• (Khác biệt giữa các bản)
  (Đã bỏ đi không dùng đến từ lâu)
  (Đã bỏ đi không dùng đến từ lâu)
  Dòng 106: Dòng 106:
  ::[[a]] [[dead]] [[loss]]
  ::[[a]] [[dead]] [[loss]]
  ::đồ vô tích sự
  ::đồ vô tích sự
  -
  ::[[dead]] [[men's]] [[shoes]]
  +
  ::[[dead]] [[men]][['s]] [[shoes]]
  ::công việc nối tiếp từ một người chết hoặc bỏ dở
  ::công việc nối tiếp từ một người chết hoặc bỏ dở
  ::[[to]] [[be]] [[dead]] [[to]] [[the]] [[world]]
  ::[[to]] [[be]] [[dead]] [[to]] [[the]] [[world]]

  04:12, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chết (người, vật, cây cối)
  to strike somebody dead
  đánh ai chết tươi
  to shoot somebody dead
  bắn chết ai
  Tắt, tắt ngấm
  dead fire
  lửa tắt
  dead volcano
  núi lửa tắt ngấm
  dead valve
  bóng đèn (rađiô) cháy (không dùng được nữa)
  Chết, không hoạt động; không sinh sản; hết hiệu lực; không dùng được nữa
  dead money
  tiền để nằm chết, không sinh lợi
  dead stock
  vốn chết; hàng không bán được
  a dead spring
  lò xo hết đàn hồi
  dead axle
  trục không xoay được nữa
  the motor is dead
  động cơ ngừng chạy
  dead language
  tử ngữ, ngôn ngữ không còn dùng nữa
  dead window
  cửa sổ giả
  Tê cóng, tê bại, tê liệt
  my fingers are dead
  ngón tay tôi tê cóng đi
  Xỉn, không bóng (màu, vàng...); đục, không vang (âm thanh...)
  dead gold
  vàng xỉn
  dead sound
  tiếng đục không vang
  Không màng đến, không biết đến, chai điếng, điếc đặc không chịu nghe
  dead to honours
  không màng danh vọng
  dead to reason
  điếc đặc không chịu nghe lẽ phải
  dead to all sense of honour
  không còn biết thế nào là danh dự nữa
  Thình lình, hoàn toàn
  to come a dead stop
  đứng sững lại
  a dead faint
  sự chết ngất
  dead calm
  sự hoàn toàn lặng gió (biển)
  dead silence
  sự im phăng phắc
  dead failure
  thất bại hoàn toàn
  dead certainty
  sự tin chắc hoàn toàn; điều hoàn toàn chắc chắn
  (điện học) không có thế hiệu
  dead above the ears
  ead from the neck up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ngu xuẩn, đần độn
  dead and gone
  đã chết và chôn
  Đã qua từ lâu
  Đã bỏ đi không dùng đến từ lâu
  as dead as a doornail (a herring, a nit, mutton, Julius Caesar)
  chết thật rồi, chết cứng ra rồi
  dead marines (men)
  (thông tục) chai không, chai đã uống hết
  more dead than alive
  gần chết, thừa sống thiếu chết; chết giấc, bất tỉnh nhân sự
  dead men tell no tales
  người chết thì không còn tiết lộ bí mật được nữa
  to be a dead ringer for sb
  rất giống ai về bề ngoài
  to be the dead spit of sb
  giống hệt ai, giống ai đến nỗi không ngờ
  as dead as a dodo
  hết hiệu lực, hết giá trị
  a dead duck
  kế hoạch bị dẹp bỏ
  the dead hand of sth
  ảnh hưởng sâu sắc của cái gì
  a deadletter
  điều không ai công nhận nữa, luật lệ hết hiệu lực
  a dead loss
  đồ vô tích sự
  dead men's shoes
  công việc nối tiếp từ một người chết hoặc bỏ dở
  to be dead to the world
  say giấc nồng, ngủ say
  dead wood
  người hoặc vật không còn có ích nữa
  to flog a dead horse
  công dã tràng, uổng công
  over my dead body
  bước qua cả xác tôi, bất chấp sự phản đối của tôi
  the quick and the dead
  tất cả những kẻ còn sống hoặc đã lìa đời
  Wouldn't be seen dead in doing sth
  Thà chết còn hơn làm điều gì
  to be dead set on sth
  dứt khoát làm điều gì cho bằng được

