• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:38, ngày 26 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">,deitə'beis</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,deitə'beis</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Thành Ngữ===
  +
  ===Danh từ===
  ::[[database]]
  ::[[database]]
  ::cơ sở dữ liệu
  ::cơ sở dữ liệu
  Xem thêm [[data]]
  Xem thêm [[data]]
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===

  Hiện nay

  /,deitə'beis/

  Thông dụng

  Danh từ

  database
  cơ sở dữ liệu

  Xem thêm data

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cơ sở dữ liệu

  Giải thích VN: Là tập hợp logic của các thông tin có liên kết, được quản lý và lưu như một đơn vị, thường được lưu trên một số bộ lưu trữ thứ cấp, như băng từ hoặc đĩa. Cơ sở dữ liệu GIS bao gồm dữ liệu về vị trí không gian và hình dạng của các đối tượng địa lý, được ghi lại như những điểm, đường, vùng, ô lưới, hoặc lưới tam giác bất chính quy, cũng như các thuộc tính của chúng.

  ArcStorm database
  cơ sở dữ liệu ArcStorm
  blank database
  cơ sở dữ liệu trống
  Business Services Database (BSDB)
  cơ sở dữ liệu của các dịch vụ kinh doanh
  class of service database
  lớp cơ sở dữ liệu dịch vụ
  common database
  cơ sở dữ liệu chung
  DataBase Access Method (DBAM)
  phương pháp truy nhập cơ sở dữ liệu
  DataBase Administration Centre (DBAC)
  trung tâm quản trị cơ sở dữ liệu
  DataBase Administration System (DBAS)
  hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu
  DataBase Administrator (DBA)
  nhà quản trị cơ sở dữ liệu
  Database Application Remote Interface [IBM] (DARI)
  giao diện đầu xa của ứng dụng cơ sở dữ liệu
  DataBase Creator (DBC)
  bộ tạo cơ sở dữ liệu
  Database Description (DD)
  mô tả cơ sở dữ liệu
  database management system
  hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)
  Distributed Database Connection Services (DDCS)
  các dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu phân tán
  Distributed DataBase Management System (DDBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phân tán
  Distributed Relational Database Architecture (IBM) (DRDA)
  Kiến trúc cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán (IBM)
  Enterprise Database Connectivity (EDC)
  khả năng kết nối cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp
  European Standards Database (ESD)
  Cơ sở dữ liệu các tiêu chuẩn châu Âu
  external database
  cơ sở dữ liệu ngoài
  Global Database Access (Nortel) (GDA)
  Truy nhập cơ sở dữ liệu toàn cầu (Nortel)
  GOSIP Register Database (GRD)
  Cơ sở dữ liệu của thanh ghi GOSIP
  Independent Database API (IDAPI)
  API cơ sở dữ liệu độc lập
  Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu liên kết
  Internet Database Connector [Microsoft] (IDBC)
  đầu nối cơ sở dữ liệu Internet [Microsoft ]
  Java DataBase Connectivity (JDBC)
  Khả năng kết nối cơ sở dữ liệu Java
  Line Information DataBase (ISDN) (LIDB)
