• /ˈgʌvərnmənt , ˈgʌvərmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cai trị, sự thống trị
  the party in government
  đảng cầm quyền
  Chính phủ, nội các
  the Government of the Democratic Republic of Vietnam
  chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
  to form a government
  lập chính phủ
  Chính quyền
  central government
  chính quyền trung ương
  local government
  chính quyền địa phương
  Chính thể
  democratic government
  chính thể dân chủ
  monarchic government
  chính thể quân chủ
  Bang; tỉnh (địa hạt dưới quyền cai trị của một viên thống đốc hoặc thủ hiến)
  Sự cai quản
  under petticoat government
  dưới sự cai quản của vợ; dưới quyền phụ nữ
  Sự kiềm chế
  government of oneself
  sự tự kiềm chế
  (ngôn ngữ học) sự chi phối

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chính phủ
  Business and Government Services (USWEnterprise) (BGS)
  các cuộc gọi chính phủ và doanh nghiệp (Công ty USW)
  check and balance (systemof government)
  kiểm tra và cân đối (bộ máy chính phủ)
  federal government
  chính phủ liên bang
  Government Access to Keys (GAK)
  Truy nhập vào các vị trí then chốt của Chính phủ
  government counterpart funds
  quỹ bổ sung của chính phủ
  Government Data Network (UK) (GDN)
  Mạng số liệu Chính phủ (Vương quốc Anh)
  Government Document Application Profile (GDAP)
  định dạng ứng dụng tài liệu chính phủ
  Government Electronic Messaging and Document Exchange Service (GEMDES)
  dịch vụ trao đổi tài liệu và nhắn tin điện tử của chính phủ
  government frequency bands
  dải tần chính phủ
  Government Information Locator Service (GILS)
  dịch vụ định vị thông tin chính phủ
  Government Information Technology Services (GITS)
  các dịch vụ công nghệ thông tin chính phủ
  Government Manufacturing Group (GMG)
  tập đoàn sản xuất của chính phủ
  Government Network Management Profile (GNMP)
  Tiêu chuẩn chức năng quản lý mạng Chính phủ
  Government Open Systems Interconnection Profile (GOSIP)
  mô tả kết nối các hệ thống mở của chính phủ
  Government Packet Network (GPN)
  mạng (chuyển mạch) gói của chính phủ
  government press
  báo chí chính phủ
  Government Satellite Network (GSN)
  mạng vệ tinh chính phủ
  Government Telecommunications Agency (GTA)
  Cơ quan Viễn thông Chính phủ
  Government Telecommunications Network (GTN)
  mạng viễn thông chính phủ
  Industry/Government Open Systems Specification (IGOSS)
  Quy cách các hệ thống mở Chính phủ/Công nghiệp
  Radio Government (RG)
  chính phủ vô tuyến điện
  U.S. government
  chính phủ Mỹ
  Web Interactive Network of Government Services (WINGS)
  Mạng tương tác Web của các dịch vụ chính phủ

