• (đổi hướng từ Partitions)
  /pɑ:'tiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân chia, sự chia cắt; phần được chia
  Liếp ngăn, bức vách ngăn
  (chính trị) sự chia cắt đất nước
  the partition of India in 1947
  sự chia cắt ấn độ năm 1947
  (pháp lý) sự chia tài sản

  Ngoại động từ

  Chia ra, chia cắt, ngăn ra
  to partition off
  ngăn (một căn phòng...) bằng bức vách

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tường ngăn, vách ngăn, sự phân chia, sự phân bố

  Cơ khí & công trình

  sự phân ra

  Toán & tin

  phần dành riêng

  Giải thích VN: Một phần của khu vực lưu trữ trên đĩa cứng. Partition được tạo nên trong quá trình khởi tạo ban đầu cho đĩa cứng, trước khi đĩa đó được định khuôn dạng. Trong MS-DOS, tất cả mọi đĩa cứng đều có ít nhất một partition. Các phiên bản MS-DOS trước 4. 0 đều đòi hỏi bạn phải thiết lập nhiều partition trên một đĩa đơn khi bạn sử dụng đĩa lớn hơn 32 M. Bạn cũng có thể thành lập một partition thứ hai để chạy với hệ điều hành khác, như UNIX chẳng hạn. Mỗi partition được thành lập bằng DOS sẽ được xem như là một ổ đĩa riêng biệt. Những người sử dụng Macintosh có thể sẽ thành lập partition cho các ổ đĩa của họ để phân biệt Macintosh System với phiên bản A/UX của UNIX, nhưng các trình tiện ích, như MultiDisk chẳng hạn, luôn có sẵn để bạn có thể thành lập vài ba partition hệ thống.

  phân hoạch
  conjugate partition
  phân hoạch liên hợp
  simplicial partition
  phân hoạch đơn hình
  phân khu

  Giải thích VN: Một phần của khu vực lưu trữ trên đĩa cứng. Partition được tạo nên trong quá trình khởi tạo ban đầu cho đĩa cứng, trước khi đĩa đó được định khuôn dạng. Trong MS-DOS, tất cả mọi đĩa cứng đều có ít nhất một partition. Các phiên bản MS-DOS trước 4. 0 đều đòi hỏi bạn phải thiết lập nhiều partition trên một đĩa đơn khi bạn sử dụng đĩa lớn hơn 32 M. Bạn cũng có thể thành lập một partition thứ hai để chạy với hệ điều hành khác, như UNIX chẳng hạn. Mỗi partition được thành lập bằng DOS sẽ được xem như là một ổ đĩa riêng biệt. Những người sử dụng Macintosh có thể sẽ thành lập partition cho các ổ đĩa của họ để phân biệt Macintosh System với phiên bản A/UX của UNIX, nhưng các trình tiện ích, như MultiDisk chẳng hạn, luôn có sẵn để bạn có thể thành lập vài ba partition hệ thống.

  disk partition
  phân khu đĩa
  sự phân hoạch
  vùng

  Giải thích VN: Một phần của khu vực lưu trữ trên đĩa cứng. Partition được tạo nên trong quá trình khởi tạo ban đầu cho đĩa cứng, trước khi đĩa đó được định khuôn dạng. Trong MS-DOS, tất cả mọi đĩa cứng đều có ít nhất một partition. Các phiên bản MS-DOS trước 4. 0 đều đòi hỏi bạn phải thiết lập nhiều partition trên một đĩa đơn khi bạn sử dụng đĩa lớn hơn 32 M. Bạn cũng có thể thành lập một partition thứ hai để chạy với hệ điều hành khác, như UNIX chẳng hạn. Mỗi partition được thành lập bằng DOS sẽ được xem như là một ổ đĩa riêng biệt. Những người sử dụng Macintosh có thể sẽ thành lập partition cho các ổ đĩa của họ để phân biệt Macintosh System với phiên bản A/UX của UNIX, nhưng các trình tiện ích, như MultiDisk chẳng hạn, luôn có sẵn để bạn có thể thành lập vài ba partition hệ thống.

  partition table
  bảng chia vùng
  to partition
  chia vùng

  Vật lý

  sự tách đồng vị

  Xây dựng

  phần chia
  vách ngăn

  Giải thích EN: An interior wall having a height of one story or less and dividing a building into rooms or sections.

