• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Ngo?i d?ng t? .did, .done===
  +
  ===Ngọai động từ .did, .done===
  -
  =====Làm, th?c hi?n=====
  +
  =====Làm, thực hiện=====
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[duty]]
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[duty]]
  -
  ::làm nhi?m v?, th?c hi?n nhi?m v?
  +
  ::làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[best]]
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[best]]
  -
  ::làm h?t s?c mình
  +
  ::làm hết sức mình
  =====Làm, làm cho, gây cho=====
  =====Làm, làm cho, gây cho=====
  ::[[to]] [[do]] [[somebody]] [[good]]
  ::[[to]] [[do]] [[somebody]] [[good]]
  -
  ::làm l?i cho ai; làm di?u t?t cho ai
  +
  ::làm lợi cho ai; làm điều tốt cho ai
  ::[[to]] [[do]] [[somebody]] [[harm]]
  ::[[to]] [[do]] [[somebody]] [[harm]]
  -
  ::làm h?i ai
  +
  ::làm hại ai
  ::[[to]] [[do]] [[somebody]] [[credit]]
  ::[[to]] [[do]] [[somebody]] [[credit]]
  -
  ::làm ai n?i ti?ng
  +
  ::làm ai nổi tiếng
  -
  =====Làm, h?c (bài...); gi?i (bài toán); d?ch=====
  +
  =====Làm, học (bài...); giải (bài toán); dịch=====
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[lessons]]
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[lessons]]
  -
  ::làm bài, h?c bài
  +
  ::làm bài, học bài
  ::[[to]] [[do]] [[a]] [[sum]]
  ::[[to]] [[do]] [[a]] [[sum]]
  -
  ::gi?i bài toán, làm bài toán
  +
  ::giải bài toán, làm bài toán
  ::[[the]] "[[Arabian]] [[Nights]]" [[done]] [[into]] [[English]]
  ::[[the]] "[[Arabian]] [[Nights]]" [[done]] [[into]] [[English]]
  -
  ::cu?n "nghìn l? m?t dêm" d?ch sang ti?ng Anh
  +
  ::cuốn "nghìn lẻ một đêm" dịch sang tiếng Anh
  -
  =====Làm xong, xong, h?t=====
  +
  =====Làm xong, xong, hết=====
  ::[[how]] [[many]] [[pages]] [[have]] [[you]] [[done]]?
  ::[[how]] [[many]] [[pages]] [[have]] [[you]] [[done]]?
  -
  ::anh dã d?c xong bao nhiêu trang r?i?
  +
  ::anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
  ::[[have]] [[you]] [[done]] [[laughing]]?
  ::[[have]] [[you]] [[done]] [[laughing]]?
  -
  ::anh dã cu?i h?t chua?
  +
  ::anh đã cười hết chưa?
  -
  =====D?n, thu d?n, s?p x?p, thu x?p ngan n?p, s?a so?n=====
  +
  =====Dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn=====
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[room]]
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[room]]
  -
  ::thu d?n bu?ng
  +
  ::thu dọn buồng
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[hair]]
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[hair]]
  -
  ::v?n tóc, làm d?u
  +
  ::vấn tóc, làm đầu
  -
  =====N?u, nu?ng, quay, rán=====
  +
  =====Nấu, nướng, quay, rán=====
  ::[[meat]] [[done]] [[to]] [[a]] [[turn]]
  ::[[meat]] [[done]] [[to]] [[a]] [[turn]]
  -
  ::th?t n?u (nu?ng) v?a chín t?i
  +
  ::thịt nấu (nướng) vừa chín tới
  -
  =====Dóng vai; làm ra v?, làm ra b?=====
  +
  =====Đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ=====
  ::[[to]] [[do]] [[Hamlet]]
  ::[[to]] [[do]] [[Hamlet]]
  -
  ::dóng vai Ham-lét
  +
  :: đóng vai Ham-lét
  ::[[to]] [[do]] [[the]] [[polite]]
  ::[[to]] [[do]] [[the]] [[polite]]
  -
  ::làm ra v? l? phép
  +
  ::làm ra vẻ lễ phép
  -
  =====Làm m?t l?, làm ki?t s?c=====
  +
  =====Làm mệt lử, làm kiệt sức=====
  ::I [[am]] [[done]]
  ::I [[am]] [[done]]
  -
