• (đổi hướng từ Interfaces)
  /'intəfeis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bề mặt chung (cho hai vật...); mặt phân giới
  Những cái chung (của hai ngành học thuật...)
  the interface of chemistry and physics
  những cái chung của hoá học và vật lý
  (tin học) giao diện

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Mặt phân cách
  Ranh giới chung giữa hai chất, như nước và chất rắn, nước và khí, hay hai chất lỏng như nước và dầu.

  Cơ - Điện tử

  Mặt phân cách, mặt phân chia, giao diện

  Hóa học & vật liệu

  mặt trung gian

  Toán & tin

  mạch ghép nối

  Giải thích VN: Sự ghép nối giữa hai linh kiện hoặc thiết bị thuộc phần cứng, giữa hai trình ứng dụng, hoặc giữa người sử dụng và các chương trình ứng dụng, để giúp cho việc trao đổi dữ liệu được tin cậy.

  sự phân giới
  thiết bị ghép nối

  Giải thích VN: Là phần cứng và phần mềm liên kết trong truyền dữ liệu để liên hệ hai hệ thống máy tính với nhau hoặc giữa máy tính với thiết bị ngoại vi của nó.

  Vật lý

  mặt phân chia

  Xây dựng

  mặt liên kết
  mặt phân tầng

  Y học

  bề mặt chung, mặt phân giãn

  Kỹ thuật chung

  bề mặt chuyển tiếp
  khớp nối
  digital trunk interface (DTI)
  khớp nối đường trục chính số
  DTI (digitaltrunk interface)
  khớp nối đường trục chính số
  interface cable
  các khớp nối
  interface cable
  cáp khớp nối
  interface circuit
  mạch khớp nối
  line interface
  khớp nối đường dây
  line interface module
  môđun khớp nối đường truyền
  modem interface
  khớp nối modem
  network interface card
  tấm mạch khớp nối mạng
  parallel interface
  khớp nối song song
  lớp trung gian
  interface temperature
  nhiệt độ lớp trung gian
  giao diện

  Giải thích VN: Sự ghép nối giữa hai linh kiện hoặc thiết bị thuộc phần cứng, giữa hai trình ứng dụng, hoặc giữa người sử dụng và các chương trình ứng dụng, để giúp cho việc trao đổi dữ liệu được tin cậy.

