• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Danh t?===
  +
  ===Danh từ===
  -
  =====S? roi, s? ngã; s? r?ng xu?ng (lá); s? ru xu?ng; s? h?=====
  +
  =====Sự rơi, sự ngã; sự rụng xuống (lá); sự rũ xuống; sự hạ=====
  -
  =====S? s?p d?, s? suy s?p (c?a m?t d? qu?c...); s? sa sút, s? m?t d?a v?, s? xu?ng th?, s? xu?ng d?c (c?a m?t ngu?i...)=====
  +
  =====Sự sụp đổ, sự suy sụp (của một đế quốc...); sự sa sút, sự mất địa vị, sự xuống thế, sự xuống dốc (của một người...)=====
  -
  =====S? s?t giá, s? gi?m giá=====
  +
  =====Sự sụt giá, sự giảm giá=====
  -
  =====(th? d?c,th? thao) s? v?t ngã; keo v?t=====
  +
  =====(thể dục,thể thao) sự vật ngã; keo vật=====
  ::[[to]] [[try]] [[a]] [[fall]]
  ::[[to]] [[try]] [[a]] [[fall]]
  -
  ::v?t th? m?t keo
  +
  ::vật thử một keo
  -
  =====S? sa ngã (dàn bà)=====
  +
  =====Sự sa ngã (đàn bà)=====
  -
  =====Lu?ng mua, lu?ng tuy?t=====
  +
  =====Lượng mưa, lượng tuyết=====
  -
  =====S? lu?ng cây ng?; s? lu?ng g? x?=====
  +
  =====Số lượng cây ngả; số lượng gỗ xẻ=====
  -
  =====Hu?ng di xu?ng; d?c xu?ng=====
  +
  =====Hướng đi xuống; dốc xuống=====
  -
  =====( s? nhi?u) thác=====
  +
  =====( số nhiều) thác=====
  ::[[the]] [[Niagara]] [[falls]]
  ::[[the]] [[Niagara]] [[falls]]
  ::thác Ni-a-ga-ra
  ::thác Ni-a-ga-ra
  -
  =====S? d? (c?a c?u); l?a c?u con=====
  +
  =====Sự đẻ (của cừu); lứa cừu con=====
  -
  =====Dây ròng r?c=====
  +
  =====Dây ròng rọc=====
  -
  =====Lu?i che m?t, m?ng che m?t (c?a ph? n?)=====
  +
  =====Lưới che mặt, mạng che mặt (của phụ nữ)=====
  -
  =====(t? M?,nghia M?) mùa lá r?ng, mùa thu=====
  +
  =====(từ Mỹ nghĩa Mỹ) mùa lá rụng, mùa thu=====
   +
  ===IDIOMS===
  ::[[the]] [[fall]] [[of]] [[day]]
  ::[[the]] [[fall]] [[of]] [[day]]
  -
  ::lúc ch?p t?i
  +
  ::lúc chập tối
  ::[[the]] [[fall]] [[of]] [[night]]
  ::[[the]] [[fall]] [[of]] [[night]]
  -
  ::lúc màn dêm buông xu?ng
  +
  ::lúc màn đêm buông xuống
  ::[[pride]] [[will]] [[have]] [[a]] [[fall]]
  ::[[pride]] [[will]] [[have]] [[a]] [[fall]]
  -
  ::(t?c ng?) trèo cao ngã dau
  +
  ::(tục ngữ) trèo cao ngã đau
  ::[[to]] [[ride]] [[for]] [[a]] [[fall]]
  ::[[to]] [[ride]] [[for]] [[a]] [[fall]]
  Xem [[ride]]
  Xem [[ride]]
  -
  ===N?i d?ng t? .fallen===
  +
  ===Nội động từ .fallen===
  -
  =====Roi, roi xu?ng, roi vào ( (nghia den) & (nghia bóng))=====
  +
  =====Rơi, rơi xuống, rơi vào ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))=====
  ::[[to]] [[fall]] [[out]] [[of]] [[the]] [[window]]
  ::[[to]] [[fall]] [[out]] [[of]] [[the]] [[window]]
  -
  ::roi ra ngoài c?a s?
  +
  ::rơi ra ngoài cửa sổ
  ::[[to]] [[fall]] [[to]] [[pieces]]
  ::[[to]] [[fall]] [[to]] [[pieces]]
  -
  ::roi v? tan tành
  +
  ::rơi vỡ tan tành
  ::[[to]] [[fall]] [[to]] [[somebody's]] [[lot]]
  ::[[to]] [[fall]] [[to]] [[somebody's]] [[lot]]
  -
  ::roi vào s? ph?n ai
  +
  ::rơi vào số phận ai
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[the]] [[hands]] [[of]] [[the]] [[enemy]]
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[the]] [[hands]] [[of]] [[the]] [[enemy]]
  -
  ::roi vào tay k? d?ch
  +
  ::rơi vào tay kẻ địch
  ::[[the]] [[accent]] [[falls]] [[on]] [[the]] [[third]] [[syllable]]
  ::[[the]] [[accent]] [[falls]] [[on]] [[the]] [[third]] [[syllable]]
  -
  ::tr?ng âm roi vào âm ti?t th? ba
  +
  ::trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba
  ::[[the]] [[meeting]] [[falls]] [[on]] [[Friday]]