  Danh từ

  ( the dead) những người đã chết, những người đã khuất
  Giữa
  in the dead of winter
  giữa mùa đông
  in the dead of night
  lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng
  let the dead bury the dead
  hãy để cho quá khứ chôn vùi quá khứ đi; hãy quên quá khứ đi
  on the dead
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhất định, kiên quyết
  Đứng đắn, không đùa

  Phó từ

  Đúng vào, ngay vào, thẳng vào
  dead in the centre
  đúng ngay vào giữa
  dead on time
  đúng giờ
  the wind was dead against us
  gió tạt thẳng vào mặt chúng tôi
  Hoàn toàn
  dead asleep
  ngủ say như chết
  dead drunk
  say bí tỉ, say không biết gì trời đất
  dead tired
  mệt rã rời
  Hằn lại, sững lại
  to stop dead
  đứng sững lại
  to be dead against somebody
  kiên quyết phản đối ai

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  không điện áp

  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  bị chết

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  cắt điện

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  không phóng xạ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bất động
  dead water space
  vùng nước bất động
  không có điện
  không hoạt động
  dead band error
  lỗi dải không hoạt động
  không mang điện
  lặng (thép)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Deceased, defunct, extinct, gone, departed, late,lifeless, no more, Colloq done for, Slang Brit gone for aburton: Both his parents are dead, and his only brother livesin Australia. Lycidas is dead, dead ere his prime. 2 insensate,insensible, numb, paralysed, benumbed, unfeeling: After theaccident, my left thumb was completely dead.
  Insensible,unconscious, out, dead to the world, deathlike, deathly: At thenews of her son, she fell in a dead faint.
  Insensitive,unemotional, unfeeling, emotionless, apathetic, lukewarm, cool,cold, frigid, unresponsive, unsympathetic, indifferent,unconcerned, uninterested; numb, wooden, callous, hardened,impervious, inured, inert: He has always been dead to others'problems.
  Out, smothered, extinguished: The fire is dead.
  Inanimate, lifeless, inert, inorganic: Dead stones speakvolumes to the geologist.
  Extinct, obsolete, perished, past,outmoded, disused, expired, pass‚: Latin is a dead language.
  Barren, unfruitful, infertile, unproductive: That area off thecoast is dead as far as fishing goes.
  Tired (out), exhausted,worn out, fatigued, tired out, spent, collapsing, in a state ofcollapse, Slang bushed, beat, Brit knackered, US and Canadianpooped: We were completely dead after the hike into town.
  Dull, lustreless, flat, neutral, vapid, empty, bland,colourless, grey, beige, dun: The walls of the prison werepainted a dead white.
  Stagnant, motionless, still, standing,static, inert, unmoving, inactive, quiet, calm: There weresmall pools of dead water covered with a green slime. Without abreath of air stirring, the boat was dead in the water. 12boring, dull, tedious, tiresome, monotonous, prosaic,uninteresting, run-of-the-mill, ordinary, commonplace, dry,insipid, bland, flat, two-dimensional, lifeless, stiff, rigid,stony: The play was bad, the performance dead.
  Dull,muffled, deadened, anechoic, unresounding, non-resonant: Oneroom in the laboratory was built to be dead to all sound.
  Complete, entire, total, absolute, downright, thorough, throughand through, utter, all-out, out-and-out, unqualified,unrelieved, unbroken, categorical, outright: My investment inthe anti-gravity pill has so far been a dead loss. 15 profound,deep: I fell into a dead sleep.
  Sudden, abrupt, complete,full: The train came to a dead stop.
  Certain, sure,unerring, exact, precise, accurate, crack: According to therecords, Calamity Jane was a dead shot.
  Adv.
  Completely, entirely, absolutely, totally, utterly,categorically, thoroughly, unconditionally, unqualifiedly: Youare dead right about Pontefract.
  Completely, entirely,absolutely, totally; abruptly, suddenly: He stopped dead in histracks and stared at me.
  Directly, exactly, precisely: Anenormous maelstrom lay dead ahead of the fragile craft.
  N.
  Depth(s), extreme, midst, middle: She used to visithis room in the dead of night.