  Giải thích VN: Một bức tường trong có độ cao bằng hoặc nhỏ hơn độ cao của một tầng nhà và phân chia nhà thành nhièu phòng hoặc nhiều phần.

  accordion partition
  vách ngăn gấp được
  accordion partition
  vách ngăn gấp nếp
  accordion partition
  vách ngăn xếp
  accordion partition
  vách ngăn xếp được
  acoustical partition
  vách ngăn cách âm
  bamboo partition
  vách ngăn bằng tre
  bearing partition
  vách ngăn chịu lực
  boarded partition
  vách ngăn bằng ván
  brick partition
  vách ngăn bằng gạch
  collapsible partition
  vách ngăn gấp nếp
  compressed weaved bamboo partition
  vách ngăn bằng cót ép
  cupboard partition
  tủ kiểu vách ngăn
  double partition
  vách ngăn hai lớp
  dry wall partition
  vách ngăn không dùng vữa
  fire partition
  vách ngăn chống lửa
  folding partition
  vách ngăn gấp lại được
  framed partition
  vách ngăn có khung
  framed partition
  vách ngăn kiểu khung
  glass partition
  vách ngăn bằng kính
  glazed partition
  vách ngăn bằng kính
  grid partition
  vách ngăn dạng lưới
  gypsum partition tile
  gạch vách ngăn bằng thạch cao
  hollow partition
  vách ngăn rỗng
  hospital partition
  vách ngăn bệnh viện
  interflat partition
  vách ngăn giữa các buồng
  light partition
  vách ngăn nhẹ
  load bearing partition
  vách ngăn chịu lực
  lowering partition
  vách ngăn mở hạ được
  movable partition
  vách ngăn cơ động
  movable partition
  vách ngăn di chuyển được
  movable partition
  vách ngăn di động
  non-load-bearing partition
  vách ngăn không chịu lực
  nonbearing partition
  vách ngăn không chịu lực
  partition block
  vách ngăn (bằng) blôc nhỏ
  partition board
  ván vách ngăn
  partition height
  chiều cao vách ngăn
  partition infilling
  vật liệu chèn vách ngăn
  partition panel
  tấm vách ngăn
  partition plate
  tấm vách ngăn (bằng kim loại)
  partition wall
  vách ngăn giữa
  partition window
  cửa sổ trên vách ngăn
  plank partition
  vách ngăn bằng tấm gỗ
  plank partition
  ván gỗ vách ngăn
  quarter red partition
  vách ngăn bằng các panô vuông
  rolling partition
  vách ngăn lăn
  self-supporting partition
  vách ngăn tự mang tải
  separating partition
  vách ngăn phân cách
  sheathed partition
  vách ngăn trát (cố định)
  sliding partition
  vách ngăn kéo mở được
  slip partition
  vách ngăn di động
  solid partition
  vách ngăn đặc
  tracery partition
  vách ngăn có lỗ
  trussed partition
  vách ngăn dạng mắt lưới
  wardrobe-partition
  tủ kiểu vách ngăn