  ::[[the]] [[meeting]] [[falls]] [[on]] [[Friday]]
  -
  ::cu?c mít tinh roi vào ngày th? sáu
  +
  ::cuộc mít tinh rơi vào ngày thứ sáu
  -
  =====R? xu?ng, xoã xu?ng (tóc...); r?ng xu?ng (lá); ngã=====
  +
  =====Rũ xuống, xoã xuống (tóc...); rụng xuống (lá); ngã=====
  ::[[to]] [[fall]] [[flat]] [[to]] [[the]] [[ground]]
  ::[[to]] [[fall]] [[flat]] [[to]] [[the]] [[ground]]
  -
  ::ngã sóng soài du?i d?t
  +
  ::ngã sóng xoài duới đất
  -
  =====H? th?p, xu?ng th?p, x?u xu?ng; d?u di, nguôi di=====
  +
  =====Hạ thấp, xuống thấp, xịu xuống; dịu đi, nguội đi=====
  ::[[curtain]] [[falls]]
  ::[[curtain]] [[falls]]
  -
  ::màn h?
  +
  ::màn hạ
  ::[[temperature]] [[falls]]
  ::[[temperature]] [[falls]]
  -
  ::d? nhi?t xu?ng th?p
  +
  :: độ nhiệt xuống thấp
  ::[[prices]] [[fall]]
  ::[[prices]] [[fall]]
  -
  ::giá c? h? xu?ng
  +
  ::giá cả hạ xuống
  ::[[face]] [[falls]]
  ::[[face]] [[falls]]
  -
  ::m?t x?u xu?ng
  +
  ::mặt xịu xuống
  ::[[voice]] [[falls]]
  ::[[voice]] [[falls]]
  -
  ::gi?ng nói kh? di
  +
  ::giọng nói khẽ đi
  ::[[eyes]] [[fall]]
  ::[[eyes]] [[fall]]
  ::m?t c?p xu?ng
  ::m?t c?p xu?ng
  ::[[wind]] [[falls]]
  ::[[wind]] [[falls]]
  -
  ::gió d?u di
  +
  ::gió dịu đi
  ::[[anger]] [[falls]]
  ::[[anger]] [[falls]]
  -
  ::con gi?n nguôi di
  +
  ::cơn giận nguôi đi
  -
  =====D? nát, s?p d?=====
  +
  =====Đổ nát, sụp đổ=====
  ::[[houses]] [[fall]]
  ::[[houses]] [[fall]]
  -
  ::nhà c?a d? nát
  +
  ::nhà cửa đổ nát
  -
  =====M?t d?a v?, b? h? b?, xu?ng th?, sa sút, xu?ng d?c=====
  +
  =====Mất địa vị, bị hạ bệ, xuống thế, sa sút, xuống dốc=====
  ::[[to]] [[fall]] [[very]] [[low]]
  ::[[to]] [[fall]] [[very]] [[low]]
  -
  ::sa sút quá, xu?ng d?c quá
  +
  ::sa sút quá, xu ống dốc quá
  ::[[to]] [[fall]] [[in]] [[somebody's]] [[esteem]]
  ::[[to]] [[fall]] [[in]] [[somebody's]] [[esteem]]
  -
  ::m?t lòng quý tr?ng c?a aii
  +
  ::mất lòng quý trọng của ai
  -
  =====Sa ngã (dàn bà)=====
  +
  =====Sa ngã (đàn bà)=====
  -
  =====Th?t b?i, th?t th?=====
  +
  =====Thất bại, thất thủ=====
  ::[[plans]] [[fall]] [[to]] [[the]] [[ground]]
  ::[[plans]] [[fall]] [[to]] [[the]] [[ground]]
  -
  ::k? ho?ch th?t b?i
  +
  ::kế hoạch thất bại
  ::[[fortress]] [[falls]]
  ::[[fortress]] [[falls]]
  -
  ::pháo dài th?t th?
  +
  ::pháo dài thất thủ
  -
  =====Hy sinh, ch?t, ngã xu?ng ( (nghia bóng))=====
  +
  =====Hy sinh, chết, ngã xuống ( (nghĩa bóng))=====
  ::[[many]] [[fell]]
  ::[[many]] [[fell]]
  -
  ::nhi?u ngu?i b? hy sinh (trong chi?n tr?n)
  +
  ::nhiều người bị hy sinh (trong chiến trân)
  -
  =====Bu?t nói ra, th?t ra=====
  +
  =====Buột nói ra, thốt ra=====
  ::[[the]] [[news]] [[fell]] [[from]] [[his]] [[lips]]
  ::[[the]] [[news]] [[fell]] [[from]] [[his]] [[lips]]
  -
  ::h?n bu?c mi?ng nói ra tin
  +
  ::hăn buộc miệng nói ra tin đó
  -
  =====Sinh ra, d? ra (c?u con...)=====
  +
  =====Sinh ra, đẻ ra (cừu con...)=====
  -
  =====( + into) du?c chia thành, thu?c v?=====
  +
  =====( + into) được chia thành, thuộc về=====
  ::[[the]] [[books]] [[falls]] [[into]] [[three]] [[parts]]
  ::[[the]] [[books]] [[falls]] [[into]] [[three]] [[parts]]
  -
  ::cu?n sách du?c chia làm ba ph?n
  +
  ::cuốn sách được chia làm ba phần
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[the]] [[category]]
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[the]] [[category]]
  -
  ::thu?c vào lo?i
  +
  ::thuộc vào loại
  -
  =====B? (roi vào tình tr?ng nào ...)=====
