• (đổi hướng từ Messaging)
  /ˈmɛsɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thư tín, điện, thông báo
  a wireless message
  bức điện
  a message of greetings
  điện mừng
  an error message
  (tin học) thông báo cho biết có sự trục trặc; thông báo lỗi
  Thông điệp; lời phán truyền (của thần, nhà tiên tri...)
  a play with a message
  vở tuồng có chủ đề tư tưởng rõ rệt
  to get the message
  hiểu ý; thấm ý

  Động từ

  Truyền đạt; truyền thông

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thông tin
  binary message
  thông tin nhị nguyên
  coded message
  tin đã mã hoá
  equally informative messages
  thông tin có tin tức như nhau


  Kỹ thuật chung

  thông điệp
  action message
  thông điệp tác động
  address a message
  ghi địa chỉ thông điệp
  adjacent message area
  vùng thông điệp gần kề
  advisory message
  thông điệp tư vấn
  attached message
  thông điệp gắn kèm
  beacon message
  thông điệp báo hiệu
  BMP (BatchMessage Processing Program)
  chương trình xử lý bó thông điệp
  chat message
  thông điệp tán gẫu
  completion message
  thông điệp hoàn tất
  control message
  thông điệp điều khiển
  electronic mail and message system
  hệ thống thông điệp và thư điện tử
  electronic message
  thông điệp điện tử
  EMMS (electronicmail and message system)
  hệ thống thông điệp và thư điện tử
  EMS (electronicmessage system)
  hệ thống thông điệp
  EOM (end-of message code)
  mã kết thúc thông điệp
  IMAP (InternetMessage Access Protocol)
  Giao thức Truy cập Thông Điệp Internet
  immediate message
  thông điệp tức thời
  input message
  thông điệp đưa vào
  Interface Message Processor (IMP)
  bộ xử lý thông điệp giao diện
  message area
  vùng thông điệp
  message area (MA)
  vùng thông điệp
  message control system (MCS)
  hệ thống điều khiển thông điệp
  message count
  số lượng thông điệp
  message file
  tệp thông điệp
  message filter
  trình lọc thông điệp
  message handler
  bộ xử lý thông điệp
  message handling environment
  môi trường xử lý thông điệp
  message handling service
  dịch vụ xử lý thông điệp
  Message Handling System (MHS)
  dịch vụ xử lý thông điệp
  Message Handling System (MHS)
  hệ thống xử lý thông điệp
  message identification
  ID thông điệp
  message indicator
  chỉ báo thông điệp
  message origin authentication
  sự xác thực thông điệp gốc
  message queue
  hàng đợi thông điệp
  message security labelling
  nhãn an toàn thông điệp
  message segment
  đoạn thông điệp
  message sink
  bồn thông điệp
  message storage
  vùng lưu thông điệp
  Message Store (MS)
  lưu thông điệp
  message switching
  chuyển đổi thông điệp
  message tag
  thẻ thông điệp
  message transfer
  truyền thông điệp
  Message Transfer (MT)
  truyền thông điệp
  Message Transfer Agent (MTA)
  trạm truyền thông điệp
  message transfer service
  dịch vụ truyền thông điệp
  Message Transfer System (MTS)
  hệ thống truyền thông điệp
  message type
  kiểu thông điệp
  multi-block message transmission
  truyền thông điệp bằng nhiều khối
  multi-part message
  thông điệp có nhiều phần
  physical message
  thông điệp vật lý
  routing message
  thông điệp định tuyến
  sealed message
  thông điệp được niêm phong
  signalling message
  thông điệp phát tín hiệu
  signalling message
  thông điệp tín hiệu
  single address message
  thông điệp địa chỉ đơn
  stored message fetching
  lấy thông điệp đã lưu
  subject message
  thông điệp chủ đề
  unfinished message
  thông điệp dở dang
  voice message
  thông điệp tiếng nói
  warning message
  thông điệp cảnh báo
  welcome message
  thông điệp tiếp đón

  Kinh tế

  điện văn
  telephone message
  bức điện văn điện thoại
  sứ mệnh
  thông điệp
  thư tín
  tin tức

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X