• (đổi hướng từ Aways)
  /ə'wei/

  Thông dụng

  Phó từ

  Xa, xa cách, rời xa, xa ra, đi (xa)
  away from home
  xa nhà
  to stand away from the rest
  đứng cách xa những người khác
  to fly away
  bay đi
  to go away
  rời đi, đi khỏi, đi xa
  to throw away
  ném đi; ném ra xa
  away with you!
  cút đi! ra chỗ khác!


  Biến đi, mất đi, hết đi
  to boil away
  sôi cạn đi
  to gamble away all one's money
  cờ bạc hết sạch cả tiền của
  to make away with oneself
  tự tử
  to do away with somebody
  khử ai đi
  to pass away
  chết
  to food away one's time
  lãng phí hết thời gian vào những việc làm nhảm, tầm phào
  Không ngừng liên tục
  to work (peg) away for six hours
  làm việc liên tục trong sáu tiếng liền
  Không chậm trễ, ngay lập tức
  speak away!
  nói (ngay) đi!
  right away
  ngay tức thì
  Đi nghỉ
  My friend is away at Dalat every summer
  Mùa hè nào bạn tôi cũng đi nghĩ ở Đà Lạt

  Cấu trúc từ

  away back
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) từ cách đây đã lâu
  away off
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xa lắc xa lơ
  away with it!
  vứt nó đi!; tống khứ nó đi!
  far and away
  bỏ xa, hơn hẳn, không thể so sánh được
  Tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa
  Who's the best shot? - Mr. Smith, far and away
  Ai bắn giỏi nhất? -Tất nhiên là ông Xmít chứ còn ai nữa
  out and away
  Xem out
  to be away
  vắng mặt
  You want to see my father, don't you ? But he's away.
  Ông cần gặp ba tôi phải không? Nhưng ba tôi không có ở nhà


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X