  Oxford

  Adj., adv., & n.

  Adj.
  No longer alive.
  Colloq.extremely tired or unwell.
  Benumbed; affected by loss ofsensation (my fingers are dead).
  (foll. by to) unappreciativeor unconscious of; insensitive to.
  No longer effective or inuse; obsolete, extinct.
  (of a match, of coal, etc.) no longerburning; extinguished.
  Inanimate.
  A lacking force orvigour; dull, lustreless, muffled. b (of sound) not resonant.c (of sparkling wine etc.) no longer effervescent.
  A quiet;lacking activity (the dead season). b motionless, idle.
  A(of a microphone, telephone, etc.) not transmitting any sound,esp. because of a fault. b (of a circuit, conductor, etc.)carrying or transmitting no current; not connected to a sourceof electricity (a dead battery).
  (of the ball in a game) outof play.
  Abrupt, complete, exact, unqualified, unrelieved(come to a dead stop; a dead faint; a dead calm; in deadsilence; a dead certainty).
  Without spiritual life.
  Adv.1 absolutely, exactly, completely (dead on target; dead level;dead tired).
  Colloq. very, extremely (dead good; dead easy).

  N. (prec. by the) 1 (treated as pl.) those who have died.

  Atime of silence or inactivity (the dead of night).
  Dead-and-alive Brit. (of a place, person, activity, etc.)dull, monotonous; lacking interest. dead as the dodo see DODO.dead as a doornail see DOORNAIL. dead bat Cricket a bat heldloosely so that it imparts no motion to the ball when struck.dead beat 1 colloq. exhausted.
  Physics (of an instrument)without recoil. dead-beat n.
  Colloq. a penniless person.
  US sl. a person constantly in debt. dead centre 1 the exactcentre.
  The position of a crank etc. in line with theconnecting-rod and not exerting torque. dead cert see CERT.dead duck sl. an unsuccessful or useless person or thing. deadend 1 a closed end of a road, passage, etc.
  (often (withhyphen) attrib.) a situation offering no prospects of progressor advancement. dead-eye Naut. a round flat three-holed blockfor extending shrouds. dead from the neck up colloq. stupid.dead hand an oppressive persisting influence, esp. posthumouscontrol. dead heat 1 a race in which two or more competitorsfinish exactly level.
  The result of such a race. dead-heatv.intr. run a dead heat. dead language a language no longercommonly spoken, e.g. Latin. dead letter a law or practice nolonger observed or recognized. dead lift the exertion of one'sutmost strength to lift something. dead loss 1 colloq. auseless person or thing.
  A complete loss. dead man's fingers1 a kind of orchis, Orchis mascula.
  Any soft coral of thegenus Alcyonium, with spongy lobes.
  The finger-like divisionsof a lobster's or crab's gills. dead man's handle (or pedaletc.) a controlling-device on an electric train, allowing powerto be connected only as long as the operator presses on it.dead march a funeral march. dead men colloq. bottles after thecontents have been drunk. dead-nettle any plant of the genusLamium, having nettle-like leaves but without stinging hairs.dead-on exactly right. dead reckoning Naut. calculation of aship's position from the log, compass, etc., when observationsare impossible. dead ringer see RINGER. dead shot one who isextremely accurate. dead time Physics the period after therecording of a pulse etc. when the detector is unable to recordanother. dead to the world colloq. fast asleep; unconscious.dead weight (or dead-weight) 1 a an inert mass. b a heavyweight or burden.
  A debt not covered by assets.
  The totalweight carried on a ship. dead wood colloq. one or moreuseless people or things. make a dead set at see SET(2).wouldn't be seen dead in (or with etc.) colloq. shall havenothing to do with; shall refuse to wear etc.
  Deadness n.[OE dead f. Gmc, rel. to DIE(1)]

  Tham khảo chung

  • dead : National Weather Service
  • dead : amsglossary
  • dead : Corporateinformation
  • dead : Chlorine Online
  • dead : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X