• Danh từ giống cái

  Dây, thừng, chão, chạc
  Corde pour mener un chien
  dây dắt chó
  Corde d'arbalète
  dây nỏ
  Corde de violon
  dây đàn viôlông
  Instruments à corde
  nhạc khí dây
  Cordes vocales
  (giải phẫu) dây thanh
  Corde dorsale
  (động vật học) dây sống
  Corde qui sous-tend un arc
  (toán học) dây trương cung
  Danseur de corde
  người múa trên dây
  Corde tendineuse
  (giải phẫu) thừng gân
  Hình phạt treo cổ; hình phạt xử giảo
  (ngành dệt) sợi khổ
  Vêtement usé jusqu'à la corde
  quần áo sờn xơ sợi ra
  (khoa (đo lường), từ cũ nghĩa cũ) coóc (đơn vị đo củi, bằng 4 mét khối)
  ( số nhiều, thể dục thể thao) vòng dây quanh võ đài
  avoir plusieurs cordes à son arc arc
  arc
  cela n'est pas dans mes cordes
  cái đó không thuộc thẩm quyền của tôi
  être dans les cordes aller dans les cordes
  ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng
  flatter la corde
  vuốt nhẹ dây đàn
  grasse corde
  nhân vật quan trọng nhất
  homme de sac et de corde
  quân hung ác; kẻ đáng lăng trì
  il ne vaut pas la corde pour le pendre
  nó là đồ khốn nạn
  marcher danser sur la corde raide
  ở vào tình thế nguy nan
  montrer la corde
  (nghĩa bóng) không còn sinh kế
  parler de corde dans la maison d'un pendu
  ăn nói vô ý làm người chạnh lòng
  prendre un virage à la corde
  rẽ xe sát lề đường
  se mettre la corde au cou
  ở vào tình thế bất lợi
  tenir la corde
  (nghĩa bóng) ở vào một thế thuận lợi
  toucher une corde délicate
  đả động đến một vấn đề tế nhị
  toucher la corde sensible
  chạm nọc, đánh đúng chỗ yếu
  trop tirer sur la corde
  căng quá hóa đứt; tham thì thâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X