  (Air) Interface between Mobile and Base Station
  giao diện (vô tuyến) giữa máy di động và trạm gốc
  (computer) human interface (CHI)
  giao diện người máy
  A Real-Time Interface Coprocessor (IBM) (ARTIC)
  Bộ đồng xử lý giao diện thời gian thực A (IBM )
  ABI (applicationbinary interface)
  giao diện nhị phân ứng dụng
  Access Interface (AI)
  giao diện truy nhập
  access method interface
  giao diện phương pháp truy nhập
  access method interface (AMI)
  giao diện phương pháp truy cập
  ACPI (advancedconfiguration and power interface)
  giao diện nguồn và cấu hình nâng cao
  ACRI (audiocassette recorder interface)
  giao diện máy ghi âm cassette
  Active Directory Service Interface (ADSI)
  giao diện dịch vụ thư mục tích cực
  Active Input Interface (Usedin UNI PMD specs for Copper/Fibre) (AII)
  Giao diện đầu vào tích cực (Được sử dụng trong các yêu cầu kỹ thuật UNI PMD cho cáp đồng/cáp quang )
  Ad Hoc PCS Air Interface Joint Group (AHPAI)
  Nhóm đặc biệt cùng tham gia nghiên cứu giao diện vô tuyến của PCS
  Adaptable User Interface (AUI)
  giao diện người dùng thích ứng
  Adapter Support Interface (ASI)
  Giao diện trợ giúp Adapter
  Adjunct Switch Application Interface (ASAI)
  giao diện ứng dụng của chuyển mạch phụ
  advanced configuration and power interface
  giao diện nguồn và cấu hình cao cấp
  Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
  giao diện nguồn và cấu hình nâng cao
  Advanced SCSI Programming Interface (ASPI)
  Giao diện lập trình SCSI tiên tiến
  AIX windows Interface Composer
  Bộ soạn thảo giao diện windows AIX
  AMI (AccessMethod Interface)
  giao diện phương pháp truy cập
  Analogue Display Services Interface (ADSI)
  giao diện các dịch vụ hiển thị tương tự
  AOI (automatedoperator interface)
  giao diện thao tác tự động hóa
  API (applicationprogramming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng
  Apple Attachment Unit Interface (AAUI)
  Giao diện khối gắn kèm của Apple
  Apple Desktop Interface-ADI
  giao diện (ADI)
  AppleTalk Filing Interface (AFI)
  Giao diện chèn AppleTalk
  application binary interface
  giao diện nhị phân ứng dụng
  Application Binary Interface (ABI)
  giao diện nhị phân ứng dụng
  Application Binary Interface (ABI)
  ứng dụng giao diện nhị phân
  application program interface
  giao diện chương trình ứng dụng
  application program interface
  giao diện dụng trương
  application program interface
  giao diện trình ứng dụng
  Application Program Interface (API)
  giao diện chương trình ứng dụng
  application program interface-API
  giao diện chương trình ứng dụng
  application programming interface (API)
  giao diện lập trình ứng dụng
  Application Software Interface (ASI)
  giao diện phần mềm ứng dụng
  ASPI (AdvancedSCSI Programming Interface)
  giao diện lập trình ASPI
  ASPI (AdvancedSCSI Programming Interface)
  giao diện ASPI
  Asynchronous Communications Device Interface (ACDI)
  giao diện thiết bị truyền thông không đồng bộ
  Asynchronous Communications Interface Adapter (ACIA)
  bộ phối ghép giao diện truyền thông không đồng bộ
  Asynchronous Interface Module (AIM)
  môđun giao diện không đồng bộ
  ATM Interface Processor (AIP)
  Bộ xử lý giao diện ATM
  ATM Service Interface (ASI)
  Giao diện dịch vụ ATM
  attachment unit interface
  giao diện thiết bị gắn
  attachment unit interface (AUI)
  giao diện AUI
  attachment unit interface (AUI)
  giao diện đơn vị kết nối
  Attachment Unit Interface (AUI)
  giao diện với khối đi kèm
  audio cassette recorder interface (ACRI)
  giao diện máy ghi âm cassette
  AUI (adaptableUser Interface)
  giao diện người dùng thích ứng
  AUI (attachmentUnit Interface)
  giao diện bộ gắn kèm
  AUI (attachmentUnit Interface)
  giao diện đơn vị kết nối
  AutoDesk Device Interface (driver) (ADI)
  Giao diện ( ổ đĩa ) thiết bị Autodesh
  automated operator interface (AOI)
  giao diện thao tác tự động hóa
  B-ISDN Inter-Carrier Interface (B-ICI)
  Giao diện giữa các công ty khai thác ISDN băng rộng
  Backweb Application Language Interface (BALI)
  Giao diện của ngôn ngữ ứng dụng Backweb
  base rate interface
  giao diện tốc độ cơ bản
  Base Station Interface Unit (BSIU)
  khối giao diện trạm gốc
  basic rate interface (BRI)
  giao diện tốc độ cơ bản
  Basic Rate Interface (ISDN) (BRI)
  Giao diện tốc độ cơ bản (ISDN)
  Basic Rate Interface Transmission Equipment (BRITE)
  thiết bị truyền dẫn của giao diện tốc độ cơ bản
  Benchmark Interface Format (BIF)
  khuôn giao diện chuẩn
  BGI (BorlandGraphics Interface)
  giao diện đồ họa Borland
  Borland Graphic interface
  giao diện đồ họa Borland
  Borland Graphic Interface (BGI)
  Giao diện đồ họa Borland
  BRI (BasicRate Interface)
  giao diện tốc độ cơ bản
  Bridge Application Program Interface (BAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng cầu
  Broadband Inter-Switching System Interface (B-ISSI)
  giao diện hệ thống giữa các tổng đài băng rộng
  Broadband Intercarrier Interface (ATM) (B-ICI)
  giao diện giữa các nhà khai thác băng rộng
  Broadband User Network Interface (BUNI)
  giao diện người dùng-mạng băng rộng
  Burst Mode Bit error rate Interface (BMBI)
  Giao diện tỷ lệ lỗi bit chế độ Phát chùm
  bus interface
  giao diện buýt
  Bus Interface Board (BIB)
  Bảng giao diện buýt
  Bus Interface Control Unit (BICU)
  khối điều khiển giao diện bus
  Bus Interface Gate Array (BIGA)
  ma trận cổng giao diện bit
  Bus Interface Register (BIR)
  bộ ghi giao diện bit
  Bus Interface Unit (BIU)
  Khối giao diện Bus
  calendar application Programming Interface (CAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  call level interface
  giao diện mức gọi
  Call-Level Interface (CLI)
  giao diện mức cuộc gọi
  callable interface
  giao diện gọi được
  CAPI (calendarApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  CAPI (cryptographicApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng mã hóa
  Centronics interface
  giao diện Centronic
  centronics interface
  giao diện centronics
  centronics parallel interface
  giao diện song song centronics
  CGI (commonGateway Interface)
  giao diện cổng nối chung
  CGI (computerGraphics Interface)
  giao diện đồ họa máy tính
  CHanneL Interface (CHL-I)
  giao diện kênh
  Channel Interface Processor (CIP)
  bộ xử lý giao diện kênh
  Character - Oriented User Interface (CUI)
