• Thông dụng

  Động từ

  To brag, to boast, to prate, to blabber
  lúc nào hắn cũng ba hoa không ai sánh được với hắn về tiếng Anh
  he always brags that he is unrivalled in English language
  ta ba hoa rằng mình chưa bao giờ nghỉ việc một ngày nào bệnh cả
  she boasts that she has never missed a day's work because of illness
  lão thầy bói đang ba hoa về cái thế
  what's the old fortune-teller blabbering about?
  lão ta ba hoa chẳng đâu vào đâu
  he prates on about nothing
  ba hoa lộ mật
  to blab out secrets
  ba hoa thiên địa
  to jabber, to talk a lot of nonsense
  ba hoa chích choè
  to talk hot air
  kẻ ba hoa
  braggart, boaster, blabbermouth, windbag
  thói ba hoa
  garrulous, talkative
  bác tài xế ba hoa
  a talkative driver
  uống xong ba cốc bia bắt đầu ba hoa
  to become garrulous after a few glasses of beer

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  garrulous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X