• /əˌtɛnyuˈeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm mỏng đi, sự làm mảnh đi, sự làm gầy đi
  Sự làm yếu đi
  Sự làm loãng
  (vật lý) sự tắt dần, sự suy giảm
  attenuation constant
  (rađiô) hệ số suy giảm

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự giảm dần
  attenuation of flood
  sự giảm dần của lũ
  attenuation of flood peak
  sự giảm dần của đỉnh lũ
  attenuation of load
  sự giảm dần bùn cát
  attenuation of suspended load
  sự giảm dần bùn cát lơ lửng
  sự nhỏ dần

  Hóa học & vật liệu

  tắt dần

  Toán & tin

  sự yếu đi

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là hiện tượng cường độ tín hiệu bị mất do cáp dẫn của hệ thống dài vượt quá cự ly cực đại cho phép, theo các đặt trưng kỹ thuật của mạng. Sự suy giảm sẽ làm cho việc truyền dữ liệu bị thất bại. Bạn có thể dùng thiết bị gọi là bộ lặp lại để tăng cự ly truyền thông cực đại của mạng.

  Xây dựng

  độ giảm (âm)
  sự loãng

  Y học

  giảm độc lực

  Điện

  sự suy giảm

  Giải thích VN: Độ suy giảm, giảm suất hay độ suy giảm biên độ tín hiệu.

  Đo lường & điều khiển

  sự tắt dần

  Giải thích EN: A decrease in a signal as it passes through a control system or control element; usually expressed in decibels or as a ratio..

  Giải thích VN: Sự giảm dần của tín hiệu khi đi qua hệ thống điều khiển hoặc nhân tố điều khiển, với đơn vị là đêxiben, hoặc tỷ lệ.

  Kỹ thuật chung

  lượng suy giảm
  độ suy giảm
  attenuation measuring instrument
  dụng cụ đo suy giảm
  current attenuation
  độ suy giảm dòng
  excess attenuation
  độ suy giảm quá mức
  filter attenuation
  độ suy giảm qua lọc
  harmonic attenuation
  độ suy giảm sóng hài
  matching attenuation
  độ suy giảm thích ứng
  output attenuation
  độ suy giảm đầu ra
  passband attenuation
  độ suy giảm dải thông
  radio attenuation
  độ suy giảm vô tuyến
  range attenuation
  độ suy giảm theo tầm
  sideband attenuation
  độ suy giảm dải biên
  specific attenuation
  độ suy giảm riêng
  transmission-line attenuation
  độ suy giảm đường truyền
  variable attenuation
  độ suy giảm biến thiên
  làm loãng
  sự giảm nhẹ
  sự tắt
  suy giảm
  acoustic attenuation
  sự suy giảm âm thanh
  acoustic attenuation constant
  hằng số suy giảm âm thanh
  acoustical attenuation constant
  hằng số suy giảm âm
  attenuation band
  dải suy giảm
  attenuation box
  hộp suy giảm
  attenuation by hail
  sự suy giảm do mưa đá
  attenuation by rain
  sự suy giảm do trời mưa
  attenuation coefficient
  hệ số suy giảm
  attenuation constant
  hằng số suy giảm
  attenuation curve
  đồ thị suy giảm
  attenuation distortion
  méo do suy giảm
  attenuation distortion
  sự méo do suy giảm
  attenuation distortion
  sái dạng do suy giảm
  attenuation equalizer
  bộ bù suy giảm
  attenuation equalizer
  bộ cân bằng suy giảm
  attenuation equalizer
  bộ san bằng suy giảm
  attenuation factor
  nhân tử suy giảm
  attenuation factor
  hệ số suy giảm
  attenuation measuring instrument
  dụng cụ đo suy giảm
  attenuation network
  mạng suy giảm
  attenuation of a band-stop filter
  sự suy giảm bộ lọc bỏ dải
  attenuation of the forward beam
  sự suy giảm của búp (anten) phía trước
  attenuation pad
  bộ suy giảm cố định
  attenuation ratio
  tỉ lệ suy giảm
  balance attenuation
  sự suy giảm cân bằng
  beam attenuation
  sự suy giảm chùm tia
  cross-talk attenuation
  sự suy giảm xuyên âm
  current attenuation
  độ suy giảm dòng
  current attenuation
  sự suy giảm dòng
  damping attenuation
  sự suy giảm dần
  effective attenuation
  sự suy giảm hữu hiệu
  effective attenuation
  sự suy giảm thực sự
  equivalent attenuation
  sự suy giảm tương đương
  excess attenuation
  độ suy giảm quá mức
  filter attenuation
  độ suy giảm qua lọc
  filter attenuation band
  dải suy giảm qua bộ lọc
  harmonic attenuation
  độ suy giảm sóng hài
  image attenuation coefficient
  hệ số suy giảm ảnh
  in-band attenuation
  sự suy giảm trong dải
  iterative attenuation constant
  hằng số suy giảm lặp
  linear attenuation coefficient
  hệ số suy giảm tuyến tính
  matching attenuation
  độ suy giảm thích ứng
  mean attenuation
  sự suy giảm trung bình
  microwave attenuation
  sự suy giảm vi sóng
  output attenuation
  độ suy giảm đầu ra
  overall attenuation
  sự suy giảm toàn bộ
  passband attenuation
  độ suy giảm dải thông
  plane-earth attenuation
  suy giảm đất phẳng
  power attenuation
  sự suy giảm công suất
  power attenuation
  suy giảm công suất
  precipitation attenuation
  suy giảm do giáng thủy
  pulse echo attenuation
  sự suy giảm tiếng dội
  radio attenuation
  độ suy giảm vô tuyến
  rain attenuation
  sự suy giảm do mưa
  rain attenuation coefficient
  suất suy giảm do mưa
  range attenuation
  độ suy giảm theo tầm
  rate of attenuation of field strength
  mức suy giảm của trường
  rate of attenuation of field strength
  suất suy giảm của trường
  relative attenuation
  sự suy giảm tương đối
  ripple attenuation
  sự suy giảm gợn sóng
  shadow attenuation
  suy giảm do vùng bóng (của sóng vô tuyến)
  sideband attenuation
  độ suy giảm dải biên
  sideband attenuation
  sự suy giảm dải biên
  sound attenuation
  sự suy giảm âm thanh
  specific attenuation
  độ suy giảm riêng
  transmission-line attenuation
  độ suy giảm đường truyền
  true attenuation
  sự suy giảm thật sự
  variable attenuation
  độ suy giảm biến thiên
  voltage attenuation
  sự suy giảm điện áp
  wave attenuation
  sự suy giảm sóng

  Kinh tế

  sự giảm bớt
  sự pha loãng

  Y Sinh

  danh từ\nSự suy giảm, suy hao

  Địa chất

  sự tắt dần, sự suy giảm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X