• /prəˈdʌktɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sản xuất
  productive labour
  lao động sản xuất
  productive forces
  lực lượng sản xuất
  Tạo ra, phát sinh (sau khi làm cái gì)
  Sản xuất nhiều; sinh sản nhiều (người, động vật..); màu mỡ, phong phú (đất..)
  productive fields
  đồng ruộng màu mỡ
  productive writer
  nhà văn sáng tác nhiều
  Thực hiện được cái gì nhiều, hữu ích
  a productive hour in the library
  thời giờ hữu ích trong thư viện (học ở thư viện)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mầu mỡ

  Hóa học & vật liệu

  màu mỡ

  Toán & tin

  hữu hiệu

  Xây dựng

  sản xuất

  Kỹ thuật chung

  phong phú
  sinh lợi
  productive flow
  lưu lượng sinh lợi
  productive pool
  mỏ dầu sinh lợi
  sản xuất
  productive capacity
  khả năng sản xuất
  productive capacity
  năng lực sản xuất
  productive labor
  lao động sản xuất
  sản xuất nhiều

  Kinh tế

  có hiệu quả
  có năng suất
  có năng suất cao
  hữu ích
  sản xuất
  major productive sectors
  các ngành sản xuất chính
  modernization of productive equipment
  hiện đại hóa thiết bị sản xuất
  non-productive assets
  tái sản không sản xuất
  non-productive assets
  tài sản không sản xuất
  non-productive branch
  ngành không sản xuất
  non-productive capital
  tư bản không sản xuất
  non-productive capital
  vốn không sản xuất
  non-productive enterprise
  xí nghiệp không sản xuất
  non-productive expenditure
  chi tiêu không có tính sản xuất
  productive assets
  tài sản sản xuất
  productive capacity
  sức sản xuất
  productive capital
  vốn sản xuất (sinh lợi)
  productive capital
  vốn sản xuất, sinh lợi
  productive cartel
  cac-ten sản xuất
  productive consumption
  sự tiêu dùng có tính sản xuất
  productive credit
  tín dụng sản xuất
  productive cycle
  chu kỳ sản xuất
  productive efficiency
  hiệu quả sản xuất
  productive expenditure
  chi tiêu (cho) sản xuất
  productive expenditure
  chi tiêu cho sản xuất
  productive facility
  thiết bị sản xuất
  productive force
  sức sản xuất
  productive forces
  sức sản xuất
  productive investment
  đầu tư sản xuất
  productive land
  đất đai sản xuất
  productive land
  đất sản xuất
  productive potential
  tiềm lực sản xuất
  productive potential
  tiềm năng sản xuất
  productive power
  năng lực sản xuất
  productive society
  hợp tác xã sản xuất
  productive structure
  cơ cấu sản xuất
  productive system
  chế độ sản xuất
  productive system
  hệ thống sản xuất
  productive unit
  đơn vị sản xuất
  productive value
  giá trị sản xuất
  productive wages
  tiền lương sản xuất


  sản xuất nhiều
  sinh sản nhiều
  thực hiện được nhiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X