  Cơ sở dữ liệu thông tin của đường dây (ISDN)
  logical database
  cơ sở dữ liệu lôgic
  Management DataBase (MDB)
  cơ sở dữ liệu quản lý
  Management Information DataBase Automation System (MIDAS)
  hệ thống tự động hóa của cơ sở dữ liệu thông tin quản lý
  Mobile Database Station (MDBS)
  trạm cơ sở dữ liệu di động
  MSDB (mainstorage database)
  cơ sở dữ liệu bộ nhớ chính
  NASA Extra-galactic Database (NASA) (NED)
  Cơ sở dữ liệu ngoài ngân hà của NASA
  NDL (nationaldatabase language)
  ngữ cơ sở dữ liệu quốc gia
  Netware Directory database (NDD)
  cơ sở dữ liệu thư mục của netware
  Network and Services DataBase (NSDB)
  cơ sở dữ liệu mạng và các dịch vụ
  Network Database language (NDL)
  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu mạng
  network database system
  hệ cơ sở dữ liệu mạng
  Object Oriented Database (OOB)
  cơ sở dữ liệu định hướng đối tượng
  Object-Oriented Database Management System (ODBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu định hướng theo đối tượng
  Open Database API (ODAPI)
  API cơ sở dữ liệu mở
  Open DataBase Connectivity (ODBC)
  khả năng kết nối cơ sở dữ liệu mở
  primary database
  cơ sở dữ liệu chính
  RACF database
  cơ sở dữ liệu RACF
  RDB (relationaldatabase)
  cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB)
  RDBA (remotedatabase access)
  sự truy nhập cơ sở dữ liệu
  RDBMS (RelationalDataBase Management System)
  hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
  Relational Database (RDB)
  cơ sở dữ liệu quan hệ
  Relational Database Language (RDL)
  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ
  Relational Database Language - Structured Query Language (RDL-SQL)
  Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ - Ngôn ngữ hỏi cấu trúc
  relational database management (RDBMS)
  hệ (thống) quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
  relational database management (RDBMS)
  hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
  Remote Data/Database/Document Access (RDA)
  Truy nhập dữ liệu/Cơ sở dữ liệu/Văn kiện từ xa
  Remote Database (RDB)
  cơ sở dữ liệu đầu xa
  Remote Database Access Unit (RDAU)
  khối truy nhập cơ sở dữ liệu từ xa
  Routing Arbiter DataBase (RADB)
  cơ sở dữ liệu của trọng tài định tuyến
  self-contained database system language
  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chứa
  self-contained database system language
  hệ cơ sở dữ liệu độc lập
  set, database
  bộ cơ sở dữ liệu
  Software Description Database [Internet] (SDD)
  Cơ sở dữ liệu mô tả phần mềm [Internet]
  Specialized Database Functions (TMN) (SDF)
  Các chức năng của cơ sở dữ liệu chuyên dụng (TMN)
  Topology Database Manager (TDM)
  bộ quản lý cơ sở dữ liệu theo cấu trúc tôpô
  Topology Database Update (APPN) (TDU)
  Cập nhật cơ sở dữ liệu theo cấu trúc tô pô (APPN)
  very large database (VLDB)
  cơ sở dữ liệu rất lớn
  VLDB (verylarge database)
  cơ sở dữ liệu rất lớn
  kho dữ liệu

