• (đổi hướng từ Exporting)
  /iks´pɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng xuất khẩu; ( số nhiều) khối lượng hàng xuất khẩu
  Sự xuất khẩu
  ( định ngữ) xuất khẩu
  export duty
  thuế xuất khẩu

  Động từ

  Xuất khẩu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) xuất cảng

  Xây dựng

  hàng xuất khẩu

  Kỹ thuật chung

  sự xuất khẩu

  Kinh tế

  bán ra nước ngoài
  sự xuất khẩu
  diversified export
  sự xuất khẩu đa dạng (hóa) (nhiều mặt hàng)
  sample export
  sự xuất khẩu hàng mẫu
  xuất khẩu
  advanced settlement of export exchange
  sự nộp trước ngoại hối xuất khẩu
  allied export selling companies
  các công ty xuất khẩu liên doanh
  application for export license
  đơn xin giấy phép xuất khẩu
  boost export to [[]]...)
  đẩy mạnh xuất khẩu
  British Export Board
  Cục Xuất khẩu Anh quốc
  built-in export department
  phòng xuất khẩu phụ lập (của nhà sản xuất)
  camouflaged export
  xuất khẩu ngụy trang
  capital export
  xuất khẩu vốn
  certificate for export
  giấy chứng xuất khẩu hợp cách
  certificate of export license
  giấy phép xuất khẩu
  Chinese Export commodities fair
  hội giao dịch hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc
  combination export manager
  giám đốc phòng xuất khẩu liên hợp
  commodities available for export
  hàng hóa để xuất khẩu
  commodity export
  xuất khẩu hàng hóa
  conditional export
  xuất khẩu có điều kiện
  consignment export insurance
  bảo hiểm xuất khẩu gửi bán
  control of export
  quản lý xuất khẩu
  credit export
  xuất khẩu tín dụng
  credit for export on a consignment
  tín dụng dành cho xuất khẩu ủy thác
  crisis export
  xuất khẩu nguy cơ
  customs in charge of export
  thuế quan xuất khẩu
  decline in export price
  sự sụt giảm giá xuất khẩu
  definition of export quotations
  hạn định về giá xuất khẩu (của Mỹ)
  dependence on export
  sự dựa vào xuất khẩu
  direct export
  xuất khẩu trực tiếp
  discount of short term export claims
  chiết khấu thương phiếu xuất khẩu ngắn hạn
  diversification of export
  đa dạng hóa xuất khẩu
  diversified export
  sự xuất khẩu đa dạng (hóa) (nhiều mặt hàng)
  division of export
  phòng xuất khẩu
  domestic export
  xuất khẩu quốc nội
  exhibition export
  xuất khẩu triển lãm
  export abroad
  xuất khẩu đối ngoại
  export abroad
  xuất khẩu ra ngoài nước
  export abroad
  xuất khẩu ra nước ngoài
  export account
  tài khoản xuất khẩu
  export advance
  tiền tạm ứng xuất khẩu
  export advertising
  quảng cáo xuất khẩu
  export agency agreement
  hiệp định đại lý xuất khẩu
  export agency agreement
  thỏa thuận đại lý xuất khẩu
  export agent
  đại lý thương mại xuất khẩu
  export agent
  đại lý xuất khẩu
  export amendment
  điều chỉnh phê duyệt xuất khẩu
  export assistance register
  sự đăng ký trợ giúp xuất khẩu (của nước Anh)
  export assistance register
  sự đăng trợ giúp xuất khẩu (của nước Anh)
  export authorization
  giấy phép xuất khẩu
  export authorization
  giấy ủy nhiệm xuất khẩu
  export availability
  số lượng sẵn có để xuất khẩu
  export base
  nền tảng xuất khẩu
  export bazaar
  hội chợ hàng xuất khẩu
  export beer
  bia xuất khẩu
  export bid
  sự chào giá xuất (khẩu)
  export bill (ofexchange)
  hối phiếu xuất khẩu
  export bill for collection
  hối phiếu xuất khẩu nhờ thu
  export bill of lading
  vận đơn xuất khẩu
  export bill purchased
  hối phiếu áp hối xuất khẩu
  export bill receivable
  hối phiếu xuất khẩu phải thu
  export bonus
  tiền khuyến khích xuất khẩu
  export bonus
  tiền thưởng xuất khẩu
  export bounty
  tiền thưởng xuất khẩu
  export broker
  người môi giới xuất khẩu
  export business
  nghiệp vụ xuất khẩu
