• (đổi hướng từ Melts)
  /mɛlt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nấu chảy; sự tan
  Kim loại nấu chảy

  Nội động từ

  Tan ra, chảy ra
  ice melted
  băng tan
  the fog melted away
  sương mù tan đi
  (thông tục) chảy nước ra, vãi mỡ ra, toát mồ hôi
  I am melting with heat
  tôi nóng vãi mỡ ra
  Cảm động, cảm kích, động lòng, mủi lòng, se lòng
  heart melts with pity
  lòng se lại vì thương xót, trái tim xúc động vì thương xót
  Nao núng, nhụt đi
  resolution begins melting
  lòng quyết tâm bắt đầu nhụt đi

  Ngoại động từ

  Làm tan ra, làm chảy ra
  to melt metals
  nấu chảy kim loại
  Làm động lòng, làm mủi lòng, làm se lòng
  pity melts one's heart
  niềm trắc ẩn làm se lòng lại
  Làm nao núng, làm nhụt đi, làm nguôi đi
  to melt away
  tan đi, tan biến đi
  to melt down
  nấu chảy
  to melt into
  hoà vào, tan vào, biến đổi dần thành
  to melt into tears
  khóc sướt mướt, nước mắt chan hoà
  to look as if butter would not melt in one's mouth

  Xem butter

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) nóng chảy

  Cơ - Điện tử

  Sự nấu chảy, mẻ nấu, kim loại nấu chảy, (v) nấuchảy, nung chảy, tan chảy

  Hóa học & vật liệu

  phần nóng chảy
  tan băng

  Xây dựng

  thể nóng chảy
  tan ra (tuyết)
  vật nấu chảy

  Kỹ thuật chung

  bị nấu chảy
  chảy
  hot-melt adhesive
  keo nóng chảy
  hot-melt glue
  keo nóng chảy
  melt away
  nóng chảy hoàn toàn
  melt down
  nấu chảy
  melt down
  nấu chảy (kim khí)
  melt down
  làm chảy
  melt down
  nung chảy
  melt extractor
  bộ chiết nóng chảy
  melt flow index (MFI)
  chỉ số dòng nóng chảy
  melt flow rate
  lưu lượng nóng chảy
  melt flow rate
  tốc độ dòng nóng chảy
  melt out
  tách bằng nung chảy
  melt water
  nước chảy tan
  MFI (meltflow index)
  chỉ số dòng nóng chảy
  lượng nóng chảy
  melt flow rate
  lưu lượng nóng chảy
  nấu chảy
  melt down
  nấu chảy (kim khí)
  đun
  đun nấu
  nóng chảy
  hot-melt adhesive
  keo nóng chảy
  hot-melt glue
  keo nóng chảy
  melt away
  nóng chảy hoàn toàn
  melt extractor
  bộ chiết nóng chảy
  melt flow index (MFI)
  chỉ số dòng nóng chảy
  melt flow rate
  lưu lượng nóng chảy
  melt flow rate
  tốc độ dòng nóng chảy
  MFI (meltflow index)
  chỉ số dòng nóng chảy
  nung chảy
  melt out
  tách bằng nung chảy
  sự nấu chảy
  sự tan băng

  Kinh tế

  chảy nước
  nóng chảy
  sự chảy
  sự nóng chảy
  sự tan
  tan ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X