  ::tôi m?t l?
  +
  ::tôi mệt lử
  -
  =====Di, qua (m?t quãng du?ng)=====
  +
  =====Đi , qua (một quãng đường)=====
  ::[[to]] [[do]] [[six]] [[miles]] [[in]] [[an]] [[hour]]
  ::[[to]] [[do]] [[six]] [[miles]] [[in]] [[an]] [[hour]]
  -
  ::di qua sáu d?m trong m?t gi?
  +
  :: đi qua sáu dặm trong một giờ
  -
  =====(t? lóng) b?p, l?a b?p, an gian=====
  +
  =====(từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian=====
  ::[[to]] [[do]] [[someone]] [[out]] [[of]] [[something]]
  ::[[to]] [[do]] [[someone]] [[out]] [[of]] [[something]]
  -
  ::l?a ai l?y cái gì
  +
  ::lừa ai lấy cái gì
  -
  =====(thông t?c) di tham, di tham quan=====
  +
  =====(thông tục) đi thăm, đi tham quan=====
  ::[[to]] [[do]] [[the]] [[museum]]
  ::[[to]] [[do]] [[the]] [[museum]]
  -
  ::tham quan vi?n b?o tàng
  +
  ::tham quan viện bảo tàng
  -
  =====(t? lóng) ch?u (m?t h?n tù)=====
  +
  =====(từ lóng) chịu (một hạn tù)=====
  -
  =====(t? lóng) cho an, dãi=====
  +
  =====(từ lóng) cho ăn, đãi=====
  ::[[they]] [[do]] [[him]] [[very]] [[well]]
  ::[[they]] [[do]] [[him]] [[very]] [[well]]
  -
  ::h? cho anh ta an u?ng no nê; h? cho anh ta an u?ng ngon lành
  +
  ::họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
  ::[[to]] [[do]] [[oneself]] [[well]]
  ::[[to]] [[do]] [[oneself]] [[well]]
  -
  ::an u?ng sung túc, t? cham lo an u?ng sung túc
  +
  :: ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
  -
  ===N?i d?ng t?===
  +
  ===Nội động từ===
  -
  =====Làm, th?c hi?n, x? s?, hành d?ng, ho?t d?ng=====
  +
  =====Làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động=====
  ::[[he]] [[did]] [[well]] [[to]] [[refuse]]
  ::[[he]] [[did]] [[well]] [[to]] [[refuse]]
  -
  ::h?n t? ch?i là (x? s?) dúng
  +
  ::hắn từ chối là (xử sự) đúng
  ::[[to]] [[do]] [[or]] [[die]]; [[to]] [[do]] [[and]] [[die]]
  ::[[to]] [[do]] [[or]] [[die]]; [[to]] [[do]] [[and]] [[die]]
  -
  ::ph?i hành d?ng hay là ch?t, ph?i th?ng hay là ch?t
  +
  ::phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
  -
  =====Th?i hoàn thành làm xong, hoàn thành, ch?m d?t=====
  +
  =====Thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt=====
  ::[[have]] [[you]] [[done]] [[with]] [[that]] [[book]]?
  ::[[have]] [[you]] [[done]] [[with]] [[that]] [[book]]?
  -
  ::anh ta d?c xong cu?n sách dó chua?
  +
  ::anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
  ::[[have]] [[done]]!
  ::[[have]] [[done]]!
  -
  ::thôi di! th? d? r?i!
  +
  ::thôi di! thế đủ rồi!
  ::[[he]] [[has]] [[done]] [[with]] [[smoking]]
  ::[[he]] [[has]] [[done]] [[with]] [[smoking]]
  -
  ::h?n dã b? (ch?m d?t) cái thói hút thu?c
  +
  ::hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc
  -
  =====Du?c, ?n, chu toàn, an toàn, h?p=====
  +
  =====Được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp=====
  ::[[will]] [[that]] [[do]]?
  ::[[will]] [[that]] [[do]]?
  -
  ::cái dó du?c không? cái ?n không?
  +
  ::cái đó được không? cái đó ổn không?
  ::[[that]] [[will]] [[do]]
  ::[[that]] [[will]] [[do]]
  -
  ::di?u dó du?c d?y, cái dó an thua d?y
  +
  :: điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
  ::[[this]] [[sort]] [[of]] [[work]] [[won't]] [[do]] [[for]] [[him]]
  ::[[this]] [[sort]] [[of]] [[work]] [[won't]] [[do]] [[for]] [[him]]
  -
  ::lo?i công vi?c dó d?i v?i h?n không h?p
  +