  Kỹ thuật chung

  chia
  active partition
  sự phân chia hoạt động
  background partition
  sự phân chia nền
  background partition
  sự phân chia phụ
  batch partition
  sự phân chia bó
  boot partition
  sự phân chia khởi động
  disk partition
  sự phân chia đĩa
  DOS partition
  sự phân chia DOS
  explicit partition
  sự phân chia rõ ràng
  extended DOS partition
  sự phân chia DOS mở rộng
  extra-partition destination
  đích ngoài phần chia
  fixed partition
  sự phân chia cố định
  foreground partition
  sự phân chia ưu tiên
  implicit partition state
  tình trạng phân chia ngầm
  logical partition
  sự phân chia logic
  main storage partition
  phần chia bộ nhớ chính
  partition balancing
  sự cân bằng phần chia
  partition column
  cột phân chia
  partition control descriptor (PCD)
  bộ mô tả điều khiển phân chia
  partition control table (PCT)
  bảng điều khiển phân chia
  partition identifier
  bộ nhận dạng phân chia
  partition process
  phương pháp ngăn chia
  partition process
  phương pháp phân chia
  partition table
  bảng chia vùng
  partition-sector virus
  cung phân chia
  PCD (Partitioncontrol descriptor)
  bộ mô tả điều khiển phân chia
  PCT (Partitioncontrol table)
  bảng điều khiển phân chia
  physical partition
  sự phân chia vật lý
  primary partition
  phần phân chia đầu tiên
  private partition
  phần phân chia riêng
  to partition
  chia vùng
  virtual partition
  phần phân chia ảo
  virtual storage partition
  sự phân chia bộ nhớ ảo
  chia phần
  ngăn
  accordion partition
  vách ngăn gấp được
  accordion partition
  vách ngăn gấp nếp
  accordion partition
  vách ngăn xếp
  accordion partition
  vách ngăn xếp được
  acoustical partition
  vách ngăn cách âm
  bamboo partition
  vách ngăn bằng tre
  bearing partition
  vách ngăn chịu lực
  boarded partition
  vách ngăn bằng ván
  brick partition
  vách ngăn bằng gạch
  cloth partition
  vải ngăn
  cold partition
  tấm ngăn lạnh
  collapsible partition
  vách ngăn gấp nếp
  compressed weaved bamboo partition
  vách ngăn bằng cót ép
  cupboard partition
  tủ kiểu vách ngăn
  cupboard partition
  tủ ngăn
  dividing partition
  tấm ngăn
  dividing partition
  vách ngăn
  double partition
  tường ngăn hai lớp
  double partition
  tường ngăn kép
  double partition
  vách ngăn hai lớp
  dry wall partition
  vách ngăn không dùng vữa
  fabric collapsible partition
  vách ngăn
  fabric partition
  vải ngăn
  fire partition
  vách ngăn chống cháy
  fire partition
  vách ngăn chống lửa
  fireproof partition
  vách ngăn chịu lửa
  folding partition
  vách ngăn gấp lại được
  framed partition
  tường ngăn có khung
  framed partition
  vách ngăn có khung
  framed partition
  vách ngăn kiểu khung
  frameless partition
  tường ngăn không khung
  glass partition
  vách ngăn bằng kính
  glazed partition
  vách ngăn bằng kính
  grid partition
  vách ngăn dạng lưới
  gypsum partition tile
  gạch vách ngăn bằng thạch cao
  hard disk partition
  ngăn đoạn đĩa cứng
  hollow partition
  vách ngăn rỗng
  hospital partition
  vách ngăn bệnh viện
  insulated partition
  vách (ngăn) cách nhiệt
  interchamber partition
  tường ngăn giữa các phòng
  interflat partition
  tường ngăn trong căn hộ
  interflat partition
  vách ngăn giữa các buồng
  large panel partition
  tấm tường ngăn lớn
  light partition
  vách ngăn nhẹ
  light partition wall
  vách ngăn nhẹ
  load bearing partition