  export by deferred payment
  xuất khẩu theo phương thức trả chậm
  export by turnkey contract
  xuất khẩu theo phương thức hợp đồng bao trọn
  export cartels
  các-ten xuất khẩu
  export certification
  giấy chứng nhận xuất khẩu
  export certification
  giấy chứng xuất khẩu
  export clubs
  các câu lạc bộ xuất khẩu
  export commission
  hoa hồng xuất khẩu
  export commission agent
  đại lý hoa hồng xuất khẩu
  export commission agent
  người đại lý mua hàng xuất khẩu
  export commission house
  hàng đại lý mua hàng xuất khẩu
  export commission house
  hãng đại lý mua hàng xuất khẩu
  export commissioner
  người đại lý xuất khẩu
  export commodity
  hàng hóa xuất khẩu
  export company
  công ty xuất khẩu
  export contract
  hợp đồng xuất khẩu
  export control
  quản lý xuất khẩu
  export credit
  tín dụng xuất khẩu
  export credit guarantee
  đảm bảo tín dụng xuất khẩu
  Export Credit Guarantee Department
  Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Xuất khẩu (của chính phủ Anh)
  export Credit guarantee Department
  cục bảo đảm tín dụng xuất khẩu
  export credit insurance
  bảo hiểm tín dung xuất khẩu
  export credit insurance
  bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
  export credit insurance
  bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Export insurance
  export credit risk
  rủi ro tín dụng xuất khẩu
  Export Credits Guarantee Department
  cơ quan bảo đảm tín dụng xuất khẩu
  export crop
  cây trồng xuất khẩu
  export crop
  nông sản xuất khẩu
  export curing
  sự ướp muối hàng xuất khẩu
  export customs entry
  tờ khai hải quan xuất khẩu
  export declaration
  tờ khai xuất khẩu
  export department
  ban xuất khẩu
  export development fund
  quỹ phát triển xuất khẩu
  export director
  giám đốc xuất khẩu
  export discount
  chiết khấu xuất khẩu
  export documents
  các chứng từ xuất khẩu
  export drawback
  sự hoàn thuế tái xuất khẩu
  export drive
  cuộc vận động đẩy mạnh xuất khẩu
  export drive
  đợt phát động xuất khẩu
  export drop shipper
  người trung gian xuất khẩu
  export dumping
  bán phá giá xuất khẩu
  export duty
  thuế xuất khẩu
  export earnings
  tiền lời xuất khẩu
  export entry
  tờ khai xuất khẩu (ở hai quan)
  export entry
  tờ khai xuất khẩu (ở hải quan)
  export exchange
  hối đoái xuất khẩu
  export expansion
  sự mở rộng xuất khẩu
  export factoring
  bao thanh toán xuất khẩu
  Export Finance & Insurance Corporation
  công ty bảo hiểm và tài trợ xuất khẩu
  Export Finance & insurance Corporation
  Công ty Bảo hiểm và Tài trợ Xuất khẩu (của chính phủ Úc)
  export finance insurance
  bảo hiểm tài chính xuất khẩu
  export financing
  sự cấp vốn xuất khẩu
  export firm
  hãng buôn xuất khẩu
  export first
  xuất khẩu trước (nhập khẩu sau)
  export flow function
  hàm số lưu lượng xuất khẩu
  export freight
  vận phí xuất khẩu
  export freight and insurance
  vận phí và phí bảo hiểm xuất khẩu
  export function
  hàm xuất khẩu
  export goods
  hàng xuất khẩu
  export growth potential
  tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu
  export house
  hãng buôn xuất khẩu
  export incentives
  những biện pháp khuyến khích xuất khẩu
  export inspection system
  chế độ kiểm nghiệm xuất khẩu
  export insurance
  bảo hiểm xuất khẩu
  export investment
  đầu tư xuất khẩu
  export invoice
  hóa đơn xuất khẩu
  export letter of credit
  thư tín dụng xuất khẩu
  export licence
  giấy phép xuất khẩu
  export list
  biểu thuế xuất khẩu
  export list
  danh mục hàng hóa xuất khẩu
  export manager
  giám đốc xuất khẩu
  export manager
  trưởng phòng xuất khẩu
  export manager
  trưởng phòn xuất khẩu
  export manifest
  bản kê khai hàng hóa xuất khẩu
