• (đổi hướng từ Batches)
  /bætʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mẻ (bánh)
  Đợt, chuyến; khoá (học)
  a batch of books from London
  một đợt sách từ Luân đôn tới
  of the same batch
  cùng một loạt, cùng một giuộc
  a batch run
  một đợt vận hành (kỹ thuật)
  batch processing
  (tin học) sự xử lý theo khối

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mẻ bê tông
  một đợt vận hành
  sự đong

  Dệt may

  cuộn (vải)
  mẻ ngâm (đay)

  Hóa học & vật liệu

  hỗn hợp nước cái

  Ô tô

  một đợt
  một lượt

  Toán & tin

  một mớ
  một nhóm
  một toán

  Xây dựng

  định liều lượng
  định mẻ
  mẻ (trộn) định lượng
  một mẻ

  Kỹ thuật chung

  chuyến hàng
  công việc theo lô
  batch work queue
  hàng công việc theo lô
  hỗn hợp
  khối
  batch box
  hộp khối
  batch control card
  thẻ mạch điều khiển theo khối
  batch distillation
  lọc theo khối
  batch initiation
  sự khởi đầu theo bó
  batch session
  phân loại theo khối
  batch sort
  phân loại theo khối
  batch total
  tổng khối
  job batch
  khối công việc
  ngâm
  đỉnh lò
  đong
  batch BSC
  truyền thông đồng bộ
  batch freeze-drying
  sự sấy đông từng mẻ
  batch freeze-drying
  sấy đông từng mẻ
  batch freezer
  máy kết đông từng mẻ
  batch freezing
  kết đông từng mẻ
  batch