  +
  =====Bị (rơi vào tình trạng nào đó...)=====
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[error]]
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[error]]
  -
  ::b? l?m l?n
  +
  ::bị lầm lẫn
  ::[[to]] [[fall]] [[ill]]
  ::[[to]] [[fall]] [[ill]]
  -
  ::b? ?m
  +
  ::bị ốm
  ::[[to]] [[fall]] [[on]] [[evil]] [[days]]
  ::[[to]] [[fall]] [[on]] [[evil]] [[days]]
  -
  ::b? sa co th?t th?
  +
  ::bị sa cơ thất thế
  -
  =====D?c xu?ng=====
  +
  =====Dốc xuống=====
  ::[[the]] [[land]] [[falls]] [[in]] [[gentle]] [[slopes]] [[to]] [[the]] [[sea]]
  ::[[the]] [[land]] [[falls]] [[in]] [[gentle]] [[slopes]] [[to]] [[the]] [[sea]]
  -
  ::d?t d?c thoai tho?i xu?ng bi?n
  +
  ::đất dốc thoai thoải xuống biển
  -
  =====D? ra=====
  +
  =====Đổ ra=====
  ::[[the]] [[river]] [[falls]] [[to]] [[the]] [[sea]]
  ::[[the]] [[river]] [[falls]] [[to]] [[the]] [[sea]]
  -
  ::sông d? ra bi?n
  +
  ::sông đổ ra biển
  -
  =====B?t d?u=====
  +
  =====Bắt đầu=====
  ::[[to]] [[fall]] [[to]] [[work]] [[at]] [[once]]
  ::[[to]] [[fall]] [[to]] [[work]] [[at]] [[once]]
  -
  ::b?t tay vào vi?c ngay l?p t?c
  +
  ::bắt tay vào việc ngay lập tức
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[conversation]]
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[conversation]]
  -
  ::b?t d?u nói chuy?n
  +
  ::bắt đầu nói chuyện
  =====Xông vào=====
  =====Xông vào=====
  ::[[to]] [[fall]] [[on]] [[the]] [[enemy]]
  ::[[to]] [[fall]] [[on]] [[the]] [[enemy]]
  -
  ::xông vào k? d?ch
  +
  ::xông vào kẻ địch
  -
  ===Ngo?i d?ng t?===
  +
  ===Ngoại động từ===
  -
  =====(ti?ng d?a phuong); (t? M?,nghia M?) ch?t, h? (cây)=====
  +
  =====(tiếng địa phương); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chặt, hạ (cây)=====
  ::[[to]] [[fall]] [[across]]
  ::[[to]] [[fall]] [[across]]
  -
  ::tình c? g?p (ai)
  +
  ::tình cờ gặp (ai)
  ::[[to]] [[fall]] [[among]]
  ::[[to]] [[fall]] [[among]]
  -
  ::tình c? roi vào dám (ngu?i nào...)
  +
  ::tình cờ rơi vào đám (người nào...)
  ::[[to]] [[fall]] [[away]]
  ::[[to]] [[fall]] [[away]]
  -
  ::b?, r?i b?, b? roi (ai...); ly khai (d?o, d?ng)
  +
  ::bỏ, rời bỏ, bỏ rơi (ai...); ly khai (đạo, đảng)
  -
  =====Héo mòn di, g?y mòn di=====
  +
  =====Héo mòn đi, gầy mòn đi=====
  -
  =====Bi?n di=====
  +
  =====Biến đi=====
  ::[[to]] [[fall]] [[back]]
  ::[[to]] [[fall]] [[back]]
  -
  ::ngã ng?a
  +
  ::ngã ngửa
  =====Rút lui=====
  =====Rút lui=====
  ::[[to]] [[fall]] [[back]] [[on]] ([[upon]])
  ::[[to]] [[fall]] [[back]] [[on]] ([[upon]])
  -
  ::ph?i c?u d?n, ph?i dùng d?n (cái gì)
  +
  ::phải cầu đến, phải dùng đến (cái gì)
  ::[[to]] [[fall]] [[behind]]
  ::[[to]] [[fall]] [[behind]]
  -
  ::th?t lùi, b? t?t l?i d?ng sau
  +
  ::thụt lùi, bị tụt lại đằng sau
  -
  =====(t? M?,nghia M?) không tr? du?c dúng h?n, còn thi?u l?i, còn n? l?i=====
  +
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không trả được đúng hạn, còn thiếu lại, còn nợ lại=====
  ::[[to]] [[fall]] [[down]]
  ::[[to]] [[fall]] [[down]]
  -
  ::roi xu?ng, ngã xu?ng, s?p xu?ng, th?t b?i
  +
  ::rơi xuống, ngã xuống, sụp xuống, thất bại
  ::[[to]] [[fall]] [[for]]
  ::[[to]] [[fall]] [[for]]
  -
  ::(t? lóng) mê tít, ph?c lan
  +
  ::(từ lóng) mê tít, phục lăn
  -
  =====B? b?p, b? choi x?=====
  +
  =====Bị bịp, bị chơi xỏ=====
  ::[[to]] [[fall]] [[in]]
  ::[[to]] [[fall]] [[in]]
  -
  ::(quân s?) d?ng vào hàng
  +
  ::(quân sự) đứng vào hàng