  export manifest
  đơn khai hàng hóa xuất khẩu
  export market
  thị trường xuất khẩu
  export market study
  nghiêm cứu thị trường xuất khẩu
  export market study
  nghiên cứu thị trường xuất khẩu
  export marketing
  tiếp thị xuất khẩu
  export merchant
  nhà buôn bán xuất khẩu
  export merchant
  thương nhân xuất khẩu
  export monopoly
  độc quyền xuất khẩu
  export multiplier
  số nhân xuất khẩu
  export multiplier
  số nhân xuất khẩu (số tăng gấp bội của mức xuất khẩu)
  export of capital
  xuất khẩu tư bản
  export of capital
  xuất khẩu vốn
  export of commodities
  xuất khẩu hàng hóa
  export of goods
  xuất khẩu hàng hóa
  export of labour and services
  xuất khẩu lao động và dịch vụ
  export of plant and equipment
  sự tái xuất khẩu những thiết bị máy móc đã nhập
  export of primary product
  người xuất khẩu sản phẩm sơ cấp
  export of services
  xuất khẩu dịch vụ
  export of technology
  xuất khẩu công nghệ
  export of technology
  xuất khẩu kỹ thuật
  export operation
  dịch vụ xuất khẩu
  export operation
  hoạt động xuất khẩu
  export orders
  đơn đặt hàng xuất khẩu
  export packers
  công ty bao bì xuất khẩu
  export packing
  bao bì xuất khẩu
  export packing for buyer's account
  phí bao bì xuất khẩu do bên mua chịu
  export permit
  giấy phép xuất khẩu
  export point
  địa điểm xuất khẩu
  export port
  cảng xuất khẩu
  export price
  giá xuất khẩu
  export price index
  chỉ số giá (hàng) xuất khẩu
  export procedures
  thủ tục xuất khẩu
  export proceeds
  số thu xuất khẩu
  export processing needs
  nhu cầu chế biến xuất khẩu
  export producer
  nhà sản xuất xuất khẩu
  export product
  sản phẩm xuất khẩu
  export promotion
  đẩy mạnh xuất khẩu
  export promotion
  xúc tiến xuất khẩu
  Export Promotion Department
  Bộ Xúc tiến Xuất khẩu
  export quality
  phẩm chất xuất khẩu
  export quota
  hạn ngạch xuất khẩu
  export quota
  phối ngạch xuất khẩu
  export quotation
  giá báo xuất khẩu
  export rebate
  sự hoàn lại thuế xuất khẩu
  export rebate scheme
  chế độ giảm thuế xuất khẩu
  export regulations
  điều lệ xuất khẩu
  export reject
  hàng xuất khẩu trả lại
  export restitution
  bù đắp thiệt hại xuất khẩu
  export restitution
  trợ cấp xuất khẩu
  export restraint agreement
  hiệp định hạn chế xuất khẩu
  export restriction
  rủi ro xuất khẩu
  export restriction
  sự hạn chế xuất khẩu
  export restrictions
  hạn chế xuất khẩu
  export retention quota
  hạn ngạch giữ lại ngoại hối xuất khẩu
  export risk
  rủi ro xuất khẩu
  export sales
  doanh thu xuất khẩu
  export sales manager
  giám đốc bán hàng xuất khẩu
  export sales manager
  giám đốc phòng bán hàng xuất khẩu
  export side
  bên xuất khẩu
  export subsidy
  trợ cấp xuất khẩu
  export sundry charges
  tạp chí xuất khẩu
  export sundry charges
  tạp phí xuất khẩu/ /phụ phí cho công việc xuất khẩu
  export surplus
  thặng dư xuất khẩu
  export tariff
  biểu thuế xuất khẩu
  export tax relief
  giảm thuế thu nhập xuất khẩu
  export techniques (to...)
  xuất khẩu kỹ thuật
  export tender
  gọi thầu xuất khẩu
  export trade
  thương mại xuất khẩu
  export value
  giá trị xuất khẩu
  export visa system
  chế độ phê duyệt xuất khẩu (hạn ngạch hàng dệt)
  export-led growth
  sự tăng trưởng kinh tế nhờ vào xuất khẩu
  export-led growth
  tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu
  export-led import
  xuất khẩu kéo theo nhập khẩu
  export-oriented
  chú trọng xuất khẩu
  export-oriented
  định hướng về xuất khẩu
  export-oriented economy
  nền kinh tế định hướng theo xuất khẩu
  export-oriented firm
  xí nghiệp có định hướng xuất khẩu
  export-oriented industry
  công nghiệp hướng vào xuất khẩu