  ::loại công việc đó đối với hắn không hợp
  ::[[it]] [[won't]] [[do]] [[to]] [[play]] [[all]] [[day]]
  ::[[it]] [[won't]] [[do]] [[to]] [[play]] [[all]] [[day]]
  -
  ::choi rong c? ngày thì không ?n
  +
  ::chơi rong cả ngày thì không ổn
  -
  =====Th?y trong ngu?i, th?y s?c kho? (t?t, x?u...); làm an xoay s?=====
  +
  =====Thấy trong ngườii, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở=====
  ::[[how]] [[do]] [[you]] [[do]]?
  ::[[how]] [[do]] [[you]] [[do]]?
  -
  ::anh có kho? không? (câu h?i tham khi g?p nhau)
  +
  ::anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
  ::[[he]] [[is]] [[doing]] [[very]] [[well]]
  ::[[he]] [[is]] [[doing]] [[very]] [[well]]
  -
  ::anh ta d?o này làm an kh?m khá l?m
  +
  ::anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
  ::[[we]] [[can]] [[do]] [[well]] [[without]] [[your]] [[help]]
  ::[[we]] [[can]] [[do]] [[well]] [[without]] [[your]] [[help]]
  -
  ::không có s? giúp d? c?a anh chúng tôi cung th? xoay s? (làm an) du?c t?t thôi
  +
  ::không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
  -
  ===Tr? d?ng t?===
  +
  ===Trợ động từ===
  -
  =====(dùng ? câu nghi v?n và câu ph? d?nh)=====
  +
  =====(dùng câu nghi vấn và câu phủ định)=====
  ::[[do]] [[you]] [[smoke]]?
  ::[[do]] [[you]] [[smoke]]?
  -
  ::anh có hút thu?c không?
  +
  ::anh có hút thuốc không?
  ::I [[do]] [[not]] [[know]] [[his]] [[name]]
  ::I [[do]] [[not]] [[know]] [[his]] [[name]]
  -
  ::tôi không bi?t tên anh ta
  +
  ::tôi không biết tên anh ta
  -
  =====(dùng d? nh?n m?nh ý kh?ng d?nh, m?nh l?nh)=====
  +
  =====(dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)=====
  ::[[do]] [[come]]
  ::[[do]] [[come]]
  -
  ::th? nào anh cung d?n nhé
  +
  ::thế nào anh cũng đến nhé
  ::I [[do]] [[wish]] [[he]] [[could]] [[come]]
  ::I [[do]] [[wish]] [[he]] [[could]] [[come]]
  -
  ::tôi r?t mong anh ?y th? d?n du?c
  +
  ::tôi rất mong anh ấy thể đến được
  -
  ===D?ng t?===
  +
  ===Động từ===
  -
  =====(dùng thay th? cho m?t d?ng t? khác d? tránh nh?c l?i)=====
  +
  =====(dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)=====
  ::[[he]] [[works]] [[as]] [[much]] [[as]] [[you]] [[do]]
  ::[[he]] [[works]] [[as]] [[much]] [[as]] [[you]] [[do]]
  -
  ::h?n cung làm vi?c nhi?u nhu anh (làm vi?c)
  +
  ::hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
  ::[[he]] [[likes]] [[swimming]] [[and]] [[so]] [[do]] I
  ::[[he]] [[likes]] [[swimming]] [[and]] [[so]] [[do]] I
  -
  ::h?n thích boi và tôi cung v?y
  +
  ::hắn thích bơi và tôi cũng vậy
  ::[[did]] [[you]] [[meet]] [[him]]? [[Yes]] I [[did]]
  ::[[did]] [[you]] [[meet]] [[him]]? [[Yes]] I [[did]]
  -
  ::anh có g?p h?n không? có, tôi có g?p
  +
  ::anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
  ::[[he]] [[speaks]] [[English]] [[better]] [[than]] [[he]] [[did]]
  ::[[he]] [[speaks]] [[English]] [[better]] [[than]] [[he]] [[did]]
  -
  ::bây gi? anh ta nói ti?ng Anh khá hon (là anh ta nói) tru?c kia
  +
  ::bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
   +
  ===IDIOMS===
  ::[[to]] [[do]] [[again]]
  ::[[to]] [[do]] [[again]]
  -
  ::làm l?i, làm l?i l?n n?a
  +
  ::làm lại, làm lại lần nữa
  ::[[to]] [[do]] [[away]]
  ::[[to]] [[do]] [[away]]
  -
  ::ith
  +
  =====Bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi=====
  -
   