  vách ngăn chịu lực
  lowering partition
  vách ngăn mở hạ được
  movable partition
  vách ngăn cơ động
  movable partition
  vách ngăn di chuyển được
  movable partition
  vách ngăn di động
  non-load-bearing partition
  vách ngăn không chịu lực
  nonbearing partition
  vách ngăn không chịu lực
  pallet with loose partition
  giá kê có vách ngăn lỏng
  panel partition
  tấm ngăn đúc sẵn
  partition (partitionwall)
  tường ngăn
  partition block
  blốc tường ngăn
  partition block
  vách ngăn (bằng) blôc nhỏ
  partition board
  vách ngăn
  partition board
  ván vách ngăn
  partition cap
  đỉnh tường ngăn
  partition covering
  lớp phủ mặt tường ngăn
  partition gate
  cửa ngăn
  partition height
  chiều cao vách ngăn
  partition infilling
  vật liệu chèn vách ngăn
  partition panel
  panen ngăn
  partition panel
  tấm ngăn
  partition panel
  tấm tường ngăn
  partition panel
  tấm vách ngăn
  partition plate
  tấm vách ngăn (bằng kim loại)
  partition process
  phương pháp ngăn chia
  partition size
  kích thước vách ngăn
  partition wall
  tường cách ngăn
  partition wall
  vách ngăn
  partition wall
  vách ngăn giữa
  partition window
  cửa sổ trên vách ngăn
  plank partition
  vách ngăn bằng tấm gỗ
  plank partition
  ván gỗ vách ngăn
  quarter red partition
  vách ngăn bằng các panô vuông
  quartered partition
  tường ngăn bằng gỗ vuông
  rolling partition
  vách ngăn lăn
  self-supporting partition
  vách ngăn tự mang tải
  separating partition
  rào ngăn
  separating partition
  vách ngăn phân cách
  sheathed partition
  vách ngăn trát (cố định)
  skin-stressed partition
  màng ngăn
  sliding partition
  vách ngăn kéo mở được
  sliding partition
  vách ngăn trượt
  slip partition
  tường ngăn di động
  slip partition
  vách ngăn di động
  solid partition
  tường ngăn cố định
  solid partition
  vách ngăn đặc
  stud partition
  tường ngăn có trụ
  tracery partition
  vách ngăn có lỗ
  trussed partition
  vách ngăn dạng mắt lưới
  wardrobe-partition
  tủ kiểu vách ngăn
  đoạn
  hard disk partition
  ngăn đoạn đĩa cứng
  partition chromatography
  phép sắc ký phân đoạn
  phần
  active partition
  sự phân chia hoạt động
  background partition
  sự phân chia nền
  background partition
  sự phân chia phụ
  batch partition
  sự phân chia bó
  boot partition
  phần khởi động
  boot partition
  sự phân chia khởi động
  conjugate partition
  phân hoạch liên hợp
  disk partition
  phần đĩa
  disk partition
  phân khu đĩa
  disk partition
  sự phân chia đĩa
  DOS partition
  sự phân chia DOS
  electronic partition function
  hàm phân bố điện tử
  explicit partition
  sự phân chia rõ ràng
  extended DOS partition
  sự phân chia DOS mở rộng
  extra-partition destination
  đích ngoài phần chia
  fixed partition
  sự phân chia cố định
  foreground partition
  sự phân chia ưu tiên
  implicit partition state
  tình trạng phân chia ngầm
  logical partition
  sự phân chia logic
  main storage partition
  phần chia bộ nhớ chính
  MPS (multiplepartition support)
  hỗ trợ đa phân mạch
  multiple-partition support (MPS)
  hỗ trợ đa phân mạch
  multiple-partition support (MPS)
  hỗ trợ nhiều phần
  non-pageable partition
  phần không thể phân trang
  partition balancing
  sự cân bằng phần chia
  partition chromatography
  phép sắc ký phân đoạn
  partition chromatography
  phép sắc ký phân số
  partition coefficient
  hệ số phân số
  partition column
