• /nɒtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết khía hình V
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hẽm núi, khe núi
  (thông tục) mức, mức độ
  prices have reached the highest notch
  giá cả đã lên tới mức cao nhất

  Ngoại động từ

  Khắc khía hình V
  Đánh dấu để ghi nhớ (tiền nợ, công điểm...)
  to notch sth up
  đạt được cái gì

  Chuyên ngành

  May mặc

  Dấu bấm

  Cơ - Điện tử

  Rãnh, ngấn, rãnh chữ V, (v) cắt rãnh, cắt ngấn,cắt khấc

  Cơ khí & công trình

  cái khuyết

  Toán & tin

  dấu chữ V // đánh dấu

  Xây dựng

  cái đánh rạc
  đánh rạch
  đẽo khắc
  sự đánh rạc
  sự vạch khấc

  Y học

  khuyết, lõm

  Đo lường & điều khiển

  lỗ do nước

  Kỹ thuật chung

  khấc
  active notch filter
  bộ lọc khấc chủ động
  locking notch
  khấc khóa
  notch filter
  bộ lọc khấc bỏ dải
  notch gaging
  sự đo kiểm vết khắc
  notch gauging
  sự đo kiểm vết khắc
  notch joint
  khớp có khấc
  protect notch
  khấc bảo vệ
  skew notch
  vết khấc nghiêng
  V-notch
  khắc chữ V
  V-notch
  vết khắc nhọn
  khía
  chevron notch
  vết khía dích dắc
  fatigue notch sensitivity
  độ nhạy vết khía mỏi
  notch angle
  góc khía
  notch bending test
  phép thử uốn khía
  notch effect
  hiệu ứng rãnh khía
  notch impact test
  sự thử va đập khía
  notch sensitivity
  tính nhạy vết khía
  notch toughness
  độ bền khía
  V-shaped notch
  khía hình chữ V
  write protect notch
  khía chống ghi
  write-protect notch
  khía bảo vệ chống ghi
  nấc
  ngấn khấc
  dấu
  dấu vạch
  lõm hố
  giao hội
  hào
  hào nước
  hẻm núi
  sự cắt
  rạch dấu
  rãnh
  locking notch
  rãnh chốt
  locking notch
  rãnh khóa
  notch effect
  hiệu ứng rãnh khía
  notch effect
  hiệu quả của rãnh cắt
  notch effect
  ảnh hưởng do rãnh cắt
  notch effect
  ảnh hưởng rãnh cắt
  protect notch
  rãnh bảo vệ
  wave-cut notch
  rãnh cắt hình sóng
  write-protect notch
  rãnh chống ghi
  rãnh cắt
  notch effect
  hiệu quả của rãnh cắt
  notch effect
  ảnh hưởng do rãnh cắt
  notch effect
  ảnh hưởng rãnh cắt
  wave-cut notch
  rãnh cắt hình sóng
  rãnh nứơc
  rìa
  sự rạch
  sự vạch dấu
  vạch
  vạch dấu
  vết cắt
  vết đục
  vết khấc
  notch gaging
  sự đo kiểm vết khắc
  notch gauging
  sự đo kiểm vết khắc
  skew notch
  vết khấc nghiêng
  V-notch
  vết khắc nhọn
  vết khắc
  notch gaging
  sự đo kiểm vết khắc
  notch gauging
  sự đo kiểm vết khắc
  skew notch
  vết khấc nghiêng
  V-notch
  vết khắc nhọn
  vết khía
  chevron notch
  vết khía dích dắc
  fatigue notch sensitivity
  độ nhạy vết khía mỏi
  notch sensitivity
  tính nhạy vết khía
  vết khía/cắt hình chữ V

  Giải thích EN: An angular cut or indentation; specific uses include: a geometric (usuallyV-shaped) indentation or cut in the border or surface of an object.

  Giải thích VN: Một vết cắt góc hay lõm vào, sử dụng trong các trường hợp: vết lõm hình học (thường hình chữ V) hay vết cắt trên cạnh hay trên bề mặt của một vật.

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  flush

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X