• (đổi hướng từ Installations)
  /,instə'leiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặt (hệ thống máy móc, hệ thống sưởi...); sự đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...)
  Lễ nhậm chức
  Máy móc đặt, hệ thống máy đặt, hệ thống điện đặt
  ( số nhiều) cơ sở, đồn bốt, căn cứ

  Cơ khí & công trình

  công trình trạm

  Xây dựng

  đường ống bên trong
  hệ máy
  thiết bị kỹ thuật

  Điện lạnh

  thủ tục lắp đặt

  Kỹ thuật chung

  công trình
  cable installation
  công trình cáp
  installation work
  công trình lắp đặt
  water-gauging installation
  công trình đo nước
  lắp đặt

  Giải thích EN: 1. the fixing in position for use of any device, equipment, mechanical apparatus, or system.the fixing in position for use of any device, equipment, mechanical apparatus, or system.2. something so fixed.something so fixed.Military Science. a group of facilities supporting particular functions and located in the same vicinity; it may be part of a base.

  Giải thích VN: Cố định thiết bị máy móc, dụng cụ khoa học hoặc một hệ thống tại một chỗ để sử dụng.2.Một cái gì đó được cố định một chỗ.Khoa học Quân sự.Nhóm f.

  hệ thống (đo)
  máy
  máy làm đá
  sự cài đặt
  sự gá
  sự lắp đặt
  sự lắp ráp
  sự thiết lập
  sự trang bị
  electrical installation
  sự trang bị điện
  thiết lập
  Remote Installation and Maintenance [Microsoft] (RIM)
  Thiết lập và bảo dưỡng từ xa [Microsoft]
  trạm
  aggregate preparetion installation
  trạm gia công cốt liệu
  air refrigerating installation
  trạm máy lạnh (nén) khí
  broadcast facilities installation
  sự đặt trạm truyền thanh
  broadcast facilities installation
  sự lắp đặt trạm truyền hình
  command broadcasting installation
  trạm điều khiển phát thanh
  commercial refrigerating installation
  trạm lạnh thương nghiệp
  dispatching telephone installation
  trạm điều phối điện thoại
  electric installation
  trạm cấp điện
  engine installation
  trạm động học
  engine installation
  trạm động lực
  floating installation
  thiết bị trạm nổi
  grouting installation
  trạm phụt vữa
  handling and treatment installation for liquid waters
  trạm thao tác và xử lý chất lỏng thải ra
  hydrological installation
  trạm thủy văn
  open-air installation
  trạm ngoài trời
  power installation
  trạm động lực
  power installation
  trạm năng lượng
  treatment installation for liquid wastes
  trạm xử lý nước thải
  water distribution installation
  trạm phân phối nước
  water service installation
  trạm cấp nước
  water-chilling installation
  trạm làm lạnh nước

  Kinh tế

  thiết bị
  cost of equipment installation
  phí lắp đặt thiết bị
  cost of installation
  phí thiết bị

  Nguồn khác

  Địa chất

  thiết bị, hệ thống thiết bị, sự lắp đặt (thiết bị)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X