• /'segmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đoạn, khúc, đốt, miếng
  a segment of an orange
  một miếng cam
  (toán học) đoạn, phân
  a segment of a straight line
  đoạn (đường) thẳng (giữa hai điểm)
  a segment of a circle
  hình viên phân
  a segment of a sphere
  hình cầu phân

  Động từ

  cắt từng đoạn, cắt từng khúc, cắt ra từng miếng
  phân đoạn, phân đốt

  Hình Thái Từ

  - *Ved : Segmented

  - *Ving: Segmenting


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đoạn, phần, bộ phận, (v) cắtđoạn

  Cơ khí & công trình

  chạc bánh răng lớn
  mảnh đồng

  Toán & tin

  xecmăng; đoạn; phân (viên phân, cầu phân)
  segment of a circle
  cung tròn
  incommensurable line segments
  các đạon thẳng vô ước
  line segment
  đoạn thẳng
  spherical segment
  cầu phân, một đới cầu

  Xây dựng

  khúc dầm
  khúc mảnh
  đoạn dầm
  đoạn (của kết cấu)
  vành lót
  segment ring
  vành lót giếng

  Y học

  đoạn, đốt

  Điện

  phiến đồng (trong vành góp)
  thanh (góp điện)

  Giải thích VN: Một thanh đồng, thanh góp điện của bộ phận chỉnh lưu trong máy điện một chiều.

  Kỹ thuật chung

  bộ đầu ngựa
  bộ phận
  space segment
  bộ phận vũ trụ (vô tuyến vũ trụ)
  hình phân
  chỏm
  khúc
  mesoblastic segment
  khúc trung bì
  muscle segment
  khúc cơ nguyên thủy
  primitive segment
  khúc nguyên thủy
  segment display
  phô bày khúc
  đoạn

  Giải thích VN: Một thanh đồng, thanh góp điện của bộ phận chỉnh lưu trong máy điện một chiều.