  +
  -
  =====B? di, hu? b?, g?t b?, di?t di, làm m?t di=====
  +
  ::[[this]] [[old]] [[custom]] [[is]] [[done]] [[away]] [[with]]
  ::[[this]] [[old]] [[custom]] [[is]] [[done]] [[away]] [[with]]
  -
  ::c? t?c ?y dã b? b? di r?i
  +
  ::cổ tục ấy đã bị bỏ đi rồi
  ::[[to]] [[do]] [[away]] [[with]] [[oneself]]
  ::[[to]] [[do]] [[away]] [[with]] [[oneself]]
  -
  ::t? t?
  +
  ::tự tử
  ::[[to]] [[do]] [[by]]
  ::[[to]] [[do]] [[by]]
  -
  ::x? s?, d?i x?
  +
  ::xử sự, đối xử
  ::[[do]] [[as]] [[you]] [[would]] [[be]] [[done]] [[by]]
  ::[[do]] [[as]] [[you]] [[would]] [[be]] [[done]] [[by]]
  -
  ::hãy x? s? v?i ngu?i khác nhu anh mu?n ngu?i ta x? s? v?i mình
  +
  ::hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
  ::[[to]] [[do]] [[for]] ([[thông]] [[t?c]])
  ::[[to]] [[do]] [[for]] ([[thông]] [[t?c]])
  -
  ::cham nom công vi?c gia dình cho, lo vi?c n?i tr? cho (ai)
  +
  ::chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
  -
  =====Kh? di, tr? kh?, gi?t di; phá hu?, hu? ho?i di; làm tiêu ma di s? nghi?p, làm th?t co l? v?n=====
  +
  =====Khử đi, trừ khử giết đi; phá huỷ, huỷ hoại di; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất co lỡ vận=====
  ::[[he]] [[is]] [[done]] [[for]]
  ::[[he]] [[is]] [[done]] [[for]]
  -
  ::h?n ch?t r?i, h?n b? d?i r?i, g?n tiêu ma s? nghi?p r?i
  +
  ::hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gần tiêu ma sự nghiệp rồi
  ::[[to]] [[do]] [[in]] ([[thông]] [[t?c]])
  ::[[to]] [[do]] [[in]] ([[thông]] [[t?c]])
  -
  ::b?t, tóm c? (ai); t?ng (ai) vào tù
  +
  ::bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
  =====Rình mò theo dõi (ai)=====
  =====Rình mò theo dõi (ai)=====
  -
  =====Kh? (ai), phang teo (ai)=====
  +
  =====Khử (ai), phăng teo (ai)=====
  -
  =====Làm m?t l?, làm ki?t s?c=====
  +
  =====Làm mệt lử, làm kiệt sức=====
  ::[[to]] [[do]] [[off]]
  ::[[to]] [[do]] [[off]]
  -
  ::b? ra (mu), c?i ra (áo)
  +
  ::bỏ ra (), cởi ra (áo)
  -
  =====B? (thói quen)=====
  +
  =====Bỏ (thói quen)=====
  ::[[to]] [[do]] [[on]]
  ::[[to]] [[do]] [[on]]
  -
  ::m?c (áo) vào
  +
  ::mặc (áo) vào
  ::[[to]] [[do]] [[over]]
  ::[[to]] [[do]] [[over]]
  -
  ::làm l?i, b?t d?u l?i
  +
  ::làm lại, bắt đầu lại
  -
  =====( + with) trát, ph?t, b?c=====
  +
  =====( + with) trát, phết, bọc=====
  ::[[to]] [[do]] [[up]]
  ::[[to]] [[do]] [[up]]
  -
  ::gói, b?c
  +
  ::gói, bọc
  ::[[done]] [[up]] [[in]] [[brown]] [[paper]]
  ::[[done]] [[up]] [[in]] [[brown]] [[paper]]
  -
  ::gói b?ng gi?y nâu
  +
  ::gói bằng giấy nâu
  -
  =====S?a l?i (cái mu, gian phòng...)=====
  +
  =====Sửa lại (cái , gian phòng...)=====
  -
  =====Làm m?t l?, làm ki?t s?c, làm s?m lung=====
  +
  =====Làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng=====
  ::[[to]] [[do]] [[with]]
  ::[[to]] [[do]] [[with]]
  -
  ::vui lòng, v?a ý v?i; ?n, du?c, ch?u du?c, thu x?p du?c, xoay s? du?c
  +
  ::vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
  ::[[we]] [[can]] [[do]] [[with]] [[a]] [[small]] [[house]]
  ::[[we]] [[can]] [[do]] [[with]] [[a]] [[small]] [[house]]
  -
  ::m?t can nhà nh? thôi d?i v?i chúng tôi cung ?n r?i; chúng tôi có th? thu x?p du?c v?i m?t can nhà nh? thôi
