• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  định hướng
  algorithmic-oriented language (ALGOL)
  ngôn ngữ định hướng thuật toán
  bit-oriented
  định hướng bit
  blast oriented
  nổ mìn định hướng
  Broadband Connection Oriented Bearer (BCOB)
  phần tử mang định hướng kết nối băng rộng
  Broadband Connection-Oriented Bearer (ATM) (BCOB)
  dịch vụ truyền tải định hướng nối kết băng rộng
  business-oriented
  định hướng thương mại
  byte-oriented
  định hướng byte
  Character - Oriented User Interface (CUI)
  giao diện người dùng định hướng ký tự
  COBOL (commonbusiness oriented language)
  ngôn ngữ thông dụng định hướng kinh doanh
  Common Business Oriented Language (COBOL)
  ngôn ngữ định hướng theo kinh doanh chung
  communication-oriented
  định hướng truyền thông
  computer oriented language (COL)
  ngôn ngữ điện toán định hướng
  Computer Oriented Language (COL)
  ngôn ngữ định hướng máy tính
  Connection - Oriented (CO)
  định hướng kết nối
  connection oriented
  định hướng kết nối
  Connection Oriented Convergence Function (COCF)
  chức năng hội tụ định hướng kết nối
  Connection Oriented Data (COD)
  dữ liệu định hướng kết nối
  Connection Oriented Internetworking (COI)
  nối liên mạng định hướng theo kết nối
  Connection Oriented Presentation Protocol (COPP)
  giao thức trình diễn định hướng theo kết nối
  Connection Oriented Transport Protocol (COTP)
  giao thức truyền tải định hướng kết nối
  Connectionless Oriented Services (COS)
  các dịch vụ định hướng phi kết nối
  CONS (connection-oriented network service)
  dịch vụ mạng định hướng kết nối
  consumer-oriented
  định hướng tiêu dùng
  Contention Priority - Oriented Demand Assignment protocol (CPODA)
  giao thức gán yêu cầu theo định hướng tranh chấp ưu tiên tranh chấp
  Continuous Bit Stream Oriented (CBO)
  định hướng luồng bit liên tục
  Dave's Recycled Object Oriented Language (DROOL)
  Ngôn ngữ định hướng đối tượng quay vòng Dave
  Decision - Oriented Resource Information System (DORIS)
  hệ thống thông tin tài nguyên định hướng quyết định
  Digital Business Oriented Language (DIBOL)
  ngôn ngữ theo định hướng kinh doanh số
  disk-oriented
  định hướng đĩa
  EOL (expressionoriented language)
  ngôn ngữ định hướng biểu thức
  field-oriented data
  dữ liệu định hướng trường
  Fixed Priority Oriented Demand Assignment (FPODA)
  phân bổ theo yêu cầu định hướng ưu tiên cố định
  GO screen (graph-oriented screen)
  màn hình định hướng đồ họa
  grain-oriented material
  vật liệu hạt định hướng
  grain-oriented steel
  thép định hướng theo thớ
  graphics-oriented screen (GOscreen)
  màn hình định hướng đồ họa
  highly oriented pyrolytic graphite (HOPG)
  graphit hỏa phân định hướng cao
  ISDN-Oriented Modular (Architectureand Interfaces) (IOM)
  đơn khối định hướng ISDN (Kiến trúc và Giao diện)
  left-handed oriented trihedral
  tam diện định hướng bên trái
  line-oriented interface
  giao diện định hướng dòng
  Machine Oriented High Level Language (MOHLL)
  ngôn ngữ mức cao định hướng máy
  machine oriented language
  ngôn ngữ định hướng máy
  menu-oriented
  định hướng menu
  Message oriented Middleware (MOM)
  phần middleware định hướng tin báo
  Message Oriented Middleware Association (MOMA)
  hiệp hội middleware định hướng tin báo
  Message Oriented Text Interchange System (MOTIS)
  hệ thống trao đổi văn bản định hướng tin báo
  negatively oriented trihedral
  tam diện định hướng âm
  non oriented
  không định hướng
  non-concordantly oriented
  định hướng không phù hợp
  Object Oriented (O2)
  định hướng đối tượng
  Object Oriented Analysis and Design (OOAD)
  phân tích và thiết kế định hướng đối tượng
  Object Oriented Database (OOB)
  cơ sở dữ liệu định hướng đối tượng
  Object Oriented DBMS (OODBMS)
  DBMS (Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu) định hướng đối tượng
  Object Oriented Programming (OOP)
  lập trình định hướng đối tượng
  Object Oriented Transaction Processor
  bộ xử lý giao dịch định hướng đối tượng
  object-oriented
  định hướng đối tượng
  Object-Oriented Database Management System (ODBMS)
  hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu định hướng theo đối tượng
  Object-Oriented Language (OOL)
  ngôn ngữ định hướng đối tượng
  Object-Oriented Programming Language (OOPL)
  ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng
  Object-Oriented System (OOS)
  các hệ thống định hướng đối tượng
  oppositely oriented
  định hướng ngược
  oriented angle
  góc định hướng
  oriented circle
  vòng tròn định hướng
  oriented core
  lõi định hướng
  oriented curve
  đường định hướng
  oriented graph
  đồ thị được định hướng
  oriented graph method
  phương pháp đô thị định hướng
  oriented growth
  sự lớn lên định hướng
  oriented growth
  sự mọc định hướng
  oriented sphere
  hình cầu định hướng
  oriented structure
  cơ cấu định hướng
  output-oriented
  định hướng đầu ra
  positively oriented trihedral
  tam diện định hướng dương
  Program - Oriented Language (POL)
  ngôn ngữ định hướng chương trình
  Real Time Object Oriented Modeling (ROOM)
  mô hình hóa định hướng đối tượng thời gian thực
  right-handed oriented trihedral
  tam diện định hướng bên phải
  Service Specific Connection Oriented Protocol (ATM) (SSCOP)
  giao thức định hướng kết nối theo tính chất dịch vụ
  Simulation Oriented Language (SOL)
  ngôn ngữ định hướng mô phỏng
  SOL (simulation-oriented language)
  ngôn ngữ định hướng mô phỏng
  Stream - Oriented Editor
  bộ biên tập định hướng luồng
  stream-oriented file
  tập tin định hướng luồng
  Universal Computed Oriented Language (UCOL)
  ngôn ngữ định hướng tính toán toàn cầu
  user-oriented
  định hướng người dùng
  word-oriented
  được định hướng từ
  word-oriented computer
  máy tính định hướng từ
  được định hướng
  oriented graph
  đồ thị được định hướng
  word-oriented
  được định hướng từ
  develop oriented
  định hướng phát triển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X