• Nội động từ

  Ra, ra khỏi, ra ngoài, đi ra
  Sortir de la maison
  ra khỏi nhà
  Đi chơi
  Elle aime à sortir
  cô ấy thích đi chơi
  Thoát khỏi
  Sortir d'un piège
  thoát khỏi bẫy
  Vừa khỏi, vừa xong, vừa hết
  Sortir d'un travail difficile
  vừa xong một công việc khó
  Sortir de maladie
  vừa khỏi bệnh
  Sortir de l'hiver
  vừa hết mùa đông
  Vượt ra ngoài; trệch ra ngoài
  Cela sort de ma compétence
  điều đó vượt ra ngoài quyền hạn của tôi
  Sortir du sujet
  trệch ra ngoài đề
  Xuất phát
  Paroles qui sortent du coeur
  lời xuất phát từ trái tim
  Xuất thân
  Ministre qui sort du peuple
  bộ trưỏng xuất thân từ nhân dân;
  Professeur qui sort de l'école normale
  giáo sư học trường sư phạm ra
  Là kết qủa
  Ce qui sortira de ces recherches
  cái sẽ là kết quả của những nghiên cứu ấy
  Tỏa ra; thoát ra; đâm ra; nhô ra; xổ ra
  Parfum qui sort
  mùi thơm tỏa ra
  L'eau qui sort
  nước thoát ra
  Bourgeons qui sortent
  chồi đâm ra
  Pierre qui sort du mur
  viên đá nhô ra khỏ tường
  Numéro qui n'est pas sorti
  số chưa xổ ra
  Xuất hiện; xuất bản
  écrivain qui commence à sortir
  nhà văn mới xuất hiện
  Livre qui vient de sortir
  sách mới xuất bản
  cela m'est sorti de la tête
  tôi quên mất điều ấy rồi
  d'où sortez-vous
  anh ở đâu đến (mà không biết?)
  d'où sort-il
  nó ở đâu đến (mà lố lăng thế?)
  je sors de lui parler
  (thân mật) tôi vừa mới nói với hắn
  je sors d'en prendre
  tôi đủ rồi
  le feu lui sort par les yeux
  mắt nó sáng rực lên
  les yeux lui sortent de la tête oeil
  oeil
  ne pas sortir de
  là khăng khăng, ngoan cố
  sortir de rien
  xuất thân từ một gia đình tầm thường
  sortir de sa coquille coquille
  coquille
  sortir de ses gonds gond
  gond
  sortir des mains de quelqu'un
  do ai tác thành cho
  sortir de soi-même
  quên mình đi
  sortir de table
  vừa mới ăn xong
  sortir du rang
  xuất thân từ thấp hèn mà nổi lên; nổi lên từ lính trơn
  sortir les pieds en avant
  chết được đưa ra

  Ngoại động từ

  Đưa ra, dắt ra
  Sortir son chien
  dắt chó ra
  (thân mật) dẫn đi
  Sortir sa femme
  dẫn vợ đi
  Đưa ra; thè ra; rút ra
  Sortir sa voiture
  đưa xe ra
  Sortir sa langue
  thè lưỡi ra
  Sortir son mouchoir
  rút khăn tay ra
  (thân mật) tuôn ra
  Sortir toute sa science
  tuôn ra tất cả những hiểu biết của mình
  (thông tục) tống cổ ra
  Sortir un importun
  tống cổ một kẻ quấy rầy ra
  Cứu thoát
  Sortir son ami du danger
  cứu thoát bạn khỏi nguy hiểm
  Cho ra, cho phát hành
  Sortir un livre
  cho ra một cuốn sách
  (thân mật) nói ra, tuôn ra
  Il nous a sorti une bien bonne
  nó đã nói với chúng tôi một điều rất nực cười
  (luật học) phát sinh, đạt
  Cette sentence sortira son plein effet
  bản án này sẽ phát sinh hoàn toàn hiệu lực

  Không ngôi

  Tỏa ra, toát ra
  Il sort de ces fleurs une douce odeur
  từ những bông hoa ấy tỏa ra một mùi dễ chịu

  Danh từ giống đực

  Au sortir de lúc ra khỏi; vào cuối, sau
  Au sortir du lit
  �� lúc ra khỏi giường
  Au sortir de l'hiver
  �� vào cuối mùa đông
  Au sortir de l'entretien
  �� sau cuộc nói chuyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X