• (đổi hướng từ Domains)
  /dou'mein/də´mein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đất đai tài sản, dinh cơ, ruộng nương nhà cửa (của địa chủ...)
  Lãnh địa; lãnh thổ
  Phạm vi, lĩnh vực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  miền, miền xác định
  domain of attraction
  miền hấp dẫn
  domain of convergence
  (giải tích ) miền hội tụ
  domain of connectivity p
  miền liên thông p
  domain of dependence
  (giải tích ) miền phục thuộc
  domain of determinancy
  (giải tích ) miền xác định
  domain of influence
  (giải tích ) miền ảnh hưởng
  domain of a function
  miền xác định của một hàm
  domain of integrity
  (đại số ) miền nguyên
  domain of a map
  (tôpô học ) miền xác định của một ánh xạ
  domain of multicircular type
  miền bội vòng
  domain of rationality (field)
  trường
  domain of univalence
  (giải tích ) miền đơn hiệp
  angular domain
  miền góc
  complementary domain
  (tôpô học ) miền bù
  complex domain
  (tôpô học ) miền phức
  conjugate domains
  miền liên hợp
  connected domain
  miền liên thông
  conversr domain
  (toán (toán logic )ic ) miền ngược, miền đảo
  convex domain
  miền lồi
  counter domain
  miền nghịch
  covering domain
  miền phủ
  dense domain
  (thống kê ) miền trù mật
  integral domain
  (đại số ) miền nguyên
  mealy circular domain
  (giải tích ) miền gần tròn
  u-tuply connected domain
  (giải tích ) miền n-liên
  ordered domain
  miền được sắp
  plane domain
  miền phẳng
  polygonal domain
  miền đa giác
  real domain
  miền thực
  representative domain
  (giải tích ) miền đại diện
  ring domain
  miền vành
  schlichtartig domain
  miền loại đơn diệp
  star domain
  miền hình sao
  starlike domain
  miền giống hình sao
  tube domain
  (giải tích ) miền [hình trụ, hình ống ]
  unique factorization domain
  miền nhân tử hoá duy nhất
  universal domain
  (hình học ); (đại số ) miền phổ dụng

  Xây dựng

  địa hạt

  Sinh học

  Vực (đơn vị phân loại sinh vật ở cấp cao nhất, hơn cả giới; còn gọi là siêu giới hoặc lãnh giới, lĩnh giới)

  Y học

  lĩnh giới

  Điện lạnh

  đomen
  domain boundary
  biến (giới) đomen
  domain growth
  phát triển đomen
  domain wall
  vách đomen
  ferroelectric domain
  đomen fero-điện
  ferroelectric domain
  đomen sắt điện
  ferromagnetic domain
  đomen từ
  Q-domain
  đomen Q
  spontaneous magnetization domain
  đomen từ hóa tự phát

  Kỹ thuật chung

  khu vực
  lĩnh vực

  Giải thích VN: Ví dụ miền (domain) trong Windows NT server là một nhóm máy tính và người dùng được quản lý bởi một người có thẩm quyền trung tâm. Miền có thể trải rộng đến trên nhiều phòng ban và nhóm làm việc, cũng như các nhóm máy tính khác. Người ta dùng tên miền để dễ quản lý các nhóm máy tính và dễ đưa ra các chính sách an toàn cho một vùng trên mạng. Ngoài ra, miền phân chia lôgíc các mạng lớn thành các nhóm tài nguyên để người dùng dễ dàng truy cập.

  ADMD (AdministrativeManagement Domain)
  Lĩnh Vực Quản Lý Hành Chính-ADMD
  domain knowledge
  tri thức lĩnh vực
  Management Domain (MD)
  lĩnh vực quản lý
  top-level domain
  lĩnh vực cấp cao
  miền

  Giải thích VN: Một phạm vi quan tâm. Trên mạng Internet, đây là phân nhánh cao nhất thường là một quốc gia. Tuy vậy ở Mỹ, phân nhánh này là loại tổ chức, như kinh doanh, giáo dục, và chính quyền chẳng hạn.

