• /´gleisiəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nước đá; (thuộc) thời kỳ sông băng
  the glacial period
  thời kỳ sông băng
  Băng giá, lạnh buốt
  Lạnh lùng, lãnh đạm
  a glacial smile
  nụ cười lạnh lùng
  (hoá học) băng
  glacial acetic acid
  axit axêtic băng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  băng
  fluvio glacial accumulation
  sự tích tụ băng thủy
  fluvio glacial deposit
  trầm tích băng sông
  fluvio-glacial
  băng thủy
  fluvio-glacial terrace
  thềm băng hà
  glacial acetic acid
  axit axetic băng
  glacial action
  tác dụng đóng băng
  glacial advance
  tiến của sông băng
  glacial alluvion
  bồi tích sông băng
  glacial and plain
  đồng bằng cát sông băng
  glacial basin
  bồn sông băng
  glacial boulder
  cuội băng hà
  glacial burst
  băng tan
  glacial cirque
  đài băng
  glacial cirque
  đấu băng
  glacial clay
  đất sét băng hà
  glacial clay
  sét băng giá
  glacial depeter
  băng tích
  glacial deposit
  băng tích
  glacial deposit
  lớp trầm tích băng hà
  glacial dislocation
  sự đứt gãy sông băng
  glacial drift
  băng tích
  glacial environment
  môi trường băng
  glacial epoch
  thời kỳ băng hà
  glacial epoch
  thời kỳ sông băng
  glacial erosion
  bào mòn sông băng
  glacial erosion
  sự xói do sông băng
  glacial giant's kettle
  lòng chảo băng hà khổng lồ
  glacial groove
  khía băng
  glacial horn
  mỏm băng
  glacial ice
  băng sông băng
  glacial lake
  hồ băng
  glacial moraine
  băng tích sông băng
  glacial mud
  bùn băng
  glacial outburst
  sự bột phát băng hà
  glacial outwash
  chất lắng băng hà
  glacial outwash plain
  đồng bằng rửa trôi sông băng
  glacial period
  chu kỳ đóng băng
  glacial period
  thời kỳ đóng băng
  glacial period
  thời kỳ sông băng
  glacial periods
  thời kỳ băng hà
  glacial plain
  bình nguyên băng
  glacial plain
  đồng bằng sông băng
  glacial ploughing
  sự cày mòn do băng
  glacial river stream
  dòng chảy băng hà
  glacial sand plain
  đồng bằng cát sông băng
  glacial scratching
  sự khía rãnh do băng
  glacial scratching
  sự khía rãnh trên băng
  glacial sheet
  lớp phủ băng
  glacial silt
  bùn băng
  glacial strait
  rãnh sông băng
  glacial stream
  dòng băng
  glacial till
  sét tảng do băng
  glacial trough
  rãnh sông băng
  glacial valley
  thung lũng băng hà
  glacial weather
  thời tiết băng giá
  glacial-carved valley
  thung lũng do sông băng
  post-glacial
  sau băng hà
  post-glacial posthole
  hậu băng hà
  post-glacial posthole
  sau đóng băng
  băng hà
  fluvio-glacial terrace
  thềm băng hà
  glacial boulder
  cuội băng hà
  glacial clay
  đất sét băng hà
  glacial deposit
  lớp trầm tích băng hà
  glacial epoch
  thời kỳ băng hà
  glacial giant's kettle
  lòng chảo băng hà khổng lồ
  glacial outburst
  sự bột phát băng hà
  glacial outwash
  chất lắng băng hà
  glacial periods
  thời kỳ băng hà
  glacial river stream
  dòng chảy băng hà
  glacial valley
  thung lũng băng hà
  post-glacial
  sau băng hà
  post-glacial posthole
  hậu băng hà
  băng giá
  glacial clay
  sét băng giá
  glacial weather
  thời tiết băng giá
  sông băng
  glacial advance
  tiến của sông băng
  glacial alluvion
  bồi tích sông băng
  glacial and plain
  đồng bằng cát sông băng
  glacial basin
  bồn sông băng
  glacial dislocation
  sự đứt gãy sông băng
  glacial epoch
  thời kỳ sông băng
  glacial erosion
  bào mòn sông băng
  glacial erosion
  sự xói do sông băng
  glacial ice
  băng sông băng
  glacial moraine
  băng tích sông băng
  glacial outwash plain
  đồng bằng rửa trôi sông băng
  glacial period
  thời kỳ sông băng
  glacial plain
  đồng bằng sông băng
  glacial sand plain
  đồng bằng cát sông băng
  glacial strait
  rãnh sông băng
  glacial trough
  rãnh sông băng
  glacial-carved valley
  thung lũng do sông băng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  hot , warm , amicable , friendly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X