  cột phân bố
  partition column
  cột phân chia
  partition control descriptor (PCD)
  bộ mô tả điều khiển phân chia
  partition control table (PCT)
  bảng điều khiển phân chia
  partition density
  mật độ phân số
  partition function
  hàm phân bố
  partition function
  hàm phân hoạch
  partition function
  hàm số phân bố
  partition identifier
  bộ nhận dạng phân chia
  partition law
  định luật phân bố
  partition method
  phương pháp phân bố
  partition noise
  phần rẽ náo âm
  partition of energy
  phân bố năng lượng
  partition of load
  phân bố tải
  partition process
  phương pháp phân chia
  partition wall
  vách phân bố
  partition-sector virus
  cung phân chia
  PCD (Partitioncontrol descriptor)
  bộ mô tả điều khiển phân chia
  PCT (Partitioncontrol table)
  bảng điều khiển phân chia
  physical partition
  sự phân chia vật lý
  primary partition
  phần gốc
  primary partition
  phần phân chia đầu tiên
  private partition
  phần phân chia riêng
  scroll able partition
  phần cuộn được
  separating partition
  vách ngăn phân cách
  shared partition
  phần dùng chung
  simplicial partition
  phân hoạch đơn hình
  system partition
  phần hệ thống
  virtual partition
  phần phân chia ảo
  virtual storage partition
  phần bộ nhớ ảo
  virtual storage partition
  sự phân chia bộ nhớ ảo
  phân chia
  active partition
  sự phân chia hoạt động
  background partition
  sự phân chia nền
  background partition
  sự phân chia phụ
  batch partition
  sự phân chia bó
  boot partition
  sự phân chia khởi động
  disk partition
  sự phân chia đĩa
  DOS partition
  sự phân chia DOS
  explicit partition
  sự phân chia rõ ràng
  extended DOS partition
  sự phân chia DOS mở rộng
  extra-partition destination
  đích ngoài phần chia
  fixed partition
  sự phân chia cố định
  foreground partition
  sự phân chia ưu tiên
  implicit partition state
  tình trạng phân chia ngầm
  logical partition
  sự phân chia logic
  main storage partition
  phần chia bộ nhớ chính
  partition balancing
  sự cân bằng phần chia
  partition column
  cột phân chia
  partition control descriptor (PCD)
  bộ mô tả điều khiển phân chia
  partition control table (PCT)
  bảng điều khiển phân chia
  partition identifier
  bộ nhận dạng phân chia
  partition process
  phương pháp phân chia
  partition-sector virus
  cung phân chia
  PCD (Partitioncontrol descriptor)
  bộ mô tả điều khiển phân chia
  PCT (Partitioncontrol table)
  bảng điều khiển phân chia
  physical partition
  sự phân chia vật lý
  primary partition
  phần phân chia đầu tiên
  private partition
  phần phân chia riêng
  virtual partition
  phần phân chia ảo
  virtual storage partition
  sự phân chia bộ nhớ ảo
  phân đoạn
  partition chromatography
  phép sắc ký phân đoạn
  sự chia ra
  sự ngăn
  sự phân bố
  sự phân đoạn
  sự phân đôi
  sự phân chia
  active partition
  sự phân chia hoạt động
  background partition
  sự phân chia nền
  background partition
  sự phân chia phụ
  batch partition
  sự phân chia bó
  boot partition
  sự phân chia khởi động
  disk partition
  sự phân chia đĩa
  DOS partition
  sự phân chia DOS
  explicit partition
  sự phân chia rõ ràng
  extended DOS partition
  sự phân chia DOS mở rộng
  fixed partition
  sự phân chia cố định
  foreground partition
  sự phân chia ưu tiên
  logical partition
  sự phân chia logic
  physical partition
  sự phân chia vật lý
  virtual storage partition
