• (đổi hướng từ Usages)
  /´ju:zidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách dùng, cách sử dụng
  Cách dùng thông thường, cách dùng quen thuộc (nhất là trong việc dùng từ)
  Cách đối xử, cách đối đãi
  to meet with hard usage
  bị bạc đãi bị hành hạ
  Thói quen, tập quán, tục lệ, lệ thường
  social usages
  tập quán xã hội
  the usages and customs of a country
  phong tục tập quán của một nước

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cách sử dụng

  Kỹ thuật chung

  sử dụng
  bandwidth usage
  sử dụng dải tần
  bandwidth usage
  sử dụng dải thông
  High Usage (HU)
  mức sử dụng cao
  high usage route
  đường sử dụng nhiều
  High Usage Trunk Group (HUTG)
  nhóm trung kế có mức sử dụng cao
  monument usage conditions
  quy chế sử dụng di tích
  storage usage map
  bản đồ sử dụng bộ nhớ
  storage usage map
  sơ đồ sử dụng bộ nhớ
  usage label
  nhãn chỉ dẫn sử dụng
  Usage Parameter Control (ATM) (UPC)
  điều khiển thông số sử dụng
  usage restrictions, limitations
  giới hạn sử dụng
  usage restrictions, limitations
  sự hạn chế sử dụng
  sự dùng
  bandwidth usage
  sử dụng dải tần
  bandwidth usage
  sử dụng dải thông
  High Usage (HU)
  mức sử dụng cao
  high usage route
  đường sử dụng nhiều
  High Usage Trunk Group (HUTG)
  nhóm trung kế có mức sử dụng cao
  monument usage conditions
  quy chế sử dụng di tích
  storage usage map
  bản đồ sử dụng bộ nhớ
  storage usage map
  sơ đồ sử dụng bộ nhớ
  usage (n)
  sử dụng
  usage label
  nhãn chỉ dẫn sử dụng
  Usage Parameter Control (ATM) (UPC)
  điều khiển thông số sử dụng
  usage restrictions, limitations
  giới hạn sử dụng
  usage restrictions, limitations
  sự hạn chế sử dụng
  sự sử dụng

  Kinh tế

  cách dùng thông thường
  sự sử dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X