  -
  =====(thông t?c) th?t vào, lùi vào trong ( ngôi nhà)=====
  +
  =====(thông tục) thụt vào, lùi vào trong ( ngôi nhà)=====
  -
  =====D?n lúc ph?i thanh toán (n?); h?t h?n (h?p d?ng thuê nhà)=====
  +
  =====Đến lúc phải thanh toán (nợ); hết hạn (hợp đồng thuê nhà)=====
  -
  =====S?p, lún, s?p d? (mái nhà...)=====
  +
  =====Sụp, lún, sụp đổ (mái nhà...)=====
  ::[[to]] [[fall]] [[in]] [[with]]
  ::[[to]] [[fall]] [[in]] [[with]]
  -
  ::tình c? g?p (ai)
  +
  ::tình cờ gặp (ai)
  -
  =====Theo, tán d?ng (quan di?m c?a ai...); d?ng ý v?i (ai); (t? M?,nghia M?) chi?u ý, theo ý (ai) i)=====
  +
  =====Theo, tán đồng (quan điểm của ai...); đồng ý với (ai); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chiều ý, theo ý (ai) )=====
  -
  =====Trùng h?p v?i=====
  +
  =====Trùng hợp với=====
  ::[[to]] [[fall]] [[off]]
  ::[[to]] [[fall]] [[off]]
  -
  ::roi xu?ng
  +
  ::rơi xuống
  -
  =====Rút, gi?m sút; thoái hoá, tàn t?, suy d?i=====
  +
  =====Rút, giảm sút; thoái hoá, tàn tạ, suy đồi=====
  -
  =====(hàng h?i) không an theo tay lái=====
  +
  =====(hàng hải) không ăn theo tay lái=====
  -
  =====N?i d?y, b? hàng ngu=====
  +
  =====Nổi dậy, bỏ hàng ngũ=====
  ::[[to]] [[fall]] [[on]]
  ::[[to]] [[fall]] [[on]]
  -
  ::nh?p tr?n, t?n công
  +
  ::nhập trận, tấn công
  -
  =====B?t d?u an u?ng=====
  +
  =====Băt đầu ăn uống=====
  ::[[to]] [[fall]] [[out]]
  ::[[to]] [[fall]] [[out]]
  -
  ::roi ra ngoài; xoã ra (tóc)
  +
  ::rơi ra ngoài; xoã ra (tóc)
  -
  =====Cãi nhau, b?t hoà=====
  +
  =====Cãi nhau, bất hoà=====
  ::[[to]] [[fall]] [[out]] [[with]] [[somebody]]
  ::[[to]] [[fall]] [[out]] [[with]] [[somebody]]
  -
  ::cãi nhau v?i ai, b?t hoà v?i ai
  +
  ::cãi nhau với ai, bất hoà với ai
  -
  =====Hoá ra là, thành ra là, d?n d?n k?t qu? là=====
  +
  =====Hoá ra là, thành ra là, dẫn đến kết quả là=====
  ::[[it]] [[fell]] [[out]] [[that]]
  ::[[it]] [[fell]] [[out]] [[that]]
  ::hoá ra là, thành ra là
  ::hoá ra là, thành ra là
  ::[[to]] [[fall]] [[out]] [[well]]
  ::[[to]] [[fall]] [[out]] [[well]]
  -
  ::d?n d?n k?t qu? t?t
  +
  ::dẫn đến kết quả tốt
  -
  =====(quân s?) b? hàng, ra ngoài hàng=====
  +
  =====(quân sự) bỏ hàng, ra ngoài hàng=====
  ::[[to]] [[fall]] [[out]] [[of]]
  ::[[to]] [[fall]] [[out]] [[of]]
  -
  ::b? (m?t thói quen...)
  +
  ::bỏ (một thói quen...)
  ::[[to]] [[fall]] [[over]]
  ::[[to]] [[fall]] [[over]]
  -
  ::ngã l?n nhào, b? d?
  +
  ::ngã lộn nhào, bị đổ
  ::[[to]] [[fall]] [[over]] [[an]] [[obstacle]]
  ::[[to]] [[fall]] [[over]] [[an]] [[obstacle]]
  -
  ::va vào m?t chu?ng ng?i và ngã l?n nhào
  +
  ::va vào một chướng ngại và ngã lộn nhào
  ::[[to]] [[fall]] [[through]]
  ::[[to]] [[fall]] [[through]]
  -
  ::h?ng, th?t b?i; không di d?n k?t qu? nào
  +
  ::hỏng, thất bại; không đi đến kết quả nào
  ::[[to]] [[fall]] [[to]]
  ::[[to]] [[fall]] [[to]]
  -
  ::b?t d?u
  +
  ::bắt đầu
  -
  =====B?t d?u t?n công; b?t d?u an=====
  +
  =====Bắt đầu tấn công; bắt đầu ăn=====
  ::[[now]], [[let's]] [[fall]] [[to]]!
  ::[[now]], [[let's]] [[fall]] [[to]]!
  -
  ::(thông t?c) nào, chúng ta b?t d?u t?n công (b?t d?u an)!
  +
  ::(thông tục) nào, chúng ta bắt đầu tấn công (bắt đầu ăn)!
  ::[[to]] [[fall]] [[under]]
  ::[[to]] [[fall]] [[under]]
  -
  ::du?c li?t vào, du?c x?p lo?i vào
  +
  :: được liệt vào, được xếp loại vào
  -
  =====? du?i (s? quan sát...); ch?u (?nh hu?ng c?a ai...)=====
  +
