• (đổi hướng từ Flings)
  /fliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng, sự lao, sự gieo (quân súc sắc)
  Sự nhào xuống, sự nhảy bổ
  Sự lu bù (ăn chơi...)
  to have one's fling
  ăn chơi lu bù
  Lời nói mỉa; lời chế nhạo
  to have a fling at somebody
  nói mỉa ai; chế nhạo ai
  (thông tục) sự thử làm, sự gắng thử
  to have a fling at something
  thử làm gì, gắng thử gì
  Điệu múa sôi nổi
  the Highland fling
  điệu múa sôi nổi của Ê-cốt

  Nội động từ .flung

  Chạy vụt, lao nhanh
  to fling out of the room
  lao ra khỏi phòng
  Chửi mắng, nói nặng
  to fling out
  chửi mắng ầm ĩ
  Hất (ngựa)

  Ngoại động từ

  Ném, vứt, quăng, liệng, lao, tống
  to fling something away
  ném vật gì đi
  to fling troops on enemy (against enemy position)
  lao quân vào kẻ địch (vào vị trí địch)
  to fling oneself into a task
  lao mình vào nhiệm vụ
  to fling oneself on someone's pity
  phó thác mình vào lòng thương của ai
  to fling someone into prison
  tống cổ ai vào tù
  Hất ngã
  horse flings rider
  ngựa hất ngã người cưỡi
  Đá hậu
  Vung (tay...); hất (đầu...)
  Đưa (mắt) nhìn lơ đãng
  Toả ra, phát ra
  flowers fling their fragrance around
  hoa toả hương thơm
  Đẩy tung (cửa)
  to fling door open
  mở tung cửa

  Cấu trúc từ

  to fling caution to the wind
  liều lĩnh, liều mạng
  to fling facts in somebody's teeth
  đưa việc ra để máng vào mặt ai
  to fling oneself at someone's head
  cố chài được ai lấy mình làm vợ

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X