  Kinh tế

  chính phủ
  budget for provincial government
  ngân sách (chính phủ) tỉnh
  budget of central government
  ngân sách chính phủ trung ương
  central government borrowing requirement
  yêu cầu vay mượn vốn của chính phủ trung ương
  e-government
  chính phủ điện tử
  government actuary
  chuyên viên dự báo của chính phủ
  government administration expenses
  chi phí hành chính của chính phủ
  government advertising
  quảng cáo của chính phủ
  government agency
  cơ quan chính phủ
  government annuities
  niên kim chính phủ
  government annuity
  niên kim chính phủ
  government assistance
  trợ giúp của chính phủ
  government borrowing
  nợ của chính phủ
  government borrowing
  sự vay nợ của chính phủ
  government broker
  người môi giới của chính phủ
  government budget deficit
  thâm hụt ngân sách của chính phủ
  government bulk-buying
  sự thu mua hàng loạt của Chính phủ
  government debt
  nợ của Chính phủ
  government decree
  nghị định của Chính phủ
  government deposit
  tiền gởi của Chính phủ
  government depositary
  ngân hàng chỉ định của chính phủ
  government employee
  người làm thuê cho chính phủ
  government expenditures
  chỉ tiêu của chính phủ
  government grant
  trợ cấp của chính phủ
  government grants
  tiền trợ cấp trực tiếp của Chính phủ
  government guaranteed bond
  trái khoán bảo đảm của chính phủ
  government insurance
  bảo hiểm của chính phủ
  government interference
  sự can thiệp của chính phủ
  government investment
  đầu tư của chính phủ
  government issue (property)
  đồ tiếp tế do chính phủ cấp phát
  government National Mortgage Association
  hiệp hội thế chấp quốc gia của chính phủ
  government obligations
  những trái khoán của chính phủ
  government official
  viên chức chính phủ
  government pension
  trợ cấp của chính phủ
  government procurement policy
  chính sách mua trợ giá của chính phủ
  government revenue
  của chính phủ
  government securities
  chứng khoán có giá của Chính phủ
  government spending
  chi tiêu của chính phủ
  government stock
  trái khoán (có lãi tức cố định) của Chính phủ
  government subsidy
  trợ cấp xuất khẩu của Chính phủ
  government trade agreement
  hiệp định mậu dịch của Chính phủ
  government trade agreement
  thỏa ước thương mại của Chính phủ
  government trade mission
  đoàn đại biểu thương mại của Chính phủ
  government transportation Request
  phiếu yêu cầu vận chuyển cho chính phủ
  government utilities
  các ngành phục vụ công cụ của Chính phủ
  government welfare payment
  sự chi trả phúc lộ của Chính phủ
  government welfare payment
  trợ cấp xã hội của Chính phủ
  head of the government
  người đứng đầu chính phủ
  head of the government (the...)
  người đứng đầu chính phủ
  Labour government
  chính phủ thuộc Đảng cộng sản
  Labour government
  Chính phủ thuộc Đảng lao động
  provisional government
  chính phủ lâm thời
  requesting government
  chính phủ của nước đặt yêu cầu
  short-term government securities
  chứng khoán chính phủ ngắn hạn
  United States government securities
  Các chứng khoán của chính phủ Mỹ
  wheels of government
  bộ máy chính phủ
  nhà nước
  cheating on government contracts
  gian lận công cán vật tư của nhà nước
  government actuary
  chuyên viên thống kê của Nhà nước
  government bank
  ngân hàng Nhà nước
  government bond
  trái phiếu nhà nước
  government budget deficit
  ngân sách Nhà nước
  government business enterprises
  các doanh nghiệp Nhà nước
  government capital
  tư bản Nhà nước
  government capital
  vốn Nhà nước
  government consumption
  sự tiêu dùng của các cơ quan Nhà nước
  government controlled corporation
  công ty hợp doanh (giữa Nhà nước và tư nhân)
  government credit
  tín dụng nhà nước
  government credit guarantee
  sự đảm bảo của tín dụng Nhà nước
  government expenditures
  tổng chi tiêu tài chính của Nhà nước
  government investment
  đầu tư của Nhà nước
  government license
  giấy phép của Nhà nước
  government loan
  nợ Nhà nước
  government monopoly
  độc quyền Nhà nước
  government ownership
  chế độ sở hữu Nhà nước
  government papers
  trái khoán Nhà nước
  government procurement
  việc mua ngoài của Nhà nước
  government property
  tài sản Nhà nước
  government receipts
  tổng thu nhập tài chính của Nhà nước
  government securities
  trái khoán Nhà nước
  government security
  giấy bảo đảm của nhà nước
  Government Statistical Service
  Dịch vụ Thống kê Nhà nước
  government stock
  chứng khoán nhà nước
  government utilities
  sự nghiệp công ích của Nhà nước
  nội các

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X