  =====ở duới (sự quan sát...); chịu (ảnh hưởng của ai...)=====
  ::[[to]] [[fall]] [[upon]]
  ::[[to]] [[fall]] [[upon]]
  -
  ::t?n công
  +
  ::tấn công
  ::[[to]] [[fall]] [[within]]
  ::[[to]] [[fall]] [[within]]
  -
  ::n?m trong, g?m trong
  +
  ::nằm trong, gồm trong
  ::[[to]] [[fall]] [[due]]
  ::[[to]] [[fall]] [[due]]
  -
  ::d?n k? ph?i tr?, d?n h?n
  +
  :: đến kỳ phải trả, đến hạn
  ::[[to]] [[fall]] [[flat]]
  ::[[to]] [[fall]] [[flat]]
  Xem [[flat]]
  Xem [[flat]]
  Dòng 244: Dòng 245:
  Xem [[habit]]
  Xem [[habit]]
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[line]]
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[line]]
  -
  ::d?ng vào hàng
  +
  :: đứng vào hàng
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[line]] [[with]]
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[line]] [[with]]
  -
  ::d?ng ý v?ii
  +
  :: đồng ý với
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[a]] [[rage]]
  ::[[to]] [[fall]] [[into]] [[a]] [[rage]]
  -
  ::gi?n diên lên, n?i con tam bành
  +
  ::giận điên lên, nổi cơn tam bành
  ::[[to]] [[fall]] [[on]] [[one's]] [[sword]]
  ::[[to]] [[fall]] [[on]] [[one's]] [[sword]]
  -
  ::t? t?, t? sát
  +
  ::tự tử, tự sát
  ::[[to]] [[fall]] [[over]] [[backwards]]
  ::[[to]] [[fall]] [[over]] [[backwards]]
  -
  ::di d?n ch? c?c doan
  +
  :: đi đến chỗ cực đoan
  ::[[to]] [[fall]] [[over]] [[each]] [[other]]
  ::[[to]] [[fall]] [[over]] [[each]] [[other]]
  -
  ::dánh l?n, ?u d?; c?nh tranh xâu xé nhau k?ch li?t
  +
  :: đánh lộn, ẩu đả; cạnh tranh xâu xé nhau kịch liệt
  ::[[to]] [[fall]] [[a]] [[prey]] [[to]]
  ::[[to]] [[fall]] [[a]] [[prey]] [[to]]
  ::o fall a sacrifice to
  ::o fall a sacrifice to
  -
  =====Làm m?i cho=====
  +
  =====Làm mới cho=====
  ::[[to]] [[fall]] [[short]]
  ::[[to]] [[fall]] [[short]]
  -
  ::thi?u, không d?
  +
  ::thiếu, không đủ
  -
  =====Không t?i dích (d?n, tên l?a...)=====
  +
  =====Không tới đích (đạn, tên lửa...)=====
  ::[[to]] [[fall]] [[short]] [[of]]
  ::[[to]] [[fall]] [[short]] [[of]]
  -
  ::th?t b?i, không d?t (m?c dích...)
  +
  ::thất bại, không đạt (mục đích...)
  ::[[your]] [[work]] [[falls]] [[short]] [[of]] [[my]] [[expectations]]
  ::[[your]] [[work]] [[falls]] [[short]] [[of]] [[my]] [[expectations]]
  -
  ::công vi?c làm c?a anh không du?c nhu ý tôi mong d?ii
  +
  ::công việc làm của anh không được như ý tôi mong đợi
  ::[[to]] [[fall]] [[on]] ([[upon]]) [[one's]] [[feet]]
  ::[[to]] [[fall]] [[on]] ([[upon]]) [[one's]] [[feet]]
  -
  ::thoát kh?i khó khan, l?i d?ng v?ng chân
  +
  ::thoát khỏi khó khăn, l?i d?ng v?ng chân
  ::[[to]] [[fall]] [[a]] [[victim]] [[to]]
  ::[[to]] [[fall]] [[a]] [[victim]] [[to]]
  -
  ::là n?n nhân c?a
  +
  ::là nạn nhân của
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  10:04, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /fɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rơi, sự ngã; sự rụng xuống (lá); sự rũ xuống; sự hạ
  Sự sụp đổ, sự suy sụp (của một đế quốc...); sự sa sút, sự mất địa vị, sự xuống thế, sự xuống dốc (của một người...)
  Sự sụt giá, sự giảm giá
  (thể dục,thể thao) sự vật ngã; keo vật
  to try a fall
  vật thử một keo
  Sự sa ngã (đàn bà)
  Lượng mưa, lượng tuyết
  Số lượng cây ngả; số lượng gỗ xẻ
  Hướng đi xuống; dốc xuống
  ( số nhiều) thác
  the Niagara falls
  thác Ni-a-ga-ra
  Sự đẻ (của cừu); lứa cừu con
  Dây ròng rọc
  Lưới che mặt, mạng che mặt (của phụ nữ)
  (từ Mỹ nghĩa Mỹ) mùa lá rụng, mùa thu