  AD (administrativedomain)
  miền quản trị
  adjacent domain
  miền kế cận
  Administration Management Domain (ADMD)
  miền quản lý hành chính
  Administrative Directory Management Domain (ADMD)
  miền quản lý thư mục hành chính
  Administrative Domain (AD)
  miền quản trị
  angular domain
  miền góc
  attribute domain
  miền thuộc tính
  Berkeley Internet Name Domain (BIND)
  Miền tên Internet Berkeley
  CDRM (crossdomain resource manager)
  chương trình quản lý tài nguyên đa miền
  CDRSC (cross-domain resource)
  tài nguyên đa miền
  CIDR (classlessinter-domain routing)
  sự định tuyến liên miền không lớp
  Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
  định tuyến liên miền không phân cấp
  classless inter-domain routing (CIDR)
  sự định tuyến liên miền không lớp
  closed domain
  miền kín
  closure domain
  miền đóng
  coded information in the time domain
  thông tin được mã hóa trong miền thời gian
  complementary domain
  miền bù
  complex domain
  miền phức
  connected domain
  miền liên thông
  converse domain
  miền đảo
  converse domain
  miền ngược
  convex domain
  miền lồi
  counter domain
  miền nghịch
  covering domain
  miền phủ
  cross-domain
  đa miền
  cross-domain
  nhiều miền
  cross-domain communication
  sự truyền thông đa miền
  cross-domain keys
  các khóa đa miền
  cross-domain link
  liên kết đa miền
  cross-domain network manager session (CDNMsession)
  giao tiếp chương trình quản trị mạng giao miền
  cross-domain resource (CDRSC)
  tài nguyên đa miền
  cross-domain simulation
  sự mô phỏng đa miền
  data domain
  miền dữ kiện
  data domain
  miền dữ liệu
  dense domain
  miền trù mật
  digital domain
  miền số
  Directory Access Control Domain (DACD)
  miền điều khiển truy nhập thư mục
  Directory Management Domain (DMD)
  miền quản lý thư mục
  Directory Management Domain (DMD)
  miền quản lý thư mục-DMD
  DNS (domainname system)
  hệ thống tên miền
  DNS (DomainName System)
  Hệ Thống Tên Miền (DNS)
  Domain - Defined Attribute (DDA)
  thuộc tính xác định miền
  domain analysis
  phân tích miền
  domain architecture
  kiến trúc miền
  domain architecture model
  mô hình kiến trúc miền
  domain boundary
  biên (giới) miền
  domain controller
  bộ điều khiển miền
  Domain Directory (DD)
  thư mục miền
  domain engineering
  kỹ thuật miền
  domain functional
  phiếm hàm miền
  domain knowledge
  tri thức miền
  domain model
  mẫu miền
  domain model
  mô hình miền
  Domain Name Rights Coalition (DNRC)
  liên minh quyền tên miền
  domain name server
  bộ phục vụ tên miền
  domain name server
  bộ trợ giúp tên miền
  domain name service (DNS)
  dịch vụ tên miền (DNS)
  Domain Name Service (DNS)
  dịch vụ theo tên miền
  domain name system
  hệ thống tên miền
  domain name system (DNS)
  hệ thống tên miền
  Domain Name System Security (extensions) (DMSSEC)
  an toàn hệ thống tên miền (mở rộng)
  domain of a function
  miền xác định của một hàm
  domain of a map
  miền xác định của ánh xạ
  domain of attraction
  miền hấp dẫn
  domain of connectivity
  miền liên thông
  domain of connectivity p
  miền liên thông p
  domain of convergence
  miền hội tụ
  domain of dependence
  miền phụ thuộc
  domain of determinacy
  miền xác định
  domain of influence
  miền ảnh hưởng
  domain of integrity
  miền nguyên
  domain of multicircular type
  miền bội vòng
  domain of univalence
  miền đơn diệp
  domain operator
  người thao tác miền
  Domain SAP Service (DSS)
  Dịch vụ SAP miền
  domain search
  sự tìm kiếm miền
  domain selection
  sự lựa chọn miền
  domain software engineering environment (DSEE)
  môi trường kỹ thuật phần mềm miền
  Domain Specific Part (DSP)
  phần đặc trưng miền
  domain theory
  lý thuyết miền
  DSEE (domainsoftware engineering environment)
  môi trường kỹ thuật phần mềm miền
  Dynamic Domain Naming System (DDNS)
  hệ thống đặt tên miền năng động
  effective domain
  miền thực thụ
  external domain
  miền ngoài
  ferroelectric domain
  miền fero điện
  ferroelectric domain
  miền sắt điện
  ferromagnetic domain
  miền sắt từ
  frequency domain
  miền tần
  frequency domain
  miền tần số
  Frequency Domain Equalizer (FDE)
  bộ cân bằng miền tần số
  frequency-domain optical storage
  bộ nhớ quang miền tần số
  Fully Qualified Domain Name (Internet) (FQDN)
  Tên miền hoàn toàn hợp lệ (Internet)
  IDRP (Inter-domain Routing Protocol)
  giao thức định tuyến liên miền
  Initial Domain Identifier (IDI)
  phần tử nhận dạng miền ban đầu
  Initial Domain Part (IDP)
  phần miền ban đầu
  integral domain
  miền nguyên
  integral domain
  miền tích phân
  Inter-Domain Policy Routing (IDPR)
  định tuyến chính sách liên miền
  Inter-Domain Routing Protocol (ISO) (IDRP)
  Giao thức định tuyến liên miền (ISO)
  International (organizationDomain name (Internet) (INT)
  Quốc tế (tên miền của cơ quan) (Internet)
  Joint Inter-Domain Management (JIDM)
  quản lý liên miền chung
  local domain name
  tên miền cục bộ
  login domain
  miền khởi nhập
  magnetic domain
  miền từ
  magnetic domain
  miền từ, miền sắt từ
  magnetic-domain memory
  bộ nhớ miền từ
  Management Domain (MD)
  miền quản lý
  management domain name
  tên miền quản lý
  Military (Domainname) (Internet) (MIL)
  Quân sự (tên miền) (Internet)
  multi-user domain (MUD)
  miền nhiều người dùng
  Multi-User Domain (MUD)
  miền nhiều người sử dụng
  multi-linkage domain
  miền đa liên
  multiple-domain network
  mạng đa miền
  n-tuply connected domain
  miền n-liên
  naming domain
  đặt tên miền
  nearly circular domain
  miền gần tròn
  network addressing domain
  miền địa chỉ mạng
  network-node domain
  miền nút mạng
  Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)
  máy đo phản xạ miền thời gian quang
  ordered domain
  miền được sắp
  other-domain resource
  nguồn thuộc miền khác
  physical delivery domain
  miền gửi vật lý
  plane domain
  miền phẳng
  polygonal domain
  miền đa giác
  Private Directory Management Domain (PRDMD)
  miền quản lý thư mục tư nhân
  Private Mail Domain (PRMD)
  miền thư tín riêng
  Private Management Domain (PRMD)
  miền quản lý dùng riêng
  public domain
  miền công cộng
  Public Domain (PD)
  miền công cộng
  Q-domain
  miền Q
  real domain
  miền thực
  representative domain
  miền đại diện
  ring domain
  miền vành
  same domain
  cùng miền
  schlichtartig domain
  miền loại đơn diệp
  simple domain
  miền đơn
  single-domain network
  mạng miền đơn
  single-linkage domain
  miền đơn liên
  spatial domain
  miền không gian
  spontaneous magnetization domain
  miền từ hóa tự phát
  stability domain
  miền ổn định
  star domain
  miền hình sao
  starlike domain
  miền giống hình sao
  Switching Domain (SD)
  miền chuyển mạch
  Switching Domain Representation (SDR)
  trình bày miền chuyển mạch
  time domain
  miền thời gian
  time domain
  miền thời gian (giải tích Fourier)
  Time Domain Analysis (TDE)
  phân tích theo miền thời gian
  time domain method of estimation
  phép đo miền thời gian
  Time Domain Reflectometry (TDR)
  đo phản xạ trong miền thời gian
  title-domain
  miền tên
  title-domain-name
  tên miền
  top-level domain
  tên miền cao nhất
  top-level domain
  tên miền mức đỉnh
  tube domain
  miền hình ống
  tube domain
  miền hình trụ
  unique factorization domain
  miền nhân tử hóa duy nhất
  universal domain
  miền phổ dụng
  miền xác định
  domain of a function
  miền xác định của một hàm
  domain of a map
  miền xác định của ánh xạ
  phạm vi
  vùng

