• (đổi hướng từ Dosed)
  /dous/

  Thông dụng

  Danh từ

  Liều lượng, liều thuốc
  lethal dose
  liều làm chết
  a dose of quinine
  một liều quinin
  a dose of the stick
  (từ lóng) trận đòn, trận roi
  like a dose of salts
  rất nhanh, nhanh đến nỗi không ngờ

  Ngoại động từ

  Cho uống thuốc theo liều lượng
  Trộn lẫn (rượu vang với rượu mạnh...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) liều lượng
  median effective dose
  liều lượng 50% hiệu quả


  Kỹ thuật chung

  định lượng
  liều (lượng)
  absorbed dose
  liều (lượng) hấp thụ
  absorbed dose
  liều lượng hấp thụ
  absorbed dose of ionizing radiation
  liều lượng hấp thụ bức xạ ion hóa
  absorbed dose rate
  suất liều lượng hấp thụ
  accumulated dose
  liều lượng tích lũy
  cumulative dose
  liều lượng tích lũy
  depth dose
  liều lượng chiếu sâu
  dose equivalent
  liều lượng tương đương
  dose meter
  liều lượng kế
  dose output meter
  liều lượng kế
  dose output meter
  máy đo liều lượng ra
  dose rate
  suất liều lượng
  dose recorded
  liều lượng ghi được
  exposure dose
  liều (lượng) chiếu (xạ)
  group collective dose
  liều lượng tập thể theo nhóm
  human tolerance dose
  liều (lượng) (người) chịu được
  implant dose
  liều lượng cấy
  lethal dose
  liều (lượng) chết người
  lethal dose
  liều lượng gây chết người
  maximum admissible dose
  liều lượng được phép cực đại
  maximum permissible dose
  liều (lượng) được phép tối đa
  mean lethal dose (MLD)
  liều lượng gây chết trung bình
  median effective dose
  liều lượng 50% hiệu quả
  median lethal dose
  liều lượng gây chết 50%
  median lethal dose
  liều lượng gây chết trung bình
  methane tank charge dose
  liều lượng chất thải của metan
  methane tank charging dose
  liều lượng chất tải của bể mêtan
  methane tank charging dose
  liều lượng chất tải của metanten
  occupational dose limit
  giới hạn liều lượng nghề nghiệp
  permissible dose
  liều (lượng) được phép
  rad (radiationabsorbed dose)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  radiation absorbed dose (rad)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  radiation dose
  liều (lượng) bức xạ
  radiation dose
  liều lượng bức xạ
  return sludge dose
  liều lượng bùn dẫn về
  safe dose
  liều lượng an toàn
  sublethal dose
  liều lượng không gây chết
  threshold dose
  liều (lượng) ngưỡng
  tolerance dose
  liều (lượng) được phép
  unit dose container
  bình chứa liều lượng đơn vị
  unit of absorbed dose
  đơn vị liều lượng hấp thụ
  unit of dose equivalent
  đơn vị liều lượng tương đương
  liều lượng
  absorbed dose
  liều (lượng) hấp thụ
  absorbed dose
  liều lượng hấp thụ
  absorbed dose of ionizing radiation
  liều lượng hấp thụ bức xạ ion hóa
  absorbed dose rate
  suất liều lượng hấp thụ
  accumulated dose
  liều lượng tích lũy
  cumulative dose
  liều lượng tích lũy
  depth dose
  liều lượng chiếu sâu
  dose equivalent
  liều lượng tương đương
  dose meter
  liều lượng kế
  dose output meter
  liều lượng kế
  dose output meter
  máy đo liều lượng ra
  dose rate
  suất liều lượng
  dose recorded
  liều lượng ghi được
  exposure dose
  liều (lượng) chiếu (xạ)
  group collective dose
  liều lượng tập thể theo nhóm
  human tolerance dose
  liều (lượng) (người) chịu được
  implant dose
  liều lượng cấy
  lethal dose
  liều (lượng) chết người
  lethal dose
  liều lượng gây chết người
  maximum admissible dose
  liều lượng được phép cực đại
  maximum permissible dose
  liều (lượng) được phép tối đa
  mean lethal dose (MLD)
  liều lượng gây chết trung bình
  median effective dose
  liều lượng 50% hiệu quả
  median lethal dose
  liều lượng gây chết 50%
  median lethal dose
  liều lượng gây chết trung bình
  methane tank charge dose
  liều lượng chất thải của metan
  methane tank charging dose
  liều lượng chất tải của bể mêtan
  methane tank charging dose
  liều lượng chất tải của metanten
  occupational dose limit
  giới hạn liều lượng nghề nghiệp
  permissible dose
  liều (lượng) được phép
  rad (radiationabsorbed dose)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  radiation absorbed dose (rad)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  radiation dose
  liều (lượng) bức xạ
  radiation dose
  liều lượng bức xạ
  return sludge dose
  liều lượng bùn dẫn về
  safe dose
  liều lượng an toàn
  sublethal dose
  liều lượng không gây chết
  threshold dose
  liều (lượng) ngưỡng
  tolerance dose
  liều (lượng) được phép
  unit dose container
  bình chứa liều lượng đơn vị
  unit of absorbed dose
  đơn vị liều lượng hấp thụ
  unit of dose equivalent
  đơn vị liều lượng tương đương

  Kinh tế

  cho uống thuốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  application , dosage , dram , draught , fill , fix * , hit * , lot , measure , measurement , nip * , potion , prescription , quantity , share , shot * , slug * , spoonful , amount , capsule , draft , part , pill , potion. associated word: posology , remedy , slice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X