  IDIOMS

  the fall of day
  lúc chập tối
  the fall of night
  lúc màn đêm buông xuống
  pride will have a fall
  (tục ngữ) trèo cao ngã đau
  to ride for a fall

  Xem ride

  Nội động từ .fallen

  Rơi, rơi xuống, rơi vào ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to fall out of the window
  rơi ra ngoài cửa sổ
  to fall to pieces
  rơi vỡ tan tành
  to fall to somebody's lot
  rơi vào số phận ai
  to fall into the hands of the enemy
  rơi vào tay kẻ địch
  the accent falls on the third syllable
  trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba
  the meeting falls on Friday
  cuộc mít tinh rơi vào ngày thứ sáu
  Rũ xuống, xoã xuống (tóc...); rụng xuống (lá); ngã
  to fall flat to the ground
  ngã sóng xoài duới đất
  Hạ thấp, xuống thấp, xịu xuống; dịu đi, nguội đi
  curtain falls
  màn hạ
  temperature falls
  độ nhiệt xuống thấp
  prices fall
  giá cả hạ xuống
  face falls
  mặt xịu xuống
  voice falls
  giọng nói khẽ đi
  eyes fall
  m?t c?p xu?ng
  wind falls
  gió dịu đi
  anger falls
  cơn giận nguôi đi
  Đổ nát, sụp đổ
  houses fall
  nhà cửa đổ nát
  Mất địa vị, bị hạ bệ, xuống thế, sa sút, xuống dốc
  to fall very low
  sa sút quá, xu ống dốc quá
  to fall in somebody's esteem
  mất lòng quý trọng của ai
  Sa ngã (đàn bà)
  Thất bại, thất thủ
  plans fall to the ground
  kế hoạch thất bại
  fortress falls
  pháo dài thất thủ
  Hy sinh, chết, ngã xuống ( (nghĩa bóng))
  many fell
  nhiều người bị hy sinh (trong chiến trân)
  Buột nói ra, thốt ra
  the news fell from his lips
  hăn buộc miệng nói ra tin đó
  Sinh ra, đẻ ra (cừu con...)
  ( + into) được chia thành, thuộc về
  the books falls into three parts
  cuốn sách được chia làm ba phần
  to fall into the category
  thuộc vào loại
  Bị (rơi vào tình trạng nào đó...)
  to fall into error
  bị lầm lẫn
  to fall ill
  bị ốm
  to fall on evil days
  bị sa cơ thất thế
  Dốc xuống
  the land falls in gentle slopes to the sea
  đất dốc thoai thoải xuống biển
  Đổ ra
  the river falls to the sea
  sông đổ ra biển
  Bắt đầu
  to fall to work at once
  bắt tay vào việc ngay lập tức
  to fall into conversation
  bắt đầu nói chuyện
  Xông vào
  to fall on the enemy
  xông vào kẻ địch

  Ngoại động từ

  (tiếng địa phương); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chặt, hạ (cây)
  to fall across
  tình cờ gặp (ai)
  to fall among
  tình cờ rơi vào đám (người nào...)
  to fall away
  bỏ, rời bỏ, bỏ rơi (ai...); ly khai (đạo, đảng)
  Héo mòn đi, gầy mòn đi
  Biến đi
  to fall back
  ngã ngửa
  Rút lui
  to fall back on (upon)
  phải cầu đến, phải dùng đến (cái gì)
  to fall behind
  thụt lùi, bị tụt lại đằng sau
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không trả được đúng hạn, còn thiếu lại, còn nợ lại
  to fall down
  rơi xuống, ngã xuống, sụp xuống, thất bại
  to fall for
  (từ lóng) mê tít, phục lăn
  Bị bịp, bị chơi xỏ
  to fall in
  (quân sự) đứng vào hàng
  (thông tục) thụt vào, lùi vào trong ( ngôi nhà)
  Đến lúc phải thanh toán (nợ); hết hạn (hợp đồng thuê nhà)
  Sụp, lún, sụp đổ (mái nhà...)
  to fall in with
  tình cờ gặp (ai)
  Theo, tán đồng (quan điểm của ai...); đồng ý với (ai); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chiều ý, theo ý (ai) )
  Trùng hợp với
  to fall off
  rơi xuống
  Rút, giảm sút; thoái hoá, tàn tạ, suy đồi
  (hàng hải) không ăn theo tay lái
  Nổi dậy, bỏ hàng ngũ
  to fall on
  nhập trận, tấn công
  Băt đầu ăn uống
  to fall out
  rơi ra ngoài; xoã ra (tóc)
  Cãi nhau, bất hoà
  to fall out with somebody
  cãi nhau với ai, bất hoà với ai
  Hoá ra là, thành ra là, dẫn đến kết quả là
  it fell out that
  hoá ra là, thành ra là
  to fall out well
  dẫn đến kết quả tốt
  (quân sự) bỏ hàng, ra ngoài hàng
  to fall out of
  bỏ (một thói quen...)
  to fall over
  ngã lộn nhào, bị đổ
  to fall over an obstacle
  va vào một chướng ngại và ngã lộn nhào
  to fall through
  hỏng, thất bại; không đi đến kết quả nào
  to fall to
  bắt đầu
  Bắt đầu tấn công; bắt đầu ăn
  now, let's fall to!
  (thông tục) nào, chúng ta bắt đầu tấn công (bắt đầu ăn)!
  to fall under
  được liệt vào, được xếp loại vào
  ở duới (sự quan sát...); chịu (ảnh hưởng của ai...)
  to fall upon
  tấn công
  to fall within
  nằm trong, gồm trong
  to fall due
  đến kỳ phải trả, đến hạn
  to fall flat