  Giải thích VN: Ví dụ miền (domain) trong Windows NT server là một nhóm máy tính và người dùng được quản lý bởi một người có thẩm quyền trung tâm. Miền có thể trải rộng đến trên nhiều phòng ban và nhóm làm việc, cũng như các nhóm máy tính khác. Người ta dùng tên miền để dễ quản lý các nhóm máy tính và dễ đưa ra các chính sách an toàn cho một vùng trên mạng. Ngoài ra, miền phân chia lôgíc các mạng lớn thành các nhóm tài nguyên để người dùng dễ dàng truy cập.

  adjacent domain
  vùng gần kề
  adjacent domain
  vùng kế bên
  Administration Directory Management Domain (ADDMD)
  Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD
  administration domain name
  tên vùng quản trị
  Administration Management Domain (ADMD)
  Vùng Quản Lý Hành Chính-ADMD
  cross domain link
  kết nối liên vùng
  cross domain resources
  nguồn liên vùng
  cross domain simulation
  mô phỏng vùng chéo
  domain theory
  thuyết vùng
  fault domain
  vùng sai hỏng
  global network addressing domain
  vùng địa chỉ mạng toàn cục
  knowledge domain
  vùng kiến thức
  Management Domain (MD)
  vùng quản lý
  multi-domain
  đa vùng
  multiple-domain network
  mạng nhiều vùng
  Private Directory Management Domain (PRDMD)
  vùng quản lý thư mục riêng
  private domain name
  tên vùng riêng
  Private Management Domain (PRMD)
  vùng quản lý riêng
  public-domain
  vùng công cộng
  Routing Domain (ATM, ISO) (RD)
  Vùng định tuyến (ATM, ISO)
  single domain network
  mạng vùng đơn
  time domain reflectometer-TDR
  phản xạ kế vùng thời gian
  top-level domain
  vùng mức cao nhất
  Top-Level Domain (TLD)
  vùng cấp cao nhất
  virtual device coordinate domain
  vùng điều phối thiết bị ảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X