  giao diện người dùng định hướng ký tự
  character use interface (CUI)
  giao diện người dùng ký tự
  CLI (callLevel Interface)
  giao diện mức gọi
  CLI (commandLine Interface)
  giao diện dòng lệnh
  Client Communication Interface (CCI)
  giao diện truyền thông khách hàng
  Client Library Interface (CLI)
  giao diện thư mục khách hàng
  Clock Distribution Interface (CDI)
  giao diện phân bố đồng hồ
  CNM interface
  giao diện CNM
  co-directional interface
  giao diện cùng (định) hướng
  Command Data Interface (CDI)
  giao diện dữ liệu lệch
  command line interface
  giao diện dòng lệnh
  Command Line Interface (CLI)
  giao diện đường dây lệnh
  Command Line User Interface (CLUI)
  giao diện người dùng đường dây lệnh
  command-line interface (CLI)
  giao diện kiểu dòng lệnh
  common air interface
  giao diện vệ tinh chung
  Common Air Interface (CAI)
  giao diện vô tuyến chung
  Common Gateway Interface (CGI)
  giao diện cổng nối chung
  Common Gateway Interface (GCI)
  giao diện cổng nối chung
  Common Management Interface Protocol (CMIP)
  giao thức giao diện quản lý chung
  Common Programming Interface
  giao diện lập trình chung
  Common Programming Interface for communication (CPIC)
  giao diện lập trình chung cho truyền thông
  Common Programming Interface [IBM] (CPI)
  Giao diện lập trình chung [IBM]
  common User Access-CUA-interface
  giao diện CUA
  Common User Interface [IBM] (CUI)
  Giao diện người dùng chung [IBM]
  communication interface
  giao diện truyền thông
  Communication Network Management Interface (CNMI)
  giao diện quản lý mạng truyền thông
  Communications Hardware Interface (CHI)
  giao diện phần cứng truyền thông
  Communications Interface Equipment (CIE)
  thiết bị giao diện truyền thông
  Communications Interface Unit (CIU)
  khối giao diện truyền thông
  computer interface
  giao diện máy tính
  Computer Interface Device (CID)
  thiết bị giao diện máy tính
  connection-machine interface
  giao diện kết nối máy
  Control Point Interface Unit (CPIU)
  khối giao diện điểm điều khiển
  Copper Distributed Data Interface (CDDI)
  giao diện dữ liệu phân bố theo cấp đồng
  CPIC (CommonProgramming Interface for communications)
  giao diện lập trình chung cho truyền thông
  cryptographic application programming interface (CAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng mã hóa
  CUI (characteruser interface)
  giao diện chữ
  CUI (characteruser interface)
  giao diện kiểu văn bản
  CUI (characteruser interface)
  giao diện người dùng ký tự
  Customer Device Interface (CDI)
  giao diện dữ liệu khách hàng
  Customer Network Interface (XNI)
  giao diện mạng khách hàng
  Data Bus Interface Unit (DBIU)
  khối giao diện bus dữ liệu
  Data Communications Interface Unit (DCIU)
  khối giao diện truyền số liệu
  Data Exchange Interface (ATM, SMDS) (DXI)
  giao diện tổng đài số liệu
  data interface
  giao diện dữ liệu
  Data Interface Unit (DIU)
  khối giao diện dữ liệu
  Data Link Provider Interface (ATM) (DLPI)
  giao diện nhà cung ứng kết nối số liệu
  Data Subscriber Interface (DSI)
  giao diện thuê bao số
  data transmission interface
  giao diện truyền dữ liệu
  data-stream interface (DSL)
  giao diện dòng dữ liệu
  Database Application Remote Interface [IBM] (DARI)
  giao diện đầu xa của ứng dụng cơ sở dữ liệu
  DBRI (DualBasic Rate Interface)
  giao diện tốc độ cơ bản kép
  DCI (DisplayControl Interface)
  giao diện điều khiển màn hình
  desktop management interface (DMI)
  giao diện quản lý để bàn
  Desktop Management Interface (DMI)
  giao diện quản lý văn phòng
  Developers Application Programming Interface Extensions (DAPIE)
  mở rộng giao diện lập trình ứng dụng của nhà phát triển
  Device Independent Backup Interface (DIBI)
  giao diện sao lưu không phụ thuộc thiết bị
  diagnose interface
  giao diện chuẩn đoán
  Digital Audio Interface (104kbit/s) (DAI)
  giao diện âm thanh số (104 kbit/s)
  Digital Control and Interface Unit (DCIU)
  khối giao diện và điều khiển số
  Digital Facility Interface (DFI)
  giao diện thiết bị số
  digital interface
  giao diện bằng digital
  digital interface
  giao diện bằng số
  digital interface
  giao diện số
  Digital Interface (DI)
  giao diện số
  Digital Interface Controller (DIC)
  bộ điều khiển giao diện số
  Digital Interface Frame (DIF)
  khung giao diện số
  Digital Multiplexed Interface (DMI)
  giao diện ghép kênh số
  digital trunk interface (DTI)
  giao diện trung chuyển số
  digital/analogue interface
  giao diện analog/digital
  Direct Graphics Interface Standard (DGIS)
  tiêu chuẩn giao diện đồ họa trực tiếp
  disk interface
  giao diện đĩa
  disk interface software
  phần mềm giao diện đĩa
  Display Control Interface (DCI)
  giao diện điều khiển màn hình
  Display Interface (DI)
  giao diện hiển thị
  DMI (desktopmanagement interface)
  giao diện quản lý tại bàn
  DMI (desktopmanagement interface)
  giao diện quản lý văn phòng
  DOS Protected Mode Interface (DPMI)
  Giao diện chế độ bảo vệ DOS
  Driver Kernel Interface (DKI)
  giao diện lõi của ổ đĩa
  drum interface block
  khối giao diện trống từ
  DSI (DataStream Interface)
  giao diện dòng dữ liệu
  DTI (digitaltrunk interface)
  giao diện trung chuyển số
  dual basic rate interface (DBRI)
  giao diện tốc độ cơ bản kép
  Dual Multiplexer Interface Adapter (DMIA)
  bộ phối hợp giao diện bộ ghép kênh kép
  Electronic Tandem Switching Administration Channel Interface (ETSACI)
  Giao diện kênh - quản trị chuyển mạch Tandem điện tử
  embedded interface
  giao diện nhúng
  Emergency Services Interface (ESI)
  giao diện các dịch vụ khẩn cấp
  Emulator High Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng ngôn ngữ bậc cao của bộ mô phỏng
  End - User Interface (EUI)
  giao diện người dùng đầu cuối
  End User Interface (EUI)
  giao diện người dùng cuối
  enhanced parallel interface
  giao diện song song nâng cấp
  Enhanced Small Device Interface (ESDI)
  giao diện dùng cho thiết bị nhỏ tính năng tăng cường
  Enhanced Small Device Interface (ESDI)
  giao diện ESDI
  Enhanced Small Device Interface (ESDI)
  giao diện thiết bị nhỏ cải tiến
  Entry Interface (EI)
  giao diện đầu vào
  Equipment-to-Equipment Interface (EEI)
  giao diện thiết bị với thiết bị
  ESDI (EnhancedSmall Device Interface)
  giao diện thiết bị nhỏ nâng cao
  Ethernet Interface Processor (EIP)
