• (đổi hướng từ Rejected)


  /'ri:ʤekt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật bị loại, vật bỏ đi, vật không được chọn
  Người bị loại (trong kỳ tuyển quân...), người bị đánh hỏng thi
  rejects from an officers' training course
  những người bị loại ra khỏi lớp huấn luyện sĩ quan
  Phế phẩm (thức ăn hư..)
  export rejects
  những hàng xuất khẩu bị loại bỏ

  ngoại động từ

  Không chấp thuận, loại bỏ, bác bỏ ( ai/cái gì)
  to reject someone's demand
  bác bỏ yêu cầu của ai
  Loại ra, bỏ ra; đánh hỏng (thí sinh)
  Loại bỏ, vứt bỏ, thải ra (cái gì)
  reject over-ripe fruit
  loại bỏ những quả chín nẫu (khi làm mứt..)
  Hắt hủi; cự tuyệt; không yêu thương ( ai/cái gì) thích đáng
  the child was rejected by its parents
  đứa bé bị bố mẹ hắt hủi
  Từ chối không tiếp (ai)
  Mửa, nôn ra

  hình thái từ

  Toán & tin

  không chấp nhận
  reject character
  ký tự không chấp nhận

  Điện

  chất phế thải

  Kỹ thuật chung

  đồ thải
  loại bỏ
  Selective Reject (HDLC) (SREJ)
  Loại bỏ có lựa chọn (HDLC)
  Transport Block Reject (TBR)
  loại bỏ khối chuyển tải
  phế phẩm
  reject timber
  gỗ phế phẩm
  quẳng
  vật thải

  Kinh tế

  bác bỏ
  bác bỏ (một đề nghị)
  bác bỏ (một đề nghị...), từ chối không nhận (hàng hóa)
  hàng không hợp cách, thứ phẩm, phế phẩm
  hàng vứt đi, đồ thải bỏ
  phế phẩm
  reject shop
  cửa hàng bán đồ bán đồ phế thải, phế phẩm
  reject shop
  cửa hàng phế phẩm
  phế thải
  reject shop
  cửa hàng bán đồ bán đồ phế thải, phế phẩm
  reject shop
  cửa hàng bán đồ phế thải
  thứ phẩm
  từ chối không nhận (hàng hóa..)
  vứt bỏ

  Nguồn khác

  • reject : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X