  Xem flat

  to fall foul of

  Xem foul

  to fall in love with

  Xem love

  to fall into a habit

  Xem habit

  to fall into line
  đứng vào hàng
  to fall into line with
  đồng ý với
  to fall into a rage
  giận điên lên, nổi cơn tam bành
  to fall on one's sword
  tự tử, tự sát
  to fall over backwards
  đi đến chỗ cực đoan
  to fall over each other
  đánh lộn, ẩu đả; cạnh tranh xâu xé nhau kịch liệt
  to fall a prey to
  o fall a sacrifice to
  Làm mới cho
  to fall short
  thiếu, không đủ
  Không tới đích (đạn, tên lửa...)
  to fall short of
  thất bại, không đạt (mục đích...)
  your work falls short of my expectations
  công việc làm của anh không được như ý tôi mong đợi
  to fall on (upon) one's feet
  thoát khỏi khó khăn, l?i d?ng v?ng chân
  to fall a victim to
  là nạn nhân của

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lượng nước rơi
  độ chênh
  độ giảm
  độ sụt
  dốc
  đốn rừng
  làm sụt lở
  giảm
  fall time
  thời gian giảm
  fall-off
  sự suy giảm
  flood fall
  sự giảm lũ
  frequency fall
  giảm tần số
  frequency fall-off
  sự giảm tần số
  voltage fall
  giảm điện áp
  giảm đi
  hạ
  hạ thấp
  fall of sea level
  sự hạ thấp mực nước biển
  mái dốc
  phá hủy
  rơi
  sự đổ
  sự đốn cây
  sự giảm
  flood fall
  sự giảm lũ
  frequency fall-off
  sự giảm tần số
  sự hạ
  sự phá hủy
  sự rơi
  sự sụt
  sụt
  tháo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chia
  rơi
  sự rời

  Nguồn khác

  • fall : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Descend, sink, subside, settle, drop or come (down),plummet, plunge, dive, (take a) nosedive; cascade: The bucketfell to the bottom of the well. A meteorite fell on my house.The water falls 100 metres over the cliff at this point. 2tumble, trip, stumble, slump, collapse, keel over, topple,crumple: Mother fell in the kitchen and hurt her knee.
  Diminish, (become) lower, sink, decline, fall or drop off, drop,decrease, dwindle, subside, come or go down: The price of oilfell today to a new low.
  Slope, fall away, decline: Beyondthe spinney, the meadow falls towards the river.
  Succumb,surrender, yield, give up or in, capitulate, be defeated orconquered, be captured, be taken (captive or prisoner), beoverthrown, come or go to ruin, be destroyed, be lost: Thecastle fell after a year's siege.
  Die, perish, drop dead, beslain or killed: His grandfather fell at the Battle of theMarne.
  Fall apart. disintegrate, crumble, collapse, fall orcome or go to pieces, break up, be destroyed; break apart,fragment, shatter: I knew she would fall apart on the witnessstand. The gadget fell apart as soon as we used it. 8 fall back.retreat, retire, withdraw, draw back; recede: As the enemyadvanced, we fell back.
  Fall back on or upon. have recourseto, rely or depend on or upon, return to, count on or upon,resort to, call on or upon, make use of, use, employ: All theready ammunition was gone and we had to fall back on ourreserves. 10 fall behind. drop back, trail, lag; be in arrears:If you fall behind, I'll wait for you. We fell behind in ourmortgage payments. 11 fall down. a collapse, drop: She hit meso hard that I fell down. b fail, be (found) wanting orlacking, be unsuccessful, be or prove inadequate ordisappointing: He had to be replaced because he fell down onthe job.
  Fall flat. collapse, fail, Colloq flop, US bomb(out), lay an egg, go over like a lead balloon: A hit in Londonmight fall flat in New York.
  Fall for. a fall in love with,be infatuated with: Some people will fall for anyone who tellsthem the right time. b be fooled or duped or taken in ordeceived by, accept, swallow, succumb to, Slang be a sucker for,US and Canadian be a patsy for: Did Beaseley really fall forthat old confidence trick?
  Fall in. cave in, collapse, sinkinwards: The walls were about to fall in on us.
  Fall inwith. join, associate with, become associated or allied with,befriend; cooperate with, go along with, concur with, support,accept: He fell in with a gang of thieves and spent the nextfew years avoiding the police. She agreed to fall in with myplan. 16 fall off. diminish, decrease, decline, deteriorate:Business falls off immediately after Christmas.
  Fall on orupon. attack, assault, assail, set upon: Three muggers fell onme and stole my wallet.
  Fall out. disagree, differ, quarrel,clash, squabble, wrangle, dispute, fight: We fell out overpolitics.
  Fall short. prove or (turn out to) be inadequateor insufficient or deficient or lacking or wanting ordisappointing, miss, fail, disappoint: The results of the salescampaign fell short of expectations.
  Fall through. fail,come to nothing or naught, miscarry, die, Colloq fizzle (out),flop: The deal to buy the company fell through.
  Fall to.start, begin, commence, set or go about, get under way,undertake, tackle, take on; get moving, attack, Colloq get theshow on the road, get cracking, US get a wiggle on, move it:The washing-up had to be done so I fell to.
  N.
  Drop, descent, dive, nosedive, plunge, tumble,dropping, falling: How could he have survived a fall from sucha height?
  Chiefly US and Canadian autumn: They turn theclocks back one hour in the fall.
  Decline, decay, collapse,downfall, failure, destruction, ruin, failure, deterioration,eclipse: Have you read Poe's classic Fall of the House of Usher?
  Usually, falls. cascade, cataract, waterfall; rapids: Howmany falls are there along the Limpopo River?
  Depreciation,sinking, diminution, decrease, decline, lapse, downturn,down-swing, drop, drop-off, lowering, abatement, slump,collapse: On the Stock Exchange today, investors experiencedsharp falls in share prices. 27 slope, declivity, descent,decline, drop, downhill, Chiefly US and Canadian downgrade:Note the smooth rise and fall of the land.
  Surrender,capitulation, submission, taking, seizure, capture, overthrow,defeat, conquest, downfall: The fall of Khartoum in 1898 markedthe re-establishment of British rule in the Anglo-EgyptianSudan.

