• /,ɔbli'geiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghĩa vụ; bổn phận
  Ơn; sự mang ơn, sự biết ơn, sự hàm ơn
  to be under an/no obligation
  chịu ơn
  to place/put sb under an/no obligation
  (không) bắt buộc ai bằng pháp luật
  to repay an obligation
  trả ơn
  (pháp lý) giao ước

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trách nhiệm

  Kỹ thuật chung

  nghĩa vụ
  public service obligation
  nghĩa vụ phục vụ công cộng

  Kinh tế

  bổn phận
  giao ước
  nghĩa vụ
  failure to perform an obligation
  sự chưa hoàn thành nghĩa vụ
  joint and several obligation
  nghĩa vụ liên đới
  joint obligation
  nghĩa vụ cộng đồng
  joint obligation
  nghĩa vụ liên đới
  obligation to maintain
  nghĩa vụ nuôi nấng
  obligation to pay tax
  nghĩa vụ phải đóng thuế
  nợ
  quan hệ nợ
  sự giao ước
  sự rằng buộc
  trách nhiệm
  accounting on obligation basis
  phương thức kế toán dựa trên trách nhiệm
  debt obligation
  trách nhiệm trả nợ
  fund obligation
  phần việc trách nhiệm của quỹ
  general obligation bond
  công trái trách nhiệm tập thể
  general obligation bond
  trái khoán trách nhiệm chung
  moral obligation
  trách nhiệm đạo đức
  mutual obligation
  trách nhiệm nợ lẫn nhau
  obligation as to the result
  trách nhiệm về hậu quả
  obligation incurred
  trách nhiệm phát sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X