• /'ʌltrə'sɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Siêu âm (sóng âm có độ cao hơn giới hạn nghe được của con người)
  ultrasonic waves
  sóng siêu âm

  Danh từ

  Sóng siêu âm, tần số siêu âm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) siêu âm

  Xây dựng

  siêu âm

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc siêu âm

  (adj) thuộc siêu âm

  Kỹ thuật chung

  siêu âm
  CW ultrasonic detector
  bộ dò siêu âm CW
  deflection ultrasonic flowmeter
  lưu tốc kế siêu âm lệch
  Doppler ultrasonic flowmeter
  lưu lượng kế siêu âm Doppler
  pulsed ultrasonic detector
  bộ dò xung siêu âm
  Testing, Ultrasonic rail
  kiểm tra ray bằng siêu âm
  ultrasonic bath
  bể siêu âm
  ultrasonic breaking
  sự khấu bằng siêu âm
  ultrasonic chemistry
  hóa học siêu âm
  ultrasonic cleaner
  sự làm sạch siêu âm
  ultrasonic cleaning
  sự lám sạch siêu âm
  ultrasonic cleaning
  sự tắm siêu âm
  ultrasonic communication
  sự truyền thông siêu âm
  ultrasonic computed tomography
  chụp siêu âm cắt lớp vi tính
  ultrasonic converter
  bộ biến đổi siêu âm
  ultrasonic defrosting
  phá băng siêu âm
  ultrasonic defrosting
  sự phá băng siêu âm
  ultrasonic delay line
  dây trễ siêu âm
  ultrasonic delay line
  đường trễ siêu âm
  ultrasonic depth finder
  máy dò sâu siêu âm
  ultrasonic detector
  bộ dò bằng siêu âm
  ultrasonic detector
  máy dò sóng siêu âm
  ultrasonic detector
  máy tách sóng siêu âm
  ultrasonic drilling
  sự khoan (bằng) siêu âm
  ultrasonic drilling
  sự khoan bằng siêu âm
  ultrasonic drilling machine
  máy khoan bằng siêu âm
  ultrasonic drilling machine
  thiết bị khoan siêu âm
  ultrasonic dust collection
  sự dùng siêu âm hút bụi
  ultrasonic engineering
  kỹ thuật siêu âm
  ultrasonic examination
  sự thử bằng siêu âm
  ultrasonic fatigue test
  thử mỏi siêu âm
  ultrasonic flaw detection
  dò khuyết tật bằng siêu âm
  ultrasonic flaw detector
  máy dò khuyết tật (bằng) siêu âm
  ultrasonic flow
  lưu lượng kế siêu âm
  ultrasonic flow measurement
  đo lưu lượng bằng siêu âm
  ultrasonic flowmeter
  lưu lượng kế siêu âm
  ultrasonic frequency
  siêu âm tần
  ultrasonic frequency
  tần số siêu âm
  ultrasonic generator
  máy phát siêu âm
  ultrasonic generator
  máy phát sóng siêu âm
  ultrasonic generator
  máy tạo sóng siêu âm
  ultrasonic holography
  phép toàn ký siêu âm
  ultrasonic imaging
  hiển thị siêu âm
  ultrasonic imaging
  tạo ảnh siêu âm
  ultrasonic inspection
  sự kiểm tra siêu âm
  ultrasonic investigation of cracking
  sự dùng siêu âm dò vết nứt
  ultrasonic leak detector
  bộ dò lọt siêu âm
  ultrasonic leak detector
  bộ dò rò rỉ siêu âm
  ultrasonic measurement
  sự đo sóng siêu âm
  ultrasonic method
  phương pháp siêu âm
  ultrasonic method of testing
  phương pháp thử nghiệm bằng siêu âm
  ultrasonic microscope
  kính hiền vi, Siêu âm
  ultrasonic noise suppressor
  bộ triệt tiếng ồn siêu âm
  ultrasonic noise suppressor
  máy triệt tiếng ồn siêu âm
  ultrasonic probe
  đầu lò siêu âm
  ultrasonic rail flaw detection
  dò khuyết tật ray bằng siêu âm
  ultrasonic sealing
  sự hàn siêu âm
  ultrasonic solder
  thuốc hàn siêu âm
  ultrasonic soldering
  sự hàn bằng siêu âm
  ultrasonic soldering
  sự hàn siêu âm
  ultrasonic soldering
  việc hàn siêu âm
  ultrasonic sound control
  sự điều khiển bằng siêu âm
  ultrasonic sounding
  dò bằng siêu âm
  ultrasonic sounding apparatus
  thiết bị dò kiểu siêu âm
  ultrasonic test
  thí nghiệm siêu âm
  ultrasonic test device
  dụng cụ thử siêu âm
  ultrasonic test device
  thiết bị thử siêu âm
  ultrasonic testing
  sự thử bằng siêu âm
  ultrasonic testing
  sự thử bằng siêu âm (khuyết tật)
  ultrasonic testing
  sự thử siêu âm
  ultrasonic transducer
  bộ chuyển đổi siêu âm
  ultrasonic transducer
  bộ đổi siêu âm
  ultrasonic transducer
  máy biến năng siêu âm
  ultrasonic vibration
  dao động siêu âm
  ultrasonic washing machine
  máy rửa (làm sạch) siêu âm
  ultrasonic wave
  sóng siêu âm
  ultrasonic waves
  sóng siêu âm
  ultrasonic weld
  mối hàn siêu âm
  ultrasonic welding
  sự hàn bằng siêu âm
  ultrasonic-depth finder
  máy siêu âm đo sâu
  vibrations at ultrasonic frequency
  dao động ở tần số siêu âm
  siêu thanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X