  Bộ xử lý giao diện Ethernet
  EUI (End-user interface)
  giao diện người dùng cuối cùng
  EXCP interface
  giao diện EXCP
  Expansion Interface (EI)
  giao diện mở rộng
  Expert Analysis System Interface/Interface Management Package (EASI/IMP)
  Giao diện hệ thống phân tích ý kiến chuyên gia/Gói quản lý giao diện
  Expert Analysis System Interface/Picture Analysis, Correction and Enhancement (EASI/PACE)
  Giao diện Hệ thống phân tích ý kiến chuyên gia/Phân tích, hiệu chỉnh và tăng cường ảnh
  explicit interface
  giao diện rõ ràng
  extended interface
  giao diện mở rộng
  Extended Interface Unit (EIU)
  khối giao diện mở rộng
  Extended Messaging Application Programming Interface (EMAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng nhắn tin mở rộng
  Extended Messaging Services Application Programming Interface (EMSAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng các dịch vụ nhắn tin mở rộng
  Extended Terminal Interface (ETI)
  giao diện đầu cuối mở rộng
  Extensive Application Programming Interface (XAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng mở rộng
  External Call Interface (ECI)
  giao diện cuộc gọi bên ngoài
  External Environment Interface (EEI)
  giao diện môi trường bên ngoài
  Fast Ethernet Interface Processor (FEIP)
  Bộ xử lý giao diện Ethenet nhanh
  Fast Serial Interface Processor (FSIP)
  bộ xử lý giao diện nối tiếp nhanh
  FDDI Interface Processor (FIP)
  Bộ xử lý giao diện FDDI
  Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
  giao diện số liệu phân bố theo cáp quang
  Fibre Channel Physical and Signalling Interface [[]] (ANSIX3)
  Kênh cáp sợi quang - Giao diện vật lý và báo hiệu (ANSI X3)
  Fido/Opus/SEAdog Standard Interface Layer (AT-modem-commands) (FOSSIL)
  Lớp giao diện tiêu chuẩn Fido/Opus/SEAdog (Các lệnh - modem-AT)
  Flat Panel Display Interface (FPDI)
  giao diện hiển thị màn hình phẳng
  forms interface
  giao diện thiết lập
  frame level interface
  giao diện mức khung
  frame level interface
  giao diện ở mức mành
  FSI (functionalsubsystem interface)
  giao diện hệ thống con chức năng
  functional subsystem interface
  giao diện tiểu hệ chức năng
  functional subsystem interface (FSI)
  giao diện hệ thống con chức năng
  Gaming Machine Interface Card (GMIC)
  thẻ giao diện máy trò chơi
  Gateway Application Programming Interface (GAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng cổng
  GDI graphic Device Interface
  giao diện thiết bị đồ họa
  GDI graphic Display Interface
  giao diện hiển thị đồ họa
  GDI graphic Display Interface
  giao diện màn hình đồ họa
  General Purpose Interface (GPI)
  giao diện mục đích chung
  General Purpose Interface Bus (HP-IB, IEEE-488) (GPIB)
  buýt giao diện mục đích chung (HP-IB, IEEE-488)
  General Server interface (GSI)
  Giao diện Server thông dụng
  General System Connect (busor interface) (GSC)
  kết nối hệ thống chung (bus hoặc giao diện)
  general-purpose interface bus (GPIB)
  buýt giao diện đa (chức) năng
  general-purpose interface bus (GPIB)
  đường truyền giao diện đa (chức) năng
  general-use interface
  giao diện đa dụng
  Generic Interface for Operations (SMDS) (GIO)
  Giao diện chung cho khai thác (SMDS)
  Giga Bit Interface Connector (GBIC)
  đầu nối giao diện Giga bít
  GPIB (general-purpose interface bus)
  buýt giao diện đa năng
  GPIB (general-purpose interface bus)
  đường truyền giao diện đa năng
  graphic display interface
  giao diện hiển thị đồ họa
  Graphic Display Interface (GDI)
  giao diện màn hình đồ họa
  Graphic User Interface (GUI)
  giao diện người dùng đồ họa
  Graphical Device Interface (Windows) (GDI)
  Giao diện thiết bị đồ họa (Windows)
  graphical interface
  giao diện đồ họa
  graphical user interface
  giao diện đồ họa
  graphical user interface (GUI)
  giao diện đồ họa
  Graphical User Interface (GUI)
  giao diện người dùng đồ họa
  Graphical User Interface-GUI
  giao diện người-máy bằng đồ họa
  graphics Device Interface (GDI)
  giao diện thiết bị đồ họa
  graphics interface
  giao diện đồ họa
  Graphics Programming Interface (GPI)
  giao diện lập trình đồ họa
  GTI Physical Interface (GPI)
  Giao diện vật lý GTI
  GUI (GraphicalUser Interface)
  giao diện người dùng đồ họa
  GUI (GraphicalUser Interface)
  giao diện người-máy bằng đồ họa
  hard copy interface
  giao diện bản sao cứng
  hard-copy interface
  giao diện sao chép cứng
  High Density Interface (connector) (HDI)
  Giao diện (đầu nối) Mật độ cao
  High Level Interface (HILI)
  giao diện mức cao
  High Performance Parallel Interface (HIPPI)
  giao diện song song hiệu năng cao
  High Performance Parallel Interface (HPPI)
  giao diện song song hiệu năng cao
  High Speed Interface Module (HSIM)
  môđun giao diện tốc độ cao
  high speed serial interface
  giao diện nối tiếp tốc độ cao
  High Speed Serial Interface (ANSI) (HSSI)
  Giao diện nối tiếp tốc độ cao (ANSI)
  High-Speed Communications Interface (HSCI)
  giao diện truyền thông tốc độ cao
  High-Speed Serial Interface (HSSI)
  giao diện nối tiếp tốc độ cao-HSSI
  HIPPI (HighPerformance Parallel Interface)
  giao diện song song hiệu suất cao-HIPPI
  HIPPI (High-Performance Parallel Interface)
  giao diện song song hiệu suất cao
  HLL Application Programme Interface (HLLAPI)
  Giao diện của chương trình ứng dụng HLL
  Home Banking Computer Interface (HBCI)
  giao diện máy tính của giao dịch ngân hàng tại nhà
  Host Adapter Interface (HAI)
  giao diện bộ phối hợp máy chủ
  Host Controller Interface (HCI)
  giao diện của bộ điều khiển máy chủ
  host interface
  giao diện chủ
  Host Interface (HI)
  giao diện máy chủ
  Human Computer Interface (HCI)
  giao diện người -máy tính
  hybrid interface
  giao diện lai
  iconic interface
  giao diện bằng biểu tượng
  iconic interface
  giao diện biểu tượng
  iconic interface
  giao diện icon
  ICW (interfacecontrol word)
  từ điều khiển giao diện
  IDL (InterfaceDefinition Language)
  ngôn ngữ định nghĩa giao diện
  IDL (interfacedescription language)
  ngôn ngữ mô tả giao diện
  Immediate Interface (IIF)
  giao diện trực tiếp
  IMP (interfacemessage processor)
  bộ xử lý thông báo giao diện
  implicit interface
  giao diện ẩn
  industry standard user interface
  giao diện người-máy chuẩn công nghiêp
  INFOrmation Element Defined at the user network interface (INFO)