  +
  ::một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
  ::I [[can]] [[do]] [[with]] [[another]] [[glass]]
  ::I [[can]] [[do]] [[with]] [[another]] [[glass]]
  -
  ::(dùa c?t) tôi làm m?t c?c n?a v?n không h?
  +
  ::( đùa cợt) tôi làm một cốc nữa vẫn không hề
  ::[[to]] [[do]] [[without]]
  ::[[to]] [[do]] [[without]]
  -
  ::b? du?c, b? qua du?c, nhin du?c, không c?n d?n
  +
  ::bỏ được, bỏ qua được, nhịn được, không cần đến
  ::[[he]] [[can't]] [[do]] [[without]] [[his]] [[pair]] [[of]] [[crutches]]
  ::[[he]] [[can't]] [[do]] [[without]] [[his]] [[pair]] [[of]] [[crutches]]
  -
  ::anh ta không th? nào b? dôi n?ng di du?c
  +
  ::anh ta không thể nào bỏ đôi nạng đi được
  ::[[to]] [[do]] [[battle]]
  ::[[to]] [[do]] [[battle]]
  -
  ::lâm chi?n, dánh nhau
  +
  ::lâm chiến, đánh nhau
  ::[[to]] [[do]] [[somebody's]] [[business]]
  ::[[to]] [[do]] [[somebody's]] [[business]]
  -
  ::gi?t ai
  +
  ::giết ai
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[damnedest]]
  ::[[to]] [[do]] [[one's]] [[damnedest]]
  -
  ::(t? lóng) làm h?t s?c mình
  +
  ::(từ lóng) làm hết sức mình
  ::[[to]] [[do]] [[to]] [[death]]
  ::[[to]] [[do]] [[to]] [[death]]
  -
  ::gi?t ch?t
  +
  ::giết chết
  ::[[to]] [[do]] [[in]] [[the]] [[eye]]
  ::[[to]] [[do]] [[in]] [[the]] [[eye]]
  -
  ::(t? lóng) b?p, l?a b?p, an gian
  +
  ::(từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
  ::[[to]] [[do]] [[someone]] [[proud]]
  ::[[to]] [[do]] [[someone]] [[proud]]
  -
  ::(t? lóng) ph?nh ai, tâng b?c ai
  +
  ::(từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
  ::[[to]] [[do]] [[brown]]
  ::[[to]] [[do]] [[brown]]
  Xem [[brown]]
  Xem [[brown]]
  ::[[done]]!
  ::[[done]]!
  -
  ::du?c ch?! d?ng ý ch?!
  +
  :: được chứ! đồng ý chứ!
  ::[[it]] [[isn't]] [[done]]!
  ::[[it]] [[isn't]] [[done]]!
  -
  ::không ai làm nh?ng di?u nhu th?!, di?u dó không ?n dâu!
  +
  ::không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
  ::[[well]] [[done]]!
  ::[[well]] [[done]]!
  -
  ::hay l?m! hoan hô!
  +
  ::hay lắm! hoan hô!
  -
  ===Danh t?===
  +
  ===Danh từ===
  -
  =====(t? lóng) trò l?a d?o, trò l?a b?p=====
  +
  =====(từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp=====
  -
  =====(thông t?c) ch?u, b?a chén, b?a nh?u nh?t=====
  +
  =====(thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt=====
  =====We've got a do on tonight=====
  =====We've got a do on tonight=====
  -
  =====Dêm nay b?n ta có b?a chén=====
  +
  =====Đêm nay bọn ta có bữa chén=====
  -
  =====( s? nhi?u) ph?n=====
  +
  =====( số nhiều) phần=====
  ::[[fair]] [[dos]]!
  ::[[fair]] [[dos]]!
  -
  ::chia ph?n cho d?u!, chia ph?n cho công b?ng!
  +
  ::chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
  -
  =====( úc) (t? lóng) s? ti?n b?, s? thành công=====
  +
  =====( Úc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công=====
  -
  ===Danh t?===
  +
  ===Danh từ===
  -
  =====(âm nh?c) =====
  +
  =====(âm nhạc) đô=====
  -
  =====(vi?t t?t) c?a ditto=====
  +
  =====(viết tắt) cura ditto=====
  ===Hình thái từ===
  ===Hình thái từ===
  :[[Doing]] (V_ing)
  :[[Doing]] (V_ing)
  [[Category:Thông dụng]]
  [[Category:Thông dụng]]