  Oxford

  V. & n.

  V.intr. (past fell; past part. fallen) 1 a go orcome down freely; descend rapidly from a higher to a lower level(fell from the top floor; rain was falling). b drop or bedropped (supplies fell by parachute; the curtain fell).
  A(often foll. by over) cease to stand; come suddenly to theground from loss of balance etc. b collapse forwards ordownwards esp. of one's own volition (fell into my arms; fellover the chair).
  Become detached and descend or disappear.
  Take a downward direction: a (of hair, clothing, etc.) hangdown. b (of ground etc.) slope. c (foll. by into) (of a riveretc.) discharge into.
  A find a lower level; sink lower. bsubside, abate.
  (of a barometer, thermometer, etc.) show alower reading.
  Occur; become apparent or present (darknessfell).
  Decline, diminish (demand is falling; standards havefallen).
  A (of the face) show dismay or disappointment. b(of the eyes or a glance) look downwards.
  A lose power orstatus (the government will fall). b lose esteem, moralintegrity, etc.
  Commit sin; yield to temptation.
  Take orhave a particular direction or place (his eye fell on me; theaccent falls on the first syllable).
  A find a place; benaturally divisible (the subject falls into three parts). b(foll. by under, within) be classed among.
  Occur at aspecified time (Easter falls early this year).
  Come bychance or duty (it fell to me to answer).
  A pass into aspecified condition (fall into decay; fell ill). b become (fallasleep).
  A (of a position etc.) be overthrown or captured;succumb to attack. b be defeated; fail.
  Die (fall inbattle).
  (foll. by on, upon) a attack. b meet with. cembrace or embark on avidly.
  (foll. by to + verbal noun)begin (fell to wondering).
  (foll. by to) lapse, revert(revenues fall to the Crown).
  N.
  The act or an instance offalling; a sudden rapid descent.
  That which falls or hasfallen, e.g. snow, rocks, etc.
  The recorded amount ofrainfall etc.
  A decline or diminution.
  Overthrow, downfall(the fall of Rome).
  A succumbing to temptation. b (the Fall)the sin of Adam and its consequences, as described in Genesis.7 (of material, land, light, etc.) a downward direction; aslope.
  (also Fall) US autumn.
  (esp. in pl.) a waterfall,cataract, or cascade.
  Mus. a cadence.
  A awrestling-bout; a throw in wrestling which keeps the opponent onthe ground for a specified time. b a controlled act of falling,esp. as a stunt or in judo etc.
  A the birth of young ofcertain animals. b the number of young born.
  A rope of ahoisting-tackle.
  (ofa situation etc.) disintegrate; be reduced to chaos.
  Loseone's capacity to cope. fall away 1 (of a surface) inclineabruptly.
  Become few or thin; gradually vanish.
  Desert,revolt; abandon one's principles. fall back retreat. fall-back(attrib.) emergency, esp. (of wages) the minimum paid when nowork is available. fall back on have recourse to in difficulty.fall behind 1 be outstripped by one's competitors etc.; lag.
  Be in arrears. fall down (often foll. by on) colloq. fail;perform poorly; fail to deliver (payment etc.). fall forcolloq.
  Be captivated or deceived by.
  Admire; yield to thecharms or merits of. fall foul of come into conflict with;quarrel with. fall guy sl.
  An easy victim.
  A scapegoat.fall in 1 a take one's place in military formation. b (as int.)the order to do this.
  Collapse inwards. falling star ameteor. fall in love see LOVE. fall into line 1 take one'splace in the ranks.
  Conform or collaborate with others. fallinto place begin to make sense or cohere. fall in with 1 meetby chance.
  Agree with; accede to; humour.
  Coincide with.fall off 1 (of demand etc.) decrease, deteriorate.
  Withdraw.fall-off n. a decrease, deterioration, withdrawal, etc. fallout 1 quarrel.
  (of the hair, teeth, etc.) become detached.
  Mil. come out of formation.
  Result; come to pass; occur.fall out of gradually discontinue (a habit etc.). fall overoneself colloq.
  Be eager or competitive.
  Be awkward,stumble through haste, confusion, etc. fall-pipe a downpipe.fall short 1 be or become deficient or inadequate.
  (of amissile etc.) not reach its target. fall short of fail to reachor obtain. fall through fail; come to nothing; miscarry. fallto begin an activity, e.g. eating or working. [OE fallan,feallan f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X