• /prəˈvɪʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cung cấp, sự đem cho, sự cho mượn; đồ cung cấp, đồ đem cho, đồ cho mượn
  ( + for, against) sự chuẩn bị, sự dự phòng, sự trữ sẵn; dự phòng
  to make provision
  chuẩn bị đầy đủ, dự phòng
  Đồ dự phòng, đồ trữ sẵn
  (số nhiều) lương thực cung cấp; thực phẩm dự trữ
  Điều khoản (của một văn bản (pháp lý))

  Ngoại động từ

  Cung cấp lương thực cho, cung cấp thực phẩm cho (một đạo quân...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chuẩn bị đầy đủ [sự chuẩn bị đầy đủ]
  khoản tạm tính

  Cơ khí & công trình

  sự trữ sẵn

  Giao thông & vận tải

  chuẩn bị đầy đủ

  Hóa học & vật liệu

  điều khoản (hợp đồng)

  Kỹ thuật chung

  điều khoản hợp đồng
  điều khoản
  operating provision
  điều khoản khai thác
  operating provision
  điều khoản về sản xuất
  pricing provision
  điều khoản định giá
  Provision to Indemnify Contractor
  điều khoản nhà thầu được bồi thường
  technical provision
  điều khoản kỹ thuật (của hợp đồng)
  dự phòng
  sự dự phòng
  sự dự trữ

  Kinh tế

  cung cấp
  provision of service
  sự cung cấp dịch vụ
  cung ứng
  điều quy định (hợp đồng)
  điều khoản
  aid trade provision
  điều khoản viện trợ thương mại
  evergreen provision
  điều khoản có giá trị tiếp
  evergreen provision
  điều khoản có giá trị tiếp (của thư tín dụng)
  evergreen provision
  điều khoản xanh mãi mãi
  express provision
  điều khoản ghi rõ bằng văn bản
  express provision
  điều khoản ghi rõ thành văn bản
  loan modification provision
  điều khoản hoãn trả tiền vay
  permissive provision
  điều khoản không có tính bắt buộc
  porcupine provision
  điều khoản con nhím
  tied-purchase provision
  điều khoản mua có tính hạn chế
  tied-purchase provision
  điều khoản mua kèm
  dự phòng
  bad debt provision
  dự phòng các khoản nợ khê (khó đòi)
  provision for bad receivables
  dự phòng phải thu khó đòi
  provision for devaluation of stocks
  dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  provision for liabilities and charges
  tiền dự phòng để trả nợ và chi dùng
  provision for short term investment
  dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  revaluation provision
  dự phòng đánh giá lại tài sản
  revaluation provision
  tiền dự phòng định giá lại tài sản
  dự trữ
  sự cung cấp
  provision of service
  sự cung cấp dịch vụ
  sự cung ứng
  sự dự trữ
  tiền dự phòng
  provision for liabilities and charges
  tiền dự phòng để trả nợ và chi dùng
  revaluation provision
  tiền dự phòng định giá lại tài sản
  tiền dự trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X