• /ə'tɔmik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nguyên tử
  atomic scientist
  nhà bác học nguyên tử
  atomic weight
  trọng lượng nguyên tử
  atomic warfare
  chiến tranh nguyên tử
  atomic bomb
  bom nguyên tử
  atomic theory
  thuyết nguyên tử
  atomic number
  số nguyên tử
  atomic energy
  năng lượng nguyên tử
  atomic pile
  kiểu lò phản ứng hạt nhân ban đầu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không thể phân chia
  thuộc nguyên tử

  Xây dựng

  thuộc về nguyên tử

  Kỹ thuật chung

  nguyên tử
  atomic absorption coefficient
  hệ số hấp thụ nguyên tử
  atomic arc-welding
  hàn hồ quang nguyên tử
  atomic arrangement
  sắp xếp nguyên tử
  atomic beam
  chùm (tia) nguyên tử
  atomic beams clock
  đồng hồ chùm (tia) nguyên tử
  atomic binding
  liên kết nguyên tử
  atomic blast
  sự nổ nguyên tử
  atomic blast
  vụ nổ nguyên tử
  atomic bomb
  bom nguyên tử
  atomic bond
  liên kết nguyên tử
  atomic bond
  sự liên kết nguyên tử
  atomic clock
  đồng hồ nguyên tử
  atomic collision
  va chạm nguyên tử
  atomic compound
  hợp nguyên tử
  atomic constant
  hằng số nguyên tử
  atomic energy
  năng lượng nguyên tử
  atomic energy plant
  nhà máy điện nguyên tử
  atomic force microscope (AFM)
  kính hiển vi nguyên tử
  atomic frequency
  tần số nguyên tử
  atomic gas
  khí nguyên tử
  atomic group
  nhóm nguyên tử
  atomic gyro
  con quay nguyên tử
  atomic heat
  nhiệt dung nguyên tử
  atomic heat capacity
  nhiệt dung nguyên tử
  atomic hydrogen
  hiđro nguyên tử
  atomic hydrogen welding
  hàn hyđro nguyên tử
  atomic hydrogen welding
  hàn trong hyđoro nguyên tử
  atomic lattice
  dàn nguyên tử
  atomic lighthouse
  đèn biển nguyên tử
  atomic lighthouse
  đèn hiệu nguyên tử
  atomic mass
  khối lượng nguyên tử
  atomic mass unit
  đơn vị khối lượng nguyên tử
  atomic moisture meter
  máy đo độ ẩm nguyên tử
  atomic nucleus
  hạt nhân nguyên tử
  atomic number
  nguyên tử số
  atomic number
  số (thứ tự) nguyên tử
  atomic number
  số hiệu nguyên tử
  atomic number
  số nguyên tử
  atomic number
  số thứ tự nguyên tử
  atomic number correction
  hiệu chỉnh nguyên tử số
  atomic operation
  hoạt động nguyên tử
  atomic orbit
  quỹ đạo nguyên tử
  atomic paramagnetism
  tính thuận từ nguyên tử
  atomic physics
  vật lý nguyên tử
  atomic pile
  lò phản ứng nguyên tử
  atomic power
  năng lượng nguyên tử
  atomic power plant
  nhà máy điện nguyên tử
  atomic power station
  nhà máy điện nguyên tử
  atomic proposition
  mệnh đề nguyên tử
  atomic reactor
  lò phản ứng nguyên tử
  atomic resonance frequency
  tần số cộng hưởng nguyên tử
  atomic scattering factor
  hệ số tán xạ nguyên tử
  atomic sentence
  câu nguyên tử
  atomic set function
  hàm tập hợp nguyên tử
  atomic shelter
  hầm tránh bom nguyên tử
  atomic spectra
  phổ nguyên tử
  atomic spectrum
  phổ nguyên tử
  atomic structure
  cấu trúc nguyên tử
  atomic susceptibility
  độ cảm nguyên tử
  atomic time scale
  thang thời gian nguyên tử
  atomic vibration
  dao động nguyên tử
  atomic volume
  thể tích nguyên tử
  atomic weight
  nguyên tử lượng
  atomic weight conversion factor
  hệ số chuyển nguyên tử lượng
  International Atomic Energy Agency (IAEA)
  cơ quang năng lượng nguyên tử quốc tế
  International Atomic Time (TAI)
  thời gian nguyên tử quốc tế
  international atomic time scale
  thang thời gian nguyên tử quốc tế
  intra-atomic
  nội nguyên tử
  intra-atomic
  trong nguyên tử
  intra-atomic force
  lực nội nguyên tử
  Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI)
  Viện nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử của Nhật Bản
  local atomic time
  thời gian nguyên tử cục bộ
  local atomic time
  thời gian nguyên tử tại chỗ
  planetary atomic model
  mẫu hành tinh của nguyên tử
  primary atomic standard
  mẫu chuẩn nguyên tử sơ cấp
  relative atomic mass
  khối lượng nguyên tử tỷ đối
  relative atomic mass
  nguyên tử lượng
  Space Atomic Clock (SAC)
  đồng hồ nguyên tử vũ trụ
  sub-atomic
  dưới nguyên tử
  Theoretical Atomic, Molecular, and Optical Physics Community (TAMOC)
  Cộng đồng các nhà vật lý lý thuyết về Quang học, Phân tử và Nguyên tử
  total-atomic stopping power
  tổng năng suất hãm nguyên tử

  Địa chất

  (thuộc) nguyên tử

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X