  16:34, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /du:, du/

  Thông dụng

  Ngọai động từ .did, .done

  Làm, thực hiện
  to do one's duty
  làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ
  to do one's best
  làm hết sức mình
  Làm, làm cho, gây cho
  to do somebody good
  làm lợi cho ai; làm điều tốt cho ai
  to do somebody harm
  làm hại ai
  to do somebody credit
  làm ai nổi tiếng
  Làm, học (bài...); giải (bài toán); dịch
  to do one's lessons
  làm bài, học bài
  to do a sum
  giải bài toán, làm bài toán
  the "Arabian Nights" done into English
  cuốn "nghìn lẻ một đêm" dịch sang tiếng Anh
  Làm xong, xong, hết
  how many pages have you done?
  anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
  have you done laughing?
  anh đã cười hết chưa?
  Dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
  to do one's room
  thu dọn buồng
  to do one's hair
  vấn tóc, làm đầu
  Nấu, nướng, quay, rán
  meat done to a turn
  thịt nấu (nướng) vừa chín tới
  Đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
  to do Hamlet
  đóng vai Ham-lét
  to do the polite
  làm ra vẻ lễ phép
  Làm mệt lử, làm kiệt sức
  I am done
  tôi mệt lử
  Đi , qua (một quãng đường)
  to do six miles in an hour
  đi qua sáu dặm trong một giờ
  (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
  to do someone out of something
  lừa ai lấy cái gì
  (thông tục) đi thăm, đi tham quan
  to do the museum
  tham quan viện bảo tàng
  (từ lóng) chịu (một hạn tù)
  (từ lóng) cho ăn, đãi
  they do him very well
  họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
  to do oneself well
  ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc

