• /´ʃɔ:t¸tə:m/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngắn kỳ, ngắn hạn, trong thời gian ngắn (tiền cho vay...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngắn hạn
  centralization of short-term credit
  sự tập trung tín dụng ngắn hạn
  discount of short term export claims
  chiết khấu thương phiếu xuất khẩu ngắn hạn
  external short-term liabilities
  nợ ngắn hạn nước ngoài
  provision for short term investment
  dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  short term capital
  vốn ngắn hạn
  short term deposits
  tiền gửi ngắn hạn
  short term investment
  đầu tư ngắn hạn khác
  short term securities investment
  đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  short-term appointment
  sự bổ nhiệm ngắn hạn
  short-term assets
  tích sản, tài sản có ngắn hạn
  short-term borrowings
  các khoản vay ngắn hạn
  short-term capital market
  thị trường vốn ngắn hạn
  short-term claim
  trái quyền ngắn hạn
  short-term claims against US gold
  trái khoán ngắn hạn đô la có thể chuyển đổi vàng
  short-term conference staff
  nhân viên công tác hội nghị ngắn hạn
  short-term credit
  tín dụng ngắn hạn
  short-term debenture
  trái khoán ngắn hạn tín dụng của công ty
  short-term debenture
  trái khoán tín dụng ngắn hạn của công ty
  short-term debt
  nợ ngắn hạn
  short-term economic forecasting
  dự báo kinh tế ngắn hạn
  short-term economic outlook
  triển vọng kinh tế ngắn hạn
  short-term economic policy
  chính sách kinh tế ngắn hạn
  short-term economic survey
  điều tra kinh tế ngắn hạn
  short-term financing
  sự cấp vốn ngắn hạn
  short-term financing
  tài vụ ngắn hạn
  short-term forecast
  dự báo ngắn hạn
  short-term foreign capital
  ngoại tệ ngắn hạn
  short-term foreign capital
  vốn nước ngoài ngắn hạn
  short-term foreign debts
  nợ ngắn hạn nước ngoài
  short-term foreign reserves
  dự trữ ngoại tệ ngắn hạn
  short-term fund
  vốn ngắn hạn
  short-term government securities
  chứng khoán chính phủ ngắn hạn
  short-term instrument
  công cụ tài chính ngắn hạn
  short-term instruments
  các công cụ tài chính ngắn hạn
  short-term insurance
  bảo hiểm ngắn hạn
  short-term investment
  đầu tư ngắn hạn
  short-term liabilities
  nợ ngắn hạn
  short-term market
  thị trường ngắn hạn
  short-term monetary support
  trợ giúp tiền tệ ngắn hạn
  short-term money market
  thị trường tiền tệ ngắn hạn
  short-term money market paper
  chứng khoán thị trường tiền tệ ngắn hạn
  short-term note
  phiếu khoán ngắn hạn
  short-term plans
  các kế hoạch ngắn hạn
  short-term policy
  đơn bảo hiểm ngắn hạn
  short-term profit an loss account
  hạch toán lời lỗ ngắn hạn
  short-term public bond
  công trái ngắn hạn
  short-term securities
  chưng khoán ngắn hạn
  short-term securities
  chứng khoán ngắn hạn
  short-term service
  nhân viên phục vụ ngắn hạn
  short-term strategy
  chiến lược ngắn hạn
  short-term trader
  người giao dịch ngắn hạn
  short-term traders
  những người giao dịch ngắn hạn
  short-term transaction
  giao dịch ngắn hạn
  short-term treasury bond
  công trái ngắn hạn
  short-term treasury bond
  trái phiếu kho bạc ngắn hạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X