp ráp kết hợp
  constructional procedure
  quy trình xây dựng
  contingency procedure
  quy trình ghi dữ
  cooling procedure
  quy trình làm lạnh
  defrosting procedure
  quy trình phá băng
  dialogue procedure
  quy trình đối thoại
  federal Test procedure (FTP)
  quy trình kiểm tra khí thải Mỹ
  freezing procedure
  quy trình kết đông
  incoming procedure
  quy trình đến
  injection procedure
  quy trình phun (đóng tàu)
  irrigation procedure
  quy trình tưới tiêu
  monitoring procedure
  quy trình kiểm tra
  observation procedure
  quy trình quan trắc
  outgoing procedure
  quy trình đi
  outgoing procedure
  quy trình gọi đi
  precooling procedure
  quy trình làm lạnh trước
  priming procedure
  quy trình chứa nước lần đầu (vào hồ)
  procedure interrupt signal-PIS
  kiểu quy trình
  procedure interrupt signal-PIS
  phương thức quy trình
  processing procedure
  quy trình chuẩn bị
  processing procedure
  quy trình gia công
  quality assurance procedure
  quy trình đảm bảo chất lượng
  recursive procedure
  quy trình đệ quy
  rendezvous procedure
  quy trình gặp gỡ
  setting-up procedure
  quy trình thiết lập
  shutdown procedure
  quy trình dừng máy (tàu vũ trụ)
  subcooling procedure
  quy trình làm quá lạnh
  welding procedure
  quy trình hàn
  thao tác
  operation procedure
  thủ tục thao tác
  operator procedure
  thủ tục thao tác
  tiến trình

  Kinh tế

  thủ tục
  thủ tục tố tụng
  trình tự
  budget procedure
  trình tự lập ngân sách
  design procedure
  trình tự thiết kế
  procedure for compiling plans
  trình tự soạn kế hoạch
  procedure manual
  cẩm nang trình tự thao tác
  procedure of arbitration
  trình tự trọng tài
  procedure of inspection
  trình tự kiểm nghiệm
  procedure of production
  trình tự sản xuất
  procedure of verification
  trình tự thẩm tra
  quality assurance operating procedure
  trình tự thao tác bảo đảm chất lượng
  take over procedure
  trình tự chuyển
  testing procedure
  trình tự kiểm nghiệm
  turn over procedure
  trình tự chuyển giao
  trình tự, thủ tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X