  phần tử thông tin được xác định tại giao diện người dùng
  infrared interface
  giao diện hồng ngoại
  input/output interface
  giao diện nhập/xuất
  input/output interface
  giao diện ra/vào
  input/output interface
  giao diện vào/ra
  Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu liên kết
  Integrated Local Management Interface (ILMI)
  giao diện quản lý nội hạt tổng hợp
  Intellectual Property Management Interface (IPMP)
  giao diện quản lý sở hữu trí tuệ
  Intelligent Interface Technology (IIT)
  công nghệ giao diện thông minh
  Intelligent Peripheral Interface (IPI)
  giao diện ngoại vi thông minh
  Interactive Interface (II)
  giao diện tương tác
  Interactive Terminal Interface (ITI)
  giao diện thiết bị đầu cuối tương tác
  Intercarrier Interface (SMDS) (ICI)
  Giao diện giữa các nhà khai thác, giữa các hệ truyền dẫn (SMDS)
  interface adapter
  bộ điều hợp giao diện
  interface adapter
  bộ tương hợp giao diện
  interface address
  địa chỉ giao diện
  interface analysis
  phân tích giao diện
  interface between different layers
  giao diện các lớp (tầng) khác nhau
  interface block
  khối giao diện
  interface board
  bảng giao diện
  interface board
  bảng mạch giao diện
  interface board
  mạch giao diện
  interface body
  phần chính của giao diện
  interface builder
  chương trình tạo giao diện
  interface builder
  công cụ tạo giao diện
  interface bus
  buýt giao diện
  interface cable
  cáp giao diện
  interface card
  cạc giao diện
  interface card
  thẻ mạch giao diện
  interface card
  tấm mạch giao diện
  interface chip
  chíp giao diện
  interface circuit
  mạch giao diện
  interface computer
  máy tính giao diện
  Interface Control Information (OSI) (ICI)
  thông tin điều khiển giao diện
  interface control module
  môđun điều khiển giao diện
  interface control word (ICW)
  từ điều khiển giao diện
  Interface Data Unit (IDU)
  khối số liệu giao diện
  interface definition language (IDL)
  ngôn ngữ định nghĩa giao diện
  Interface Definition/Design Language (IDL)
  Ngôn ngữ định nghĩa / Thiết kế giao diện
  interface description language (IDL)
  ngôn ngữ mô tả giao diện
  Interface Design Tool (IDT)
  công cụ thiết kế giao diện
  interface equipment
  thiết bị giao diện
  interface logic
  mạch logic giao diện
  Interface message Processor (ARPANET) (IMP)
  Bộ xử lý tin báo giao diện (ARPANET)
  interface message processor (IMP)
  bộ xử lý thông báo giao diện
  Interface Message Processor (IMP)
  bộ xử lý thông điệp giao diện
  interface module
  môđun giao diện
  interface module (IM)
  môđun giao diện
  interface of a procedure
  giao diện của một thủ tục
  interface port
  cửa [cổng] giao diện
  interface processor
  bộ xử lý giao diện
  interface program
  chương trình giao diện
  interface routine
  thủ tục giao diện
  interface routine
  thường trình giao diện
  interface specification language (ISL)
  ngôn ngữ đặc tả giao diện
  interface standard
  chuẩn giao diện
  interface type
  kiểu giao diện
  interface unit
  thiết bị giao diện
  Interface Unit (IFU)
  khối giao diện
  Interim Link Management Interface
  giao diện quản lý kết nối tạm thời
  Interim Local Management Interface (ILMI)
  giao diện quản lý nội hạt tạm thời
  International Special Committee on Radio Interface (ISCRI)
  ủy ban đặc biệt quốc tế về giao diện vô tuyến
  Internet Application Programming Interface (IAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng Internet
  Internet server application programming interface (ISAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng máy chủ Internet
  Interswitching System Interface (SMDS) (ISSI)
  giao diện của hệ thống liên tổng đài
  Interswitching System Interface Protocol (ISSP)
  giao thức của giao diện hệ thống liên tổng đài
  ISAM interface program
  chương trình giao diện ISAM
  ISAPI (Internetserver application programming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng máy chủ Internet
  ISDN User - Network Interface - Data Link Layer Specification (Q.921)
  Giao diện người dùng mạng ISDN - Quy cách lớp kết nối dữ liệu
  ISL (interfacespecification language)
  ngôn ngữ đặc tả giao diện
  Java Management Application Program Interface (IMAPI)
  Giao diện chương trình ứng dụng quản lý Java
  Java Naming and Directory Interface (JNDI)
  Giao diện định danh và thư mục Java
  Java Native Interface (JNI)
  Giao diện nguyên gốc Java
  Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng điện thoại Java
  Kernel Programming Interface (KPI)
  Giao diện lập trình Kernel
  key pad interface
  giao diện vùng phím
  LAN Emulation Network-to-Network Interface (LENNI)
  giao diện mạng-mạng của mô phỏng LAN
  LAN Emulation User-to-Network Interface (L-UNI)
  Giao diện người dùng-Mạng của mô phỏng LAN
  LAN Interface Unit (LIU)
  Khối giao diện LAN
  Layer Management Service Interface (LMSI)
  giao diện dịch vụ quản lý lớp
  Layer/Link Management Interface (FrameRelay) (LMI)
  Giao diện quản lý lớp/Tuyến nối (Frame Relay)
  layered interface
  giao diện phân lớp
  layered interface
  giao diện phân tầng
  LIB (lineinterface base)
  cơ sở giao diện đường truyền
  LIC (lineinterface coupler)
  bộ ghép giao diện đường truyền
  License Services Application Program Interface (LSAPI)
  giao diện của chương trình ứng dụng các dịch vụ cấp phép
  limited interface
  giao diện có giới hạn
  limited interface
  giao diện hạn chế
  line interface
  giao diện đường truyền
  Line Interface (LI)
  giao diện đường dây
  Line InterFace (LINF)
  giao diện đường dây
  line interface base
  cơ sở giao diện dòng
  line interface base (LIB)
  cơ sở giao diện đường truyền
  Line Interface Computer (LIC)
  máy tính giao diện đường dây
  Line Interface Coupler (IBM) (LIC)
  bộ ghép giao diện đường dây
  line interface coupler (LIC)
  bộ ghép giao diện đường truyền
  line interface module
  môđun giao diện đường truyền
  Line Interface Module (LIM)
  môđun giao diện đường dây
  Line Interface Unit (LIU)
  khối giao diện đường dây
  line-oriented interface
  giao diện định hướng dòng
  LMI (localmanagement interface)
  giao diện quản lý cục bộ
  Local Area Network Interface Card/Controller (NANIC)
  Thẻ/Bộ điều khiển giao diện mạng LAN
  Local Distributed Data Interface (ANSI) (LDDI)
  giao diện số liệu phân bố cục bộ
  Local Man Machine Interface (LMMI)
  giao diện người máy cục bộ