  sự phân chia bộ nhớ ảo
  sự tách
  tấm ngăn
  cold partition
  tấm ngăn lạnh
  panel partition
  tấm ngăn đúc sẵn
  tường trong
  vách
  accordion partition
  vách đẩy
  accordion partition
  vách ngăn gấp được
  accordion partition
  vách ngăn gấp nếp
  accordion partition
  vách ngăn xếp
  accordion partition
  vách ngăn xếp được
  accordion partition
  vách xếp
  acoustical partition
  vách ngăn cách âm
  bamboo partition
  vách ngăn bằng tre
  battened partition
  vách gỗ
  bearing partition
  vách ngăn chịu lực
  boarded partition
  vách ngăn bằng ván
  brick partition
  vách ngăn bằng gạch
  collapsible partition
  vách ngăn gấp nếp
  compressed weaved bamboo partition
  vách ngăn bằng cót ép
  cupboard partition
  tủ kiểu vách ngăn
  dead partition
  vách đặc
  dividing partition
  vách ngăn
  double partition
  vách ngăn hai lớp
  dry wall partition
  vách ngăn không dùng vữa
  dwaft partition
  vách lửng
  dwarf partition
  vách lửng
  fabric collapsible partition
  vách ngăn
  fire partition
  vách ngăn chống cháy
  fire partition
  vách ngăn chống lửa
  fire resisting wall (partition)
  tường, vách chịu lửa
  fireproof partition
  vách ngăn chịu lửa
  folding partition
  vách ngăn gấp lại được
  framed partition
  vách có khung
  framed partition
  vách ngăn có khung
  framed partition
  vách ngăn kiểu khung
  frameless partition
  vách không khung
  glass partition
  vách ngăn bằng kính
  glazed partition
  vách ngăn bằng kính
  grid partition
  vách ngăn dạng lưới
  gypsum partition tile
  gạch vách ngăn bằng thạch cao
  gypsum-concrete partition
  vách bêtông thạch cao
  heat-insulated partition
  vách giữ ấm
  hollow partition
  vách ngăn rỗng
  hospital partition
  vách ngăn bệnh viện
  insulated partition
  vách (ngăn) cách nhiệt
  interflat partition
  vách ngăn giữa các buồng
  latticed partition
  vách mắt cáo
  latticed partition wall
  vách lưới
  lifting partition
  tấm vách mở nâng được
  light partition
  vách ngăn nhẹ
  light partition
  vách nhẹ
  light partition wall
  vách ngăn nhẹ
  lightweight partition
  vách nhẹ
  load bearing partition
  vách ngăn chịu lực
  lowering partition
  vách ngăn mở hạ được
  movable partition
  vách ngăn cơ động
  movable partition
  vách ngăn di chuyển được
  movable partition
  vách ngăn di động
  non-load-bearing partition
  vách ngăn không chịu lực
  nonbearing partition
  vách ngăn không chịu lực
  pallet with loose partition
  giá kê có vách ngăn lỏng
  paneled partition
  vách lắp
  partition block
  vách ngăn (bằng) blôc nhỏ
  partition board
  vách ngăn
  partition board
  ván vách ngăn
  partition height
  chiều cao vách ngăn
  partition infilling
  vật liệu chèn vách ngăn
  partition panel
  tấm vách ngăn
  partition plate
  tấm vách ngăn (bằng kim loại)
  partition size
  kích thước vách ngăn
  partition tile
  gạch rỗng xây vách
  partition wall
  tường vách
  partition wall
  vách ngăn
  partition wall
  vách ngăn giữa
  partition wall
  vách phân bố
  partition window
  cửa sổ trên vách ngăn
  plank partition
  vách ngăn bằng tấm gỗ
  plank partition
  ván gỗ vách ngăn
  quarter red partition
  vách ngăn bằng các panô vuông
  raising partition
  tấm vách mở nâng được
  rigid collapsible partition
  vách cứng gấp nếp
  rigid partition
  vách cứng
  rolling partition
  vách ngăn lăn
  self-supporting partition
  vách ngăn tự mang tải
  separating partition
