• /kən´diʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phụ thuộc, có điều kiện
  a conditional withdrawal of troops
  sự rút quân có điều kiện
  prices are conditional upon supply and demand of goods
  giá cả tùy thuộc vào sự cung cầu hàng hoá

  Danh từ

  (ngữ pháp) thể điều kiện, điều kiện cách
  conditional clause
  mệnh đề chỉ điều kiện
  conditionalỵmode
  điều kiện cách

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có điều kiện

  Hóa học & vật liệu

  được điều hòa
  air conditional
  được điều hòa không khí

  Kỹ thuật chung

  điều kiện
  bi-conditional
  với hai điều kiện
  CEB (conditionalend bracket)
  dấu hoặc kết thúc có điều kiện
  conditional (C) component
  thành phần có điều kiện
  conditional (parameter)
  tham số kèm điều kiện
  conditional box
  hộp điều kiện
  conditional branch
  nhánh có điều kiện
  conditional branch
  nhánh điều kiện
  conditional breakpoint
  điểm ngắt điều kiện
  conditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển có điều kiện
  conditional distribution
  phân bố có điều kiện
  conditional end bracket (CEB)
  dấu ngoặc kết thúc có điều kiện
  conditional entropy
  entropy có điều kiện
  conditional equality
  đẳng thức có điều kiện
  conditional equation
  phương trình có điều kiện
  conditional expectation
  kỳ vọng có điều kiện
  conditional expression
  biểu thức có điều kiện
  conditional expression
  biểu thức điều kiện
  conditional filtering
  lọc có điều kiện
  conditional formatting
  định dạng có điều kiện
  conditional instruction
  lệnh có điều kiện
  conditional jump
  nhảy có điều kiện
  conditional jump
  sự nhảy có điều kiện
  conditional jump instruction
  lệnh nhảy có điều kiện
  Conditional Mandatory Parameter (CM)
  tham số bắt buộc có điều kiện
  Conditional Move (CMOV)
  di chuyển có điều kiện
  conditional operator
  toán tử có điều kiện
  conditional operator
  toán tử điều kiện
  conditional order
  lệnh có điều kiện
  conditional phrase
  nhóm từ có điều kiện
  conditional phrase
  mục có điều kiện
  conditional prompting
  sự nhắc có điều kiện
  conditional return
  phục hồi theo điều kiện
  conditional search
  tìm kiếm có điều kiện
  conditional statement
  câu lệnh có điều kiện
  conditional statement
  lệnh có điều kiện
  conditional statement
  lệnh điều kiện
  conditional statement
  mệnh đề có điều kiện
  conditional sum
  tổng có điều kiện
  conditional test
  kiểm tra có điều kiện
  conditional transfer
  dịch chuyển có điều kiện
  conditional transfer instruction
  lệnh chuyển có điều kiện
  conditional value
  giá trị điều kiện
  conditional variable
  biến điều kiện
  fuzzy conditional statement
  câu lệnh điều kiện mờ

  Kinh tế

  có điều kiện
  conditional acceptance
  chấp nhận có điều kiện
  conditional acceptance
  chấp nhận có điều kiện (giá chào)
  conditional bill of saile
  giấy bán có điệu kiện
  conditional bill of sale
  giấy bán có điều kiện
  conditional bond
  trái phiếu có điều kiện
  conditional bond
  văn tự nợ có điều kiện
  conditional delivery
  giao hàng có điều kiện
  conditional discharge
  cho qua có điều kiện
  conditional duty-free importation
  nhập khẩu miễn thuế có điều kiện
  conditional export
  xuất khẩu có điều kiện
  conditional factor demand function
  hàm cầu có điều kiện cho yếu tố sản xuất
  conditional fare
  giá cước có điều kiện
  conditional guaranty
  sự bảo đảm có điều kiện
  conditional legacy
  sự di tặng có điều kiện
  conditional liability
  sự nhận lãnh trách nhiệm có điều kiện
  conditional liquidation
  thanh lý có điều kiện
  conditional liquidity
  tính lư động có điều kiện
  conditional most-favored-nation clause
  điều khoản tối huệ quốc có điều kiện
  conditional of sale
  giấy bán có điều kiện
  conditional of sale
  hợp đồng bán có điều kiện
  conditional offer
  chào hàng có điều kiện
  conditional offer
  giá chào có điều kiện
  conditional order
  đơn đặt hàng có điều kiện
  conditional payment
  sự trả tiền có điều kiện
  conditional probability
  xác suất có điều kiện
  conditional probability density function
  hàm mật độ xác suất có điều kiện
  conditional ratification
  phê chuẩn có điều kiện
  conditional safe
  bán có điều kiện
  conditional sale
  bán có điều kiện
  conditional sale
  sự bán có điều kiện
  conditional sale contract
  hợp đồng bán có điều kiện
  conditional undertaking
  cam kết có điều kiện
  conditional undertaking
  đảm đương trách nhiệm có điều kiện
  tùy thuộc vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X