  Local Management Interface (LMI)
  giao diện quản lý cục bộ
  Logical Unit Application (interface) (LUA)
  ứng dụng khối logic (giao diện)
  loudspeaker interface
  giao diện loa
  Lower Layers Asynchronous Transfer Modem Interface (LLATMI)
  Giao diện ATM lớp dưới
  machine interface
  giao diện máy
  machine interface (MI)
  giao diện máy
  Macintosh user interface
  giao diện người dùng cho Macintosh
  mail application programming interface
  giao diện lập trình ứng dụng thư
  Man Machine Interface (MMI)
  giao diện người máy
  man-machine interface
  giao diện người-máy
  man-machine interface (MMI)
  giao diện người-máy
  Management Interface (MI)
  giao diện quản lý
  Management Interface 1...5 (M1...M5)
  giao diện quản lý 1...5
  Manchester Decoder and Interface Chip [AT & T] (MDIC)
  Chip giao diện và bộ giải mã Manchester [AT &T]
  MAPI (MessagingApplication Program Interface)
  giao diện lập trình thông điệp
  MDI (mediumdependent interface)
  giao diện phụ thuộc môi trường
  Media Control Interface (MCI)
  giao diện điều khiển Media
  Media Control Interface (MCI)
  giao diện điều khiển môi trường
  Media Independent Interface (MII)
  giao diện không phụ thuộc phương tiện
  Media Interface Connector (MIC)
  đầu nối của giao diện phương tiện
  medium control interface
  giao diện điều khiển phương tiện
  Medium Dependent Interface (MDI)
  giao diện phụ thuộc môi trường
  Memory Display Interface (MDI)
  giao diện phụ thuộc bộ nhớ
  Message Passing Interface (MPI)
  giao diện chuyển tiếp tin báo
  message passing interface (MPI)
  giao diện truyền thông báo
  Message Queuing Interface (IBM) (MQI)
  Giao diện xếp hàng tin báo (IBM)
  mi (machineinterface)
  giao diện máy
  MIDI (MusicalInstrument Digital Interface)
  giao diện nhạc cụ kỹ thuật số
  MMI (man-machine interface)
  giao diện người máy
  MMI (man-machine interface)
  giao diện người-máy
  modem interface
  giao diện modem
  MPI (messagepassing interface)
  giao diện truyền thông báo
  Multi-Channel Interface Processor (MIPS)
  bộ xử lý giao diện phối ghép đa kênh
  MultiFunction Peripheral Interface (MFPI)
  giao diện thiết bị ngoại vi đa chức năng
  Multilingual Application Programming Interface (MLAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng đa ngữ
  Multimedia Command Interface (MCI)
  giao diện lệnh đa phương tiện
  multiple-document interface
  giao diện nhiều tài liệu
  multiplex interface
  giao diện truyền đa công
  multiplex interface
  giao diện truyền kênh
  multisystem Extension interface (bus) (MXI)
  giao diện mở rộng đa hệ thống
  Musical Instrument Digital Interface (MIDD)
  giao diện nhạc cụ kỹ thuật số
  Musical Instruments Digital Interface (MIDI)
  giao diện số của các nhạc cụ
  National ISDN Interface Group (NIIG)
  Nhóm giao diện ISDN quốc gia
  natural language interface
  giao diện ngôn ngữ tự nhiên
  NCP Packet Switching Interface (SNA) (NPSI)
  Giao diện chuyển mạch gói NCP (SNA)
  NDIS (networkdevice interface specifications)
  đặc tả giao diện thiết bị mạng
  NDIS (networkdriver interface specifications)
  đặc tả giao diện điều khiển mạng
  NetBEUI (NetBIOSExtended User Interface)
  giao diện người dùng mở rộng trong NetBIOS
  NetBIOS Extended User Interface (IBM) (NETBEUI)
  Giao diện người dùng mở rộng NetBIOS (hệ thống đầu vào/đầu ra cơ bản của mạng) (IBM)
  Netscape Server Application Programming Interface (NSAPI)
  giao diện lập trình cho Netscape Server
  NetView-DECnet Interface Option (NED)
  Tùy chọn giao diện DECnet-NetView
  Netware Asynchronous service /Support Interface (novell) (NASI)
  giao diện các dịch vụ hỗ trợ không đồng bộ netware (novell)
  Network channel Interface (NCI)
  giao diện kênh mạng
  network communication server interface
  giao diện máy chủ truyền thông mạng
  Network communication services Interface (NetworkProducts corp) (NCSI)
  giao diện dịch vụ truyền thông mạng (network products corp)
  Network Control Interface channel (NCIC)
  kênh giao diện điều khiển mạng
  network device interface specifications (NDIS)
  đặc tả giao diện thiết bị mạng
  Network device Interface Standard (NDIS)
  Tiêu chuẩn Giao diện thiết bị mạng
  network drive interface specifications (NDIS)
  đặc tả giao diện điều khiển mạng
  Network driver Interface Specification (NDIS)
  đặc tả giao diện ổ đĩa mạng
  Network Interface (NI)
  giao diện mạng
  Network Interface (NWI)
  giao diện mạng
  network interface card
  cạc giao diện mạng
  Network Interface Card (LAN) (NIC)
  Tấm mạch giao diện mạng (LAN)
  network interface controller (NLC)
  bộ điều khiển giao diện mạng
  Network Interface Definition Language (NIDL)
  ngôn ngữ định nghĩa giao diện mạng
  Network Interface Module (NIM)
  môđun giao diện mạng
  Network Interface Processor (NIP)
  bộ xử lý giao diện mạng
  network interface subsystem
  hệ thống con giao diện mạng
  network interface unit
  bộ giao diện mạng
  Network Interface Unit (NIU)
  khối giao diện mạng
  network job interface
  giao diện công việc mạng
  Network Printer Interface (NPI)
  giao diện máy in mạng
  Network Server Interface Specification (NSIS)
  chỉ tiêu kỹ thuật giao diện server mạng
  Network User Interface (NUI)
  giao diện người dùng mạng
  network-note interface
  giao diện nút mạng
  NIC (networkinterface controller)
  bộ điều khiển giao diện mạng
  NIDL (networkinterface Definition Language)
  ngôn ngữ định nghĩa giao diện mạng
  NLI (naturallanguage interface)
  giao diện ngôn ngữ tự nhiên
  NSAPI (NetscapeServer Application Programming Interface)
  giao diện lập trình cho Netscape Server
  Object Interface (OI)
  giao diện đối tượng
  Object Interface Definition Language (OIDL)
  ngôn ngữ định nghĩa giao diện đối tượng
  object-oriented interface
  giao diện hướng đối tượng
  Online Retrieval Interface (ORI)
  giao diện truy tìm trực tuyến
  Open Applications Interface (OAI)
  giao diện các ứng dụng mở
  open data-link interface (ODI)
  giao diện liên kết dữ liệu mở
  Open Data-link Interface (ODI)
  giao diện mở của kết nối số liệu
  Open Directory Service Interface (Microsoft) (ODSI)
  Giao diện dịch vụ thư mục mở (Microsoft)
  open tool interface (OTI)
  giao diện công cụ mở
  operation-interface
  giao diện hoạt động
  optical interface
  giao diện quang học
  Optical Line Interface (AT&T) (OLI)
  Giao diện đường dây quang (AT&T)