  audio segment
  đoạn âm
  audio segment
  đoạn audio
  base segment
  đoạn chính
  base segment
  đoạn cơ sở
  bisecting point of a segment
  trung điểm của một đoạn thẳng
  child segment
  đoạn con
  code segment
  đoạn mã
  coexisting segment
  phân đoạn cùng tồn tại
  common segment
  đoạn chung
  common segment
  phân đoạn dùng chung
  commutator segment
  đoạn đổi nối
  control segment
  đoạn điều khiển
  data segment
  đoạn dữ liệu
  data segment (DSEG)
  đoạn dữ liệu
  dependent segment
  đoạn phụ thuộc
  DFP segment
  đoạn DFP
  direct dependent segment
  đoạn phụ thuộc trực tiếp
  discontinuous segment
  đoạn không kế cận
  discontinuous segment
  đoạn không tiếp giáp
  display segment
  đoạn hiển thị
  DSEG (datasegment)
  đoạn dữ liệu
  erythrocytic segment
  đoạn hồng cầu
  exclusive segment
  đoạn loại trừ
  executable segment
  đoạn khả thi
  executable segment
  đoạn thi hành được
  extended segment
  đoạn mở rộng
  extension segment
  đoạn mở rộng
  external division of a segment
  chia ngoài một đoạn thẳng
  external segment (XSEG)
  đoạn ngoài
  Fixed Distributed - UnderWater Segment (FDS- UWS)
  đoạn phân bố ngầm dưới nước cố định
  Frame Control Segment (FCS)
  đoạn điều khiển khung
  frame-relay segment set
  tập đoạn tiếp chuyển khung
  gear segment
  đoạn vòng có răng
  graphics segment
  đoạn đồ họa
  guide blade segment
  đoạn cách dẫn hướng (tuabin)
  header segment
  đoạn tiêu đề
  heat-insulating segment
  đoạn cách nhiệt
  inclusive segment
  đoạn bao hàm
  index pointer segment
  đoạn con trỏ chỉ số
  index source segment
  đoạn nguồn chỉ mục
  indexed segment
  đoạn chỉ số hóa
  indexed segment
  đoạn có ghi chỉ số
  indexing segment
  đoạn đánh chỉ số
  indirect segment (lSEG)
  đoạn gián tiếp
  internal division of a segment
  chia trong một đoạn thẳng
  ISEG (indirectsegment)
  đoạn gián tiếp
  line segment
  đoạn (trong dòng)
  line segment
  đoạn thẳng
  line segment
  phân đoạn
  link connection segment
  đoạn nối liên kết
  link segment
  đoạn liên kết
  louer uterine segment
  đoạn dưới tử cung
  main segment
  đoạn chính
  mass-storage file segment
  đoạn tập tin bộ nhớ khối
  memory segment
  đoạn bộ nhớ
  message segment
  đoạn thông báo
  message segment
  đoạn thông điệp
  midpoint of a line segment
  trung điểm của một đoạn thẳng
  optical link segment
  đoạn liên kết quang
  overlay segment
  đoạn phủ
  page segment
  đoạn trang
  parent segment
  đoạn cha, đoạn mẹ
  path segment
  đoạn đường dẫn
  physical segment
  đoạn vật lý
  pile segment
  đoạn cọc
  program segment
  đoạn chương trình
  Program Segment Prefix (PSP)
  tiền tố đoạn chương trình
  qualified segment search argument
  đối số âm đoạn định tính
  RACF segment
  đoạn ACF
  relocatable segment
  đoạn định vị lại được
  relocatable segment
  đoạn xác định lại được
  Request Network Address Segment (RNAS)
  đoạn địa chỉ mạng yêu cầu
  root segment
  đoạn gốc
  RSEG (relocatablesegment)
  đoạn định vị lại được
  RSEG (relocatablesegment)
  đoạn xác định lại địa chỉ
  segment addressing
  sự lập địa chỉ đoạn
  segment arch
  cuốn nhiều đoạn
  segment diaphragm
  điapham phân đoạn
  segment file
  tệp chứa đoạn
  segment file
  tệp phân đoạn
  segment file
  tập tin chứa đoạn
  segment mark
  nhãn đoạn
  segment mark
  nhãn đoạn, dấu đoạn
  segment name
  tên đoạn
  segment name table
  bảng tên đoạn
  segment number
  số hiệu đoạn
  segment number
  số chỉ đoạn
  segment occurrence
  sự xuất hiện đoạn
  segment of blading
  đoạn cánh tuabin
  segment priority
  ưu tiên phân đoạn
  segment protect
  bảo vệ đoạn
  segment search argument
  đối số tìm kiếm đoạn
  segment sharing
  phân chia đoạn
  segment sharing
  sự chia sẻ đoạn
  segment sharing
  sự dùng chung đoạn
  segment table
  bảng phân đoạn
  segment transformation
  biến đổi phân đoạn
  segment translation exception
  ngoại lệ dịch đoạn
  segment type
  kiểu đoạn
  Segment Type (DQDB, SMDS) (ST)
  Kiểu đoạn (DQDB , SMDS)
  segment unit
  đơn vị đoạn
  segment weight
  trọng lượng đoạn (đốt kết cấu)
  segment-number
  số phân đoạn
  segment-override prefix
  tiền tố chồng đoạn
  sequential dependent segment
  đoạn phụ thuộc tuần tự