  export-tax relief
  sự giảm miễn thuế xuất khẩu
  export-tax relief
  sự giảm, miễn thuế xuất khẩu
  general export
  tổng ngạch xuất khẩu
  gold export
  xuất khẩu vàng
  good for export seal
  nhãn xuất khẩu
  gross export value
  giá trị xuất khẩu gộp
  gross export value
  tổng giá trị xuất khẩu
  guarantee of export credits
  bảo đảm tín dụng xuất khẩu
  hunger export
  xuất khẩu đổi
  incentive export system
  chế độ khuyến khích xuất khẩu
  including (export) packing
  gồm cả phí tổn bao bì (xuất khẩu)
  indirect export
  xuất khẩu gián tiếp
  invisible export
  xuất khẩu vô hình
  joint export department
  ban, phòng xuất khẩu liên hợp
  knockdown export
  xuất khảu rời từng món
  knockdown export
  xuất khẩu rời từng món
  labour (andservice) export
  xuất khẩu lao động
  licensing of export
  cho phép xuất khẩu
  limited system of export subsidies
  chế độ trợ cấp xuất khẩu hạn chế
  mainstay of export
  số lượng lớn xuất khẩu
  manufactured export
  xuất khẩu hàng công nghiệp
  manufacturer's export agent
  đại lý xuất khẩu của nhà sản xuất
  merchandise export
  xuất khẩu hàng hóa
  method of the export inspection
  phương pháp kiểm tra xuất khẩu
  net export
  xuất khẩu ròng
  net export
  xuất khẩu tịnh
  net export value
  giá trị xuất khẩu ròng
  North American Export Grain Association
  Hiệp hội Mễ cốc Xuất khẩu Bắc Mỹ
  offer subject to export licence
  giá báo tùy vào việc nhận đơn giấy phép xuất khẩu
  petroleum export country
  nước xuất khẩu dầu hỏa
  piggy-back export scheme
  phương án xuất khẩu kiểu kí sinh
  port of export
  cảng xuất khẩu
  preferential export
  xuất khẩu ưu đãi
  preferential export
  xuất khẩu ưu tiên
  prefinancing of export transactions
  tín dụng cấp vốn trước xuất khẩu
  processing deal for export
  ủy thác gia công xuất khẩu
  product for export
  sản phẩm xuất khẩu
  protective export duty
  thuế xuất khẩu bảo hộ
  protective export duty
  thuế xuất khẩu có tính bảo hộ
  quantum indexes of export and import
  chỉ số số lượng xuất khẩu
  railway export bill of lading
  vận đơn xuất khẩu đường sắt
  re-export
  sự tái xuất khẩu (hàng đã nhập)
  re-export undertaking
  giấy cam kết tái xuất khẩu
  [[reexport (re-export)
  sự tái xuất khẩu (hàng đã nhập)
  [[reexport (re-export)
  tái xuất khẩu (hàng đã nhập)
  release of gold (forexport)
  sự giải tỏa kiểm soát xuất khẩu vàng
  restriction of export
  sự hạn chế xuất khẩu
  sacrifice export
  xuất khẩu lỗ vốn
  sample export
  sự xuất khẩu hàng mẫu
  special export
  xuất khẩu chuyên ngành
  subsidized export
  xuất khẩu được chính phủ trợ cấp
  subsidy for export
  trợ cấp xuất khẩu
  system of export allotment quota
  chế độ hạn ngạch xuất khẩu
  table of export duty
  bảng thuế xuất khẩu
  tax exempt export
  xuất khẩu miễn thuế
  temporary export
  xuất khẩu tạm (hàng triển lãm, hàng mẫu....)
  timber export
  xuất khẩu gỗ
  tobacco processing for export
  chế biến lá thuốc để xuất khẩu
  token export
  xuất khẩu danh nghĩa, tượng trưng
  total commodity export
  tổng số xuất khẩu hàng hóa
  total export
  tổng ngạch xuất khẩu
  total volume of export trade
  tổng khối lượng mậu dịch xuất khẩu
  trade credit on export
  tín dụng (mậu dịch) xuất khẩu
  turnkey plan export
  xuất khẩu thiết bị công xưởng trọn bộ "giao khoá"
  unilateral export
  xuất khẩu đơn phương
  visible export
  xuất khẩu vô hình
  voluntary export quanta
  hạn ngạch xuất khẩu tự động
  voluntary export quota
  hạn ngạch xuất khẩu tự động
  voluntary export restraint
  tự nguyện hạn chế xuất khẩu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  buy , import

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X