  Optical Receive Interface (ORX)
  giao diện thu quang
  Optical Transmit Interface (OTX)
  giao diện phát quang
  packed level interface
  giao diện ở mức gói
  Packet Interface Port (PIP)
  cổng giao diện gói
  packet level interface
  giao diện mức bó
  packet level interface
  giao diện mức khối dữ liệu
  Packet Switch Interface Unit (PSIU)
  khối giao diện chuyển mạch gói
  Packet Switched Interface (DEC) (PSI)
  Giao diện chuyển mạch gói (DEC)
  panel interface
  giao diện bảng
  panel interface
  giao diện panel
  parallel interface
  giao diện song song
  PCL (Peripheralcomponent interface)
  giao diện thành phần ngoại vi
  PCM Interface Unit (PLI)
  Khối giao diện PCM
  peripheral component interface (PCI)
  giao diện thành phần ngoại vi
  Peripheral Computer Interface (PCI)
  giao diện máy tính ngoại vi
  peripheral interface
  giao diện ngoại vi
  Peripheral Interface Adapter (PIA)
  bộ phối hợp giao diện ngoại vi
  peripheral interface adapter (PLA)
  bộ tương hợp giao diện ngoại vi
  peripheral interface channel
  kênh giao diện ngoại vi
  Peripheral Subsystem Interface (PSI)
  giao diện hệ thống con ngoại vi
  Peripherals Interface (PI)
  giao diện các thiết bị ngoại vi
  Personal Communications Interface (PCI)
  giao diện truyền thông cá nhân
  Personal Computer Media Interface Module (PCMIM)
  khối giao diện phương tiện máy tính cá nhân
  physical interface
  giao diện vật lý
  PLA (peripheralinterface adapter)
  bộ tương hợp giao diện ngoại vi
  POI (programoperator interface)
  giao diện thao tác chương trình
  pointing device interface
  giao diện của thiết bị trỏ
  Port Interface Module/Primary Interface Module (PIM)
  môđun giao diện cổng/môđun giao diện sơ cấp
  Portable Operating System Interface
  giao diện hệ điều hành khả chuyển
  Portable Operating System Interface (IEEE) (POSIX)
  Giao diện của hệ điều hành máy xách tay (IEEE)
  POSIX (PortableOperating System Interface for UNIX)
  giao diện hệ điều hành linh động (POSIX)
  POSIX (portableOperating System Interface)
  giao diện hệ điều hành khả chuyển
  Primary Rate Interface (ISDN) (PRI)
  Giao diện tốc độ sơ cấp (ISDN)
  printer interface port
  cổng giao diện máy in
  Private Network Node Interface (ATM) (PNNI)
  giao diện nút mạng riêng
  process interface system
  hệ thống giao diện quá trình
  process interface system
  hệ thống giao diện xử lý
  program interface
  giao diện chương trình
  program operator interface (POI)
  giao diện thao tác chương trình
  program-to-program interface
  giao diện chương trình-chương trình
  Programmable Interface Adapter (PIA)
  bộ phối hợp giao diện có thể lập trình
  Programmable Serial Interface (PSI)
  giao diện nối tiếp có thể lập trình
  programmatic interface
  giao diện lập trình
  Public Windows Interface (PWI)
  Giao diện Windows công cộng
  Q Interface Signalling (QSIG)
  Báo hiệu giao diện Q
  QTI (opentool interface)
  giao diện công cụ mở
  Quad Interface Circuit (QIC)
  Mạch giao diện Quad
  radio frequency interface RFI
  giao diện tần số rađio (RFI)
  Real - Time Application Programming Interface (RTAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng thời gian thực
  Remote Access Service Application Programming Interface (RASAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng dịch vụ truy nhập từ xa [Microsoft]
  Remote Man Machine Interface (RMMI)
  giao diện người máy đặt xa
  Remote Workstation Interface (RWSI)
  giao diện trạm làm việc đầu xa
  ring interface adapter
  bộ điều hợp giao diện vòng
  S-universal interface
  giao diện S vạn năng
  SAPL (schedulingapplication programming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng lập biểu
  scanner interface trace (SIT)
  vết giao diện máy quét
  scheduling application programming interface (SAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng lập biểu
  SCI (serialcommunications interface)
  giao diện truyền thông nối tiếp
  screen-oriented interface
  giao diện hướng màn hình
  SCSL (SmallComputer System Interface)
  giao diện hệ thống máy tính nhỏ
  search interface
  giao diện tìm kiếm
  serial communications interface (SCI)
  giao diện truyền thông nối tiếp
  serial interface
  giao diện nối tiếp
  serial interface
  giao diện từng kỳ
  serial interface adaptor (SIA)
  bộ điều hợp giao diện nối tiếp
  serial interface adaptor (SIA)
  bộ thích ứng giao diện nối tiếp
  Serial interface Processor (SIP)
  bộ xử lý giao diện nối tiếp
  Service Node Interface/subscriber Node Interface (SNI)
  Giao diện nút dịch vụ/Giao diện nút thuê bao
  Service Provider Interface (Winsock2) (SPI)
  Giao diện nhà cung cấp dịch vụ ( Winshock 2 )
  Service transport Interface (STI)
  giao diện truyền tải dịch vụ
  Services transaction Program Interface (IBM) (STPI)
  Giao diện chương trình giao dịch các dịch vụ (IBM)
  Shielded Data Distributed Interface (SDDI)
  giao diện phân bố dữ liệu được bảo vệ
  short interface
  giao diện ngắn
  SIA (serialinterface adaptor)
  bộ điều hợp giao diện nối tiếp
  SIA (SerialInterface Adaptor)
  chíp giao diện nối tiếp
  Simple Gateway Control interface (SGCI)
  giao diện điều khiển cổng mạng đơn giản
  Single Document Interface (SDI)
  giao diện tài liệu đơn
  Single Frequency Interface (SFI)
  giao diện một tần số
  Single Man Machine Interface (SMMI)
  Giao diện người-Máy đơn
  SIP Relay Interface (SMDS) (SRI)
  Giao diện chuyển tiếp SIP (SMDS)
  SIT (scannerinterface trace)
  vết giao diện máy quét
  small computer system interface (SCSI)
  giao diện hệ thống máy tính nhỏ
  Small Computer Systems Interface (SCSI)
  giao diện các hệ thống máy tính con
  SMDS interface protocol (SIP)
  Giao thức giao diện SMDS
  SMDS interface protocol (SIPP)
  Giao thức của giao diện SMDS
  Software Development Interface [Mosaic] (SDI)
  Giao diện phát triển phần mềm [Mosaic]
  software interface
  giao diện phần mềm
  Sophos Anti-Virus Interface (SAVI)
  Giao diện chống virút Sophos
  standard interface
  giao diện chuẩn
  Standard interface data format (SIDF)
  khuôn dạng dữ liệu giao diện tiêu chuẩn
  Standard Mechanical Interface (MSIF)
  giao diện cơ học tiêu chuẩn
  standard Programmatic Interface (SPI)
  giao diện chương trình tiêu chuẩn
  Status interface unit (intelsat) (SIU)
  Khối giao diện trạng thái ( Intelsat)
  Storage Management Services Device Interface (SMSDI)