  session segment
  đoạn phiên
  seven-segment display
  màn hình bảy đoạn
  seven-segment display
  sự hiển thị bảy đoạn
  shared segment
  đoạn chia sẻ
  shared segment
  đoạn dùng chung
  short vision segment
  đoạn nhìn thấy ngắn
  sibling segment types
  các kiểu đoạn anh em
  Single Segment Message (DQDB, SMDS) (SSM)
  tin báo một đoạn
  single-picture segment
  đoạn ảnh đơn
  skin segment
  đoạn phôi bì
  source segment
  đoạn nguồn
  SSA (segmentsearch argument)
  đối số tìm kiếm đoạn
  stack segment
  đoạn ngăn xếp
  Stack Segment (SS)
  đoạn ngăn xếp
  target segment
  đoạn đích
  text segment
  đoạn văn bản
  transit time of network segment
  thời gian chuyển (giao) qua đoạn mạng viễn thông
  transition segment
  đoạn chuyển tiếp
  type segment
  đoạn mang chữ in
  type-bar segment
  đoạn thanh chữ in
  user data segment
  đoạn dữ liệu người dùng
  uterine segment
  đoạn dưới tử cung
  video segment
  đoạn video
  wheel segment
  đoạn bánh mài
  worm segment
  đoạn trục vít (thiết bị gia công chất dẻo)
  đốt
  hình quạt
  gear segment
  bánh răng hình quạt
  grinding segment
  thỏi mài hình quạt
  notched segment
  bánh răng hình quạt
  segment gear
  bánh răng hình quạt
  slot segment
  hình quạt có rãnh
  toothed segment
  bánh răng hình quạt
  toothed segment
  hình quạt có răng
  mảnh
  phân
  coexisting segment
  phân đoạn cùng tồn tại
  common segment
  phân đoạn dùng chung
  external (internal) division of a segment
  phép chia ngoài (trong) trong một hình cầu phân
  Fixed Distributed - UnderWater Segment (FDS- UWS)
  đoạn phân bố ngầm dưới nước cố định
  line segment
  phân đoạn
  orbit segment
  phần quỹ đạo
  renal segment
  phân thùy thận
  segment diaphragm
  điapham phân đoạn
  segment file
  tệp phân đoạn
  segment priority
  ưu tiên phân đoạn
  segment sharing
  phân chia đoạn
  segment table
  bảng phân đoạn
  segment transformation
  biến đổi phân đoạn
  segment-number
  số phân đoạn
  Service Planning Segment (SPS)
  phần quy hoạch dịch vụ
  space segment
  bộ phận vũ trụ (vô tuyến vũ trụ)
  spheric segment
  cầu (phân)
  spherical segment
  hình cầu phân
  spherical segment
  cầu phần
  phần
  coexisting segment
  phân đoạn cùng tồn tại
  common segment
  phân đoạn dùng chung
  external (internal) division of a segment
  phép chia ngoài (trong) trong một hình cầu phân
  Fixed Distributed - UnderWater Segment (FDS- UWS)
  đoạn phân bố ngầm dưới nước cố định
  line segment
  phân đoạn
  orbit segment
  phần quỹ đạo
  renal segment
  phân thùy thận
  segment diaphragm
  điapham phân đoạn
  segment file
  tệp phân đoạn
  segment priority
  ưu tiên phân đoạn
  segment sharing
  phân chia đoạn
  segment table
  bảng phân đoạn
  segment transformation
  biến đổi phân đoạn
  segment-number
  số phân đoạn
  Service Planning Segment (SPS)
  phần quy hoạch dịch vụ
  space segment
  bộ phận vũ trụ (vô tuyến vũ trụ)
  spheric segment
  cầu (phân)
  spherical segment
  hình cầu phân
  spherical segment
  cầu phần
  phân đoạn
  coexisting segment
  phân đoạn cùng tồn tại
  common segment
  phân đoạn dùng chung
  segment diaphragm
  điapham phân đoạn
  segment file
  tệp phân đoạn
  segment priority
  ưu tiên phân đoạn
  segment table
  bảng phân đoạn
  segment transformation
  biến đổi phân đoạn
  segment-number
  số phân đoạn
  vòng găng
  vùng
  positive segment
  vùng nâng
  workstation independent segment storage (WISS)
  trạm làm việc có vùng lưu trữ

  Kinh tế

  chặng
  chia cấp (thị trường)
  chia cắt (thị trường...)
  chia khúc
  chia thành nhiều phần
  địa hạt (hoạt động) chia thành nhiều phần
  địa hạt (hoạt động...)
  đoạn chia cắt (thị trường)
  đoạn chia cắt (thị trường...)
  ngành
  phần
  segment delivery
  sự giao hàng từng phần
  segment information
  thông tin từng phần
  target segment
  phân đoạn (thị trường) mục tiêu
  time segment
  phân đoạn thời gian
  time segment
  phân đoạn thời gian (chương trình quảng cáo)
  phân đoạn
  target segment
  phân đoạn (thị trường) mục tiêu
  time segment
  phân đoạn thời gian
  time segment
  phân đoạn thời gian (chương trình quảng cáo)
  phân khúc
  phân nhánh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X