• (đổi hướng từ Arguments)
  BrE /'ɑ:gjumənt/
  NAmE /'ɑ:rgjumənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lý lẽ, lý luận
  argument for
  lý lẽ ủng hộ (cái gì)
  argument against
  lý lẽ chống lại (cái gì)
  strong argument
  lý lẽ đanh thép
  weak argument
  lý lẽ không vững
  Sự tranh cãi, sự tranh luận
  a matter of argument
  một vấn đề tranh luận
  (toán học) Argumen, đối số
  argument of a vector
  agumen của một vectơ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  agumen, đối số; góc cực; lý luận, chứng minh
  argument of a complex number
  agumen của số phức
  sound argument
  lý luận có cơ sở


  Kỹ thuật chung

  lý lẽ
  đối số

  Giải thích VN: Những từ, những câu, hoặc những số mà bạn đưa vào trên cùng một dòng với một lệnh hoặc câu lệnh để mở rộng hoặc cải biến cách hoạt động của lệnh hoặc câu lệnh đó.

  luận cứ
  góc cực
  sự lập luận
  tham số

  Giải thích VN: Một giá trị hoặc một phương án tự chọn mà bạn sẽ bổ sung vào hoặc thay đổi khi đưa ra một lệnh, để lệnh đó có thể thực hiện được nhiệm vụ của nó theo như bạn muốn. Nếu bạn không tự đưa ra tham số của mình, thì chương trình sẽ sử dụng giá trị hoặc phương án mặc định.

  actual argument
  tham số thực

  Kinh tế

  sự tranh cãi
  tranh luận
  circular argument
  tranh luận vòng quanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X