  giao diện thiết bị các dịch vụ quản lý bộ nhớ
  STP Medium Interface Connector (TokenRing MAU) (S-MIC)
  đầu nối của giao diện môi trường STP (MAU Token Ring)
  Subscriber interface unit (SIN)
  khối giao diện thuê bao
  Subscriber Network Interface (SNI)
  giao diện mạng thuê bao
  subsystem interface
  giao diện hệ thống con
  Switch - to - Computer Applications Interface (SCAI)
  giao diện các ứng dụng chuyển mạch máy tính
  Switch Interface Device (SID)
  thiết bị giao diện chuyển mạch
  Switching Processing Interface telephone Event (SPITE)
  sự kiện giao diện xử lý chuyển mạch
  Synchronous Backplane Interface (SBI)
  giao diện tấm mạch lưng đồng bộ
  System interface unit (SIU)
  khối giao diện hệ thống
  System Management Interface Tool (IBM) (SMIT)
  Công cụ Giao diện của quản lý hệ thống [IBM]
  Systems Management Service Interface (SMSI)
  giao diện dịch vụ quản lý các hệ thống
  TAPL (TelephonyApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng điện thoại
  Technology Independent Machine interface (IBM) (TIMI)
  giao diện máy không phụ thuộc công nghệ
  Telephone Application Program Interface (TAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của máy điện thoại
  Telephony Application Programming Interface (TAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng điện thoại
  Telewriting Coding Interface (TCI)
  giao diện mã hóa ghi từ xa
  terminal interface
  giao diện đầu cuối
  terminal interface
  giao diện tiếp đầu cuối
  terminal interface
  mút giao diện đầu cuối
  Terminal Interface Equipment (TIE)
  thiết bị giao diện đầu cuối
  Terminal Interface Package/Processor (TIP)
  gói/Bộ xử lý giao diện đầu cuối
  The H.323 Firewall Control Interface (HFCI)
  Giao diện điều khiển bức tường lửa theo H.323
  tie circuit interface
  giao diện mạch nối
  Token Ring Interface Coupler (TIC)
  bộ ghép giao diện vòng thẻ bài
  Transaction Interface Definition Language (TIDL)
  ngôn ngữ định nghĩa giao diện giao dịch
  transmission interface
  giao diện truyền
  transmission interface converter
  bộ chuyển đổi giao diện truyền
  Transmit/Trusted Interface Unit (TIU)
  khối giao diện phát/đáng tin cậy
  transparent interface
  giao diện trong suốt
  Transparent Synchronous Transmitter/Receiver Interface
  giao diện máy thu/máy phát không đồng bộ trong suốt
  Transport Device Interface (TDI)
  giao diện thiết bị chuyển tải
  Transport Layer Interface (TLI)
  giao diện lớp vận chuyển
  Transport Protocol Interface (TPI)
  giao diện của giao thức chuyển tải
  Trimble ASCII Interface Protocol (TAIP)
  Giao thức của giao diện ASCII Trimble
  Twisted Pair Distributed Data Interface (TPDDI)
  giao diện dữ liệu phân bố theo đôi dây xoắn
  Twisted Pair Media Interface Connector (TP-MIC)
  đầu nối giao diện của môi trường đôi dây xoắn
  Twisted-pair Distributed Data Interface (TDDI)
  giao diện dữ liệu phân bố theo đôi dây xoắn
  UI (userinterface)
  giao diện người dùng
  UIL (userinterface language)
  ngôn ngữ giao diện người dùng
  Universal Bus Interface Controller (UBIC)
  bộ điều khiển giao diện buýt vạn năng
  Universal Host Controller Interface (UHCI)
  giao diện của bộ điều khiển máy chủ vạn năng
  Universal Test & Operations Interface For ATM (UTOPIA)
  Giao diện đo thử và vận hành vạn năng cho ATM
  Universal Test and Operations Physical Layer Interface for ATM
  Giao diện lớp vật lý, khai thác và đo thử vạn năng cho ATM
  user interface
  giao diện người dùng
  user interface
  giao diện người máy
  user interface
  giao diện người sử dụng
  user interface copyright
  bản quyền giao diện người dùng
  User Interface Design Environment (UIDE)
  môi trường thiết kế giao diện người sử dụng
  user interface language (UIL)
  ngôn ngữ giao diện người dùng
  user interface management system (UIMS)
  hệ thống quản lý giao diện người dùng
  User Interface Management System (UIMS)
  hệ thống quản lý giao diện người sử dụng
  User Interface Software and Technology (symposium) (UIST)
  Công nghệ và Phần mềm của giao diện người dùng (hội nghị chuyên đề)
  User Interface/Information (UI)
  Giao diện/Thông tin người dùng
  user network interface (UNI)
  giao diện mạng người dùng
  user-network interface
  giao diện người sử dụng-mạng
  User-Network Interface (UNI)
  giao diện khách hàng mạng
  VCPI (VirtualControl Program Interface)
  giao diện chương trình điều khiển ảo
  VDI (VideoDevice Interface)
  giao diện thiết bị video
  Video Device Interface (VDl)
  giao diện thiết bị video
  video interface chip
  mạch giao diện video
  Videotext Interface Unit (VIU)
  khối giao diện videotext
  virtual control program interface (VCPI)
  giao diện chương trình điều khiển ảo
  visual interface
  giao diện trực quan
  Voice Interface Access-Disabled (VIA-D)
  truy nhập giao diện thoại bị vô hiệu
  Wabi (Windowsapplication binary interface)
  giao diện nhị phân ứng dụng Windows
  WAN Interface Card (WIC)
  Thẻ giao diện WAN
  Web Application Interface (Netscape) (WAI)
  Giao diện ứng dụng Web (Netscape)
  Web Interface Definition Language (WIDL)
  Ngôn ngữ định nghĩa giao diện Web
  Web Site Application Program Interface (O'Reilly) (WSAPI)
  Giao diện chương trình ứng dụng Web site (O'Reilly)
  Wide-Area Network Interface Co-Processor (WNIC)
  bộ đồng xử lý giao diện mạng diện rộng
  Wide-Area Network Interface Module (WNIM)
  môđun giao diện mạng diện rộng
  Windows Application Binary Interface (SunSoft) (WABI)
  Giao diện nhị phân ứng dụng Windows (SunSoft)
  Windows application binary Interface (Wabi)
  giao diện nhị phân ứng dụng Windows
  Windows Open Application Programme Interface (WOAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng mở của Windows
  Wireless LAN Interface Forum (WLIF)
  Diễn đàn giao diện LAN vô tuyến
  Writing Tools Application Programme Interface (WTAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của các công cụ ghi
  mặt tiếp xúc
  mặt phân cách
  air frost interface
  mặt phân cách không khí-băng giá
  external interface
  mặt phân cách ngoài
  oil-water interface
  mặt phân cách nước-dầu
  mặt phân giới
  interface energy
  năng lượng mặt phân giới
  phân lớp
  layered interface
  giao diện phân lớp
  sự ghép nối

  Kinh tế

  bề mặt phân chia

  Địa chất

  mặt cách, mặt biên, mặt phân giới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X