• /´invə¸li:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bệnh tật, người tàn tật, người tàn phế

  Tính từ

  Tàn tật, tàn phế
  her invalid father is pitiable
  người cha tàn tật của cô ta thật đáng thương
  Cho người bệnh tật, cho người tàn tật, cho người tàn phế; (thuộc) người bệnh tật, (thuộc) người tàn tật, (thuộc) người tàn phế
  an invalid home
  nơi an dưỡng cho những người tàn tật
  an invalid chair
  xe lăn của người tàn tật

  Ngoại động từ

  Cho giải ngũ (phục viên) vì lý do sức khoẻ kém

  Tính từ

  in'v“lid
  không có hiệu lực
  your driving license is invalid, because it is out of date
  bằng lái xe của anh không có hiệu lực, vì đã quá hạn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có căn cứ
  invalid arguments
  những lý lẽ không có căn cứ
  (toán học) vô hiệu

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  không có hiệu lực

  Toán & tin

  không hợp pháp

  Y học

  người ốm yếu, người tàn tật
  ốm yếu, tàn tật

  Điện lạnh

  không có giá trị

  Kỹ thuật chung

  bất hợp lệ
  không đúng
  không hợp lệ
  invalid bit
  bít không hợp lệ
  invalid call
  cuộc gọi không hợp lệ
  invalid character
  ký tự không hợp lê
  invalid frame
  khung không hợp lệ
  invalid key condition
  điều kiện khóa không hợp lệ
  invalid key condition
  điều kiện phím không hợp lệ
  invalid page
  trang không hợp lệ
  invalid PPDU
  PPDU không hợp lệ
  invalid SPDU
  SPDU không hợp lệ
  invalid TPDU
  TPDU không hợp lệ
  sai
  vô hiệu
  invalid selection call progress signal
  tín hiệu chọn lọc vô hiệu
  invalid selection signal
  tín hiệu chọn lọc vô hiệu
  Modified, Exclusive, Shared or Invalid (Cache-Protocol) (MESI)
  đổi mới, loại trừ, chia sẻ hoặc vô hiệu (giao thức Cache)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X