  Giải thích VN: Một bộ sưu tập các thông tin về một chủ đề, được tổ chức hợp lý để thành một cơ sở cho các thủ tục công việc như truy tìm thông tin, rút ra các kết luận, và thành lập các quyết định. Bất kỳ một sưu tập thông tin nào phục vụ cho các mục đích này đều được coi là một cơ sở dữ liệu, ngay cả trường hợp các thông tin đó không được lưu trữ trong máy tính. Thực ra, "tổ tiên" của các hệ cơ sở dữ liệu doanh thương phức tạp hiện nay là những tệp được giữ trên các tấm bìa, có mang mã số, và được xếp trong các phòng lưu trữ trước đây.

  sở dữ liệu
  ArcStorm database
  cơ sở dữ liệu ArcStorm
  blank database
  cơ sở dữ liệu trống
  Business Services Database (BSDB)
  cơ sở dữ liệu của các dịch vụ kinh doanh
  class of service database
  lớp cơ sở dữ liệu dịch vụ
  common database
  cơ sở dữ liệu chung
  DataBase Access Method (DBAM)
  phương pháp truy nhập cơ sở dữ liệu
  DataBase Administration Centre (DBAC)
  trung tâm quản trị cơ sở dữ liệu
  DataBase Administration System (DBAS)
  hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu
  DataBase Administrator (DBA)
  nhà quản trị cơ sở dữ liệu
  Database Application Remote Interface [IBM] (DARI)
  giao diện đầu xa của ứng dụng cơ sở dữ liệu
  DataBase Creator (DBC)
  bộ tạo cơ sở dữ liệu
  Database Description (DD)
  mô tả cơ sở dữ liệu
  database management system
  hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)
  DB (database)
  cơ sở dữ liệu
  Distributed Database Connection Services (DDCS)
  các dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu phân tán
  Distributed DataBase Management System (DDBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phân tán
  Distributed Relational Database Architecture (IBM) (DRDA)
  Kiến trúc cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán (IBM)
  Enterprise Database Connectivity (EDC)
  khả năng kết nối cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp
  European Standards Database (ESD)
  Cơ sở dữ liệu các tiêu chuẩn châu Âu
  external database
  cơ sở dữ liệu ngoài
  Global Database Access (Nortel) (GDA)
  Truy nhập cơ sở dữ liệu toàn cầu (Nortel)
  GOSIP Register Database (GRD)
  Cơ sở dữ liệu của thanh ghi GOSIP
  Independent Database API (IDAPI)
  API cơ sở dữ liệu độc lập
  Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu liên kết
  Internet Database Connector [Microsoft] (IDBC)
  đầu nối cơ sở dữ liệu Internet [Microsoft ]
  Java DataBase Connectivity (JDBC)
  Khả năng kết nối cơ sở dữ liệu Java
  Line Information DataBase (ISDN) (LIDB)
  Cơ sở dữ liệu thông tin của đường dây (ISDN)
  logical database
  cơ sở dữ liệu lôgic
  Management DataBase (MDB)
  cơ sở dữ liệu quản lý
  Management Information DataBase Automation System (MIDAS)
  hệ thống tự động hóa của cơ sở dữ liệu thông tin quản lý
  Mobile Database Station (MDBS)
  trạm cơ sở dữ liệu di động
  MSDB (mainstorage database)
  cơ sở dữ liệu bộ nhớ chính
  NASA Extra-galactic Database (NASA) (NED)
  Cơ sở dữ liệu ngoài ngân hà của NASA
  NDL (nationaldatabase language)
  ngữ cơ sở dữ liệu quốc gia
  Netware Directory database (NDD)
  cơ sở dữ liệu thư mục của netware
  Network and Services DataBase (NSDB)
  cơ sở dữ liệu mạng và các dịch vụ
  Network Database language (NDL)
  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu mạng
  network database system
  hệ cơ sở dữ liệu mạng
  Object Oriented Database (OOB)
  cơ sở dữ liệu định hướng đối tượng
  Object-Oriented Database Management System (ODBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu định hướng theo đối tượng
  online database
  sở dữ liệu trực tuyến
  Open Database API (ODAPI)
  API cơ sở dữ liệu mở
  Open DataBase Connectivity (ODBC)
  khả năng kết nối cơ sở dữ liệu mở
  optical database
  sở dữ liệu quang
  physical database
  sở dữ liệu vật lý
  primary database
  cơ sở dữ liệu chính
  RACF database
  cơ sở dữ liệu RACF
  RDB (relationaldatabase)
  cơ sở dữ liệu quan hệ (RDB)
  RDBA (remotedatabase access)
  sự truy nhập cơ sở dữ liệu
  RDBMS (RelationalDataBase Management System)
  hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
  Relational Database (RDB)
  cơ sở dữ liệu quan hệ
  Relational Database Language (RDL)
  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ
  Relational Database Language - Structured Query Language (RDL-SQL)
  Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ - Ngôn ngữ hỏi cấu trúc
  relational database management (RDBMS)
  hệ (thống) quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
  relational database management (RDBMS)
  hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
  Remote Data/Database/Document Access (RDA)
  Truy nhập dữ liệu/Cơ sở dữ liệu/Văn kiện từ xa
  Remote Database (RDB)
  cơ sở dữ liệu đầu xa
  Remote Database Access Unit (RDAU)
  khối truy nhập cơ sở dữ liệu từ xa
  Routing Arbiter DataBase (RADB)
  cơ sở dữ liệu của trọng tài định tuyến
  self-contained database system language
  ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chứa
  self-contained database system language
  hệ cơ sở dữ liệu độc lập
  set, database
  bộ cơ sở dữ liệu
  Software Description Database [Internet] (SDD)
  Cơ sở dữ liệu mô tả phần mềm [Internet]
  Specialized Database Functions (TMN) (SDF)
  Các chức năng của cơ sở dữ liệu chuyên dụng (TMN)
  Topology Database Manager (TDM)
  bộ quản lý cơ sở dữ liệu theo cấu trúc tôpô
  Topology Database Update (APPN) (TDU)
  Cập nhật cơ sở dữ liệu theo cấu trúc tô pô (APPN)
  very large database (VLDB)
  cơ sở dữ liệu rất lớn
  VLDB (verylarge database)
  cơ sở dữ liệu rất lớn

  Kinh tế

  ngân hàng dữ liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X