• (đổi hướng từ Primaty)
  /ˈpraɪvɪt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Riêng, tư, cá nhân
  private life
  đời tư
  private property
  tài sản riêng
  private letter
  thư riêng
  private house
  nhà riêng
  private teacher
  thầy giáo dạy tư
  private visit
  cuộc đi thăm với tư cách cá nhân
  private bill
  dự luật do cá nhân nghị sĩ đề nghị
  private secretary
  thư ký riêng
  private eye
  thám tử riêng
  Tư nhân
  private school
  trường tư
  private industry
  công nghiệp tư nhân
  Riêng, mật, kín (về một cuộc họp, cuộc trò chuyện..)
  for one's private ear
  nghe riêng thôi, phải giữ kín
  to keep a matter private
  giữ kín một vấn đề
  private talk
  cuộc nói chuyện riêng, cuộc hội đàm riêng; cuộc hội đàm kín
  private view
  đợt xem riêng (một cuộc triển lãm tranh... trước khi mở công khai)
  Riêng, kín, bí mật; kín đáo (không thích chia sẻ tình cảm, ý nghĩ của mình)
  private parts
  chỗ kín (bộ phận sinh dục)
  That's my private opinion
  Đấy là ý kiến của riêng tôi
  Nơi kín đáo (yên tĩnh, không có người); riêng với nhau, không bị người khác quấy rầy (về người)
  (từ cổ,nghĩa cổ) thích ẩn dật, thích sống cách biệt (người)

  Danh từ

  Binh nhất
  Private 1st class
  Binh nhì
  Private 2nd class
  ( privates) (thông tục) chỗ kín, bộ phận sinh dục (như) private parts

  Cấu trúc từ

  in private
  riêng tư, kín đáo, bí mật

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tư nhân, riêng tư

  Toán & tin

  cá nhân

  Giải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai xây dựng riêng, nhưng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo.

  private code
  mã riêng, mã cá nhân
  private file
  tập tin cá nhân
  private key
  khóa cá nhân
  private library
  thư viện cá nhân
  private use
  sử dụng cá nhân
  chuyên dụng
  riêng

  Giải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai (xây dựng riêng (như) ng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo).

  PABX (privateautomatic branch exchange)
  tổng đài nhánh tự động riêng
  PPX (privatepacket switching exchange)
  tổng đài chuyển mạch bó riêng
  private address space
  vùng địa chỉ riêng
  private authority
  thẩm quyền riêng
  private automatic exchange (PAX)
  tổng đài nhánh tự động riêng
  private branch exchange access line
  đường dây truy nhập tổng đài nhánh riêng
  private code
  mã riêng, mã cá nhân
  private date
  dữ liệu riêng
  Private Directory Management Domain (PRDMD)
  vùng quản lý thư mục riêng
  private domain name
  tên vùng riêng
  private exchange
  tổng đài riêng
  private file
  tập tin riêng
  private folder
  danh mục riêng
  private key
  khóa riêng
  private line arrangement
  sự sắp xếp đường dây riêng
  private line service
  dịch vụ đường dây riêng
  Private Management Domain (PRMD)
  vùng quản lý riêng
  private packet switching exchange (PPX)
  tổng đài chuyển mạch bó riêng
  private partition
  phần phân chia riêng
  private storage
  bộ nhớ riêng
  private storage
  vùng lưu trữ riêng
  private use
  dùng riêng
  private volume
  khối riêng

  Kỹ thuật chung

  riêng tư
  ordinary private communication
  sự liên lạc riêng tư thường
  ordinary private telegram
  bức điện báo riêng tư thường
  Private and Security Research Group (PSRG)
  nhóm nghiên cứu an toàn và riêng tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X