  Nội động từ

  Làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
  he did well to refuse
  hắn từ chối là (xử sự) đúng
  to do or die; to do and die
  phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
  Thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
  have you done with that book?
  anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
  have done!
  thôi di! thế là đủ rồi!
  he has done with smoking
  hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
  Được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
  will that do?
  cái đó được không? cái đó có ổn không?
  that will do
  điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
  this sort of work won't do for him
  loại công việc đó đối với hắn không hợp
  it won't do to play all day
  chơi rong cả ngày thì không ổn
  Thấy trong ngườii, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
  how do you do?
  anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
  he is doing very well
  anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
  we can do well without your help
  không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi

  Trợ động từ

  (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
  do you smoke?
  anh có hút thuốc không?
  I do not know his name
  tôi không biết tên anh ta
  (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
  do come
  thế nào anh cũng đến nhé
  I do wish he could come
  tôi rất mong anh ấy có thể đến được

  Động từ

  (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
  he works as much as you do
  hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
  he likes swimming and so do I
  hắn thích bơi và tôi cũng vậy
  did you meet him? Yes I did
  anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
  he speaks English better than he did
  bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia

  IDIOMS

  to do again
  làm lại, làm lại lần nữa
  to do away
  Bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
  this old custom is done away with
  cổ tục ấy đã bị bỏ đi rồi
  to do away with oneself
  tự tử
  to do by
  xử sự, đối xử
  do as you would be done by
  hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
  to do for (thông t?c)
  chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
  Khử đi, trừ khử giết đi; phá huỷ, huỷ hoại di; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất co lỡ vận
  he is done for
  hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gần tiêu ma sự nghiệp rồi
  to do in (thông t?c)
  bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
  Rình mò theo dõi (ai)
  Khử (ai), phăng teo (ai)
  Làm mệt lử, làm kiệt sức
  to do off
  bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
  Bỏ (thói quen)
  to do on
  mặc (áo) vào
  to do over
  làm lại, bắt đầu lại
  ( + with) trát, phết, bọc
  to do up
  gói, bọc
  done up in brown paper
  gói bằng giấy nâu
  Sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
  Làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
  to do with
  vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
  we can do with a small house
  một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
  I can do with another glass
  ( đùa cợt) tôi làm một cốc nữa vẫn không hề gì
  to do without
  bỏ được, bỏ qua được, nhịn được, không cần đến
  he can't do without his pair of crutches
  anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
  to do battle
  lâm chiến, đánh nhau
  to do somebody's business
  giết ai
  to do one's damnedest
  (từ lóng) làm hết sức mình
  to do to death
  giết chết
  to do in the eye
  (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
  to do someone proud
  (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
  to do brown

  Xem brown

  done!
  được chứ! đồng ý chứ!
  it isn't done!
  không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
  well done!
  hay lắm! hoan hô!

  Danh từ

  (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
  (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
  We've got a do on tonight
  Đêm nay bọn ta có bữa chén
  ( số nhiều) phần
  fair dos!
  chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
  ( Úc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công

  Danh từ

  (âm nhạc) đô
  (viết tắt) cura ditto

  Hình thái từ

  Doing (V_ing)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X