  vách ngăn phân cách
  sheathed partition
  vách ngăn trát (cố định)
  sliding partition
  vách ngăn kéo mở được
  sliding partition
  vách ngăn trượt
  slip partition
  vách ngăn di động
  solid partition
  vách ngăn đặc
  stud paneled partition
  vách có khung-đai
  stud partition
  vách ván gỗ (của nhà khung gỗ)
  stud partition (studwall)
  vách ván gỗ
  stud partition with internal filling
  vách có khung chèn
  tile partition
  vách tấm
  timber partition
  vách gỗ
  tracery partition
  vách ngăn có lỗ
  trussed partition
  vách ngăn dạng mắt lưới
  wardrobe-partition
  tủ kiểu vách ngăn
  wood-panel partition
  vách gỗ tấm
  wood-panel partition
  vách gỗ ván
  woodened partition
  vách gỗ
  vách (ngăn)
  accordion partition
  vách ngăn gấp được
  accordion partition
  vách ngăn gấp nếp
  accordion partition
  vách ngăn xếp
  accordion partition
  vách ngăn xếp được
  acoustical partition
  vách ngăn cách âm
  bamboo partition
  vách ngăn bằng tre
  bearing partition
  vách ngăn chịu lực
  boarded partition
  vách ngăn bằng ván
  brick partition
  vách ngăn bằng gạch
  collapsible partition
  vách ngăn gấp nếp
  compressed weaved bamboo partition
  vách ngăn bằng cót ép
  cupboard partition
  tủ kiểu vách ngăn
  double partition
  vách ngăn hai lớp
  dry wall partition
  vách ngăn không dùng vữa
  fire partition
  vách ngăn chống cháy
  fire partition
  vách ngăn chống lửa
  fireproof partition
  vách ngăn chịu lửa
  folding partition
  vách ngăn gấp lại được
  framed partition
  vách ngăn có khung
  framed partition
  vách ngăn kiểu khung
  glass partition
  vách ngăn bằng kính
  glazed partition
  vách ngăn bằng kính
  grid partition
  vách ngăn dạng lưới
  gypsum partition tile
  gạch vách ngăn bằng thạch cao
  hollow partition
  vách ngăn rỗng
  hospital partition
  vách ngăn bệnh viện
  insulated partition
  vách (ngăn) cách nhiệt
  interflat partition
  vách ngăn giữa các buồng
  light partition
  vách ngăn nhẹ
  light partition wall
  vách ngăn nhẹ
  load bearing partition
  vách ngăn chịu lực
  lowering partition
  vách ngăn mở hạ được
  movable partition
  vách ngăn cơ động
  movable partition
  vách ngăn di chuyển được
  movable partition
  vách ngăn di động
  non-load-bearing partition
  vách ngăn không chịu lực
  nonbearing partition
  vách ngăn không chịu lực
  pallet with loose partition
  giá kê có vách ngăn lỏng
  partition block
  vách ngăn (bằng) blôc nhỏ
  partition board
  ván vách ngăn
  partition height
  chiều cao vách ngăn
  partition infilling
  vật liệu chèn vách ngăn
  partition panel
  tấm vách ngăn
  partition plate
  tấm vách ngăn (bằng kim loại)
  partition size
  kích thước vách ngăn
  partition wall
  vách ngăn giữa
  partition window
  cửa sổ trên vách ngăn
  plank partition
  vách ngăn bằng tấm gỗ
  plank partition
  ván gỗ vách ngăn
  quarter red partition
  vách ngăn bằng các panô vuông
  rolling partition
  vách ngăn lăn
  self-supporting partition
  vách ngăn tự mang tải
  separating partition
  vách ngăn phân cách
  sheathed partition
  vách ngăn trát (cố định)
  sliding partition
  vách ngăn kéo mở được
  sliding partition
  vách ngăn trượt
  slip partition
  vách ngăn di động
  solid partition
  vách ngăn đặc
  tracery partition
  vách ngăn có lỗ
  trussed partition
  vách ngăn dạng mắt lưới
  wardrobe-partition
  tủ kiểu vách ngăn
  vách chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X