• /¸siηkrənai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác synchronisation

  Danh từ

  Sự đồng bộ hoá (như) sync

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đồng bộ hóa
  bit synchronization
  sự đồng bộ hóa bit

  Kỹ thuật chung

  đồng bộ
  Basic Synchronization Reference Frequency (BSRF)
  tần số tham chiếu đồng bộ cơ bản
  bit synchronization
  sự đồng bộ hóa bit
  burst synchronization signal
  tín hiệu đồng bộ hóa burst
  Digital Time Synchronization Service (DTSS)
  dịch vụ đồng bộ hóa thời gian số
  Directory Synchronization (DS)
  đồng bộ hóa thư mục
  Directory Synchronization Protocol [Lotus] (DSP)
  Giao thức đồng bộ hóa thư mục [Lotus]
  field synchronization
  sự làm đồng bộ trường
  frame synchronization
  sự đồng bộ hóa khung
  frame synchronization
  sự làm đồng bộ mành
  Frame Synchronization Clock (i.e.. IOM2) (FSC)
  Nhịp đồng bộ khung (tức là IOM2)
  frame synchronization signal
  tín hiệu đồng bộ hóa mành
  H.225-Media Stream Packetisation And Synchronization On Non -Guaranteed Quality Of Service ITU Recommendation (H.225)
  Khuyến nghị của ITU H.225 về gói hóa và đồng bộ hóa dòng phương tiện theo chất lượng dịch vụ không được đảm bảo
  horizontal synchronization
  đồng bộ hóa ngang
  Horizontal SYNChronization (HSYNC)
  đồng bộ ngang
  lip synchronization
  sự đồng bộ hóa sau
  out-of-synchronization error
  lỗi không đồng bộ
  out-of-synchronization error
  lỗi lệch đồng bộ hóa
  Re-synchronization Timer (RT)
  bộ thời gian tái đồng bộ hóa
  Reset/Synchronization Signal (RSS)
  Tín hiệu tái xác lập/Đồng bộ hóa
  self-synchronization
  sự tự đồng bộ
  session-connection synchronization
  đồng bộ phiên liên kết
  Sign Flag/Synchronization Flag (SF)
  Cờ dấu hiệu/Cờ đồng bộ hóa
  start-stop synchronization
  bắt đầu-kết thúc đồng bộ
  sync (synchronization)
  sự đồng bộ hóa
  sync point (synchronizationpoint)
  điểm đồng bộ hóa
  synchronization (sync)
  sự đồng bộ hóa
  Synchronization and Convergence Function (SCF)
  chức năng đồng bộ hóa và hội tụ
  synchronization character
  ký tự đồng bộ hóa
  synchronization circuit
  mạch đồng bộ
  synchronization compressor and expander
  bộ ép nén-nới rộng đồng bộ
  synchronization indicator
  bộ hiển thị sự đồng bộ
  synchronization line
  vạch đồng bộ hóa
  synchronization method
  phương pháp đồng bộ hóa
  synchronization network
  mạng đồng bộ hóa
  synchronization pattern
  sơ đồ đồng bộ hóa
  synchronization point (syncpoint)
  điểm đồng bộ hóa
  Synchronization Point Serial Number (SPSN)
  số xê ri của điểm đồng bộ hóa
  synchronization pulses
  các xung đồng bộ hóa
  synchronization signal
  tín hiệu đồng bộ
  synchronization signal
  tín hiệu đồng bộ hóa
  SYNchronization Signal Unit (SYU)
  khối tín hiệu đồng bộ hóa
  Synchronization supply Unit (SSU)
  khối cấp nguồn đồng bộ hóa
  synchronization window
  cửa đồng bộ
  Terminal Acquisition and Synchronization (TDMA) (TAS)
  Thu nhận và động bộ hóa đầu cuối (TDMA)
  đồng bộ hóa
  bit synchronization
  sự đồng bộ hóa bit
  burst synchronization signal
  tín hiệu đồng bộ hóa burst
  Digital Time Synchronization Service (DTSS)
  dịch vụ đồng bộ hóa thời gian số
  Directory Synchronization (DS)
  đồng bộ hóa thư mục
  Directory Synchronization Protocol [Lotus] (DSP)
  Giao thức đồng bộ hóa thư mục [Lotus]
  frame synchronization
  sự đồng bộ hóa khung
  frame synchronization signal
  tín hiệu đồng bộ hóa mành
  H.225-Media Stream Packetisation And Synchronization On Non -Guaranteed Quality Of Service ITU Recommendation (H.225)
  Khuyến nghị của ITU H.225 về gói hóa và đồng bộ hóa dòng phương tiện theo chất lượng dịch vụ không được đảm bảo
  horizontal synchronization
  đồng bộ hóa ngang
  lip synchronization
  sự đồng bộ hóa sau
  out-of-synchronization error
  lỗi lệch đồng bộ hóa
  Re-synchronization Timer (RT)
  bộ thời gian tái đồng bộ hóa
  Reset/Synchronization Signal (RSS)
  Tín hiệu tái xác lập/Đồng bộ hóa
  Sign Flag/Synchronization Flag (SF)
  Cờ dấu hiệu/Cờ đồng bộ hóa
  sync (synchronization)
  sự đồng bộ hóa
  sync point (synchronizationpoint)
  điểm đồng bộ hóa
  synchronization (sync)
  sự đồng bộ hóa
  Synchronization and Convergence Function (SCF)
  chức năng đồng bộ hóa và hội tụ
  synchronization character
  ký tự đồng bộ hóa
  synchronization line
  vạch đồng bộ hóa
  synchronization method
  phương pháp đồng bộ hóa
  synchronization network
  mạng đồng bộ hóa
  synchronization pattern
  sơ đồ đồng bộ hóa
  synchronization point (syncpoint)
  điểm đồng bộ hóa
  Synchronization Point Serial Number (SPSN)
  số xê ri của điểm đồng bộ hóa
  synchronization pulses
  các xung đồng bộ hóa
  synchronization signal
  tín hiệu đồng bộ hóa
  SYNchronization Signal Unit (SYU)
  khối tín hiệu đồng bộ hóa
  Synchronization supply Unit (SSU)
  khối cấp nguồn đồng bộ hóa
  Terminal Acquisition and Synchronization (TDMA) (TAS)
  Thu nhận và động bộ hóa đầu cuối (TDMA)
  sự đồng bộ

  Giải thích EN: 1. the adjustment of beams in a television camera and display tube so that their scan patterns are identical.the adjustment of beams in a television camera and display tube so that their scan patterns are identical.2. the maintenance of one operation in step with another.the maintenance of one operation in step with another. Giải thích VN: (1) Sự điểu chỉnh của các tín hiệu ở máy thu hình hay các thiết bị phát sóng mà được quét qua các mẫu đồng nhất. (2) Duy trì một hoạt động khi tiến hành nó với một hoạt động khác sao cho chúng có sự hòa đồng.

  bit synchronization
  sự đồng bộ hóa bit
  frame synchronization
  sự đồng bộ hóa khung
  lip synchronization
  sự đồng bộ hóa sau
  sync (synchronization)
  sự đồng bộ hóa
  synchronization (sync)
  sự đồng bộ hóa
  synchronization indicator
  bộ hiển thị sự đồng bộ
  sự đồng chỉnh

  Kinh tế

  đồng bộ hóa
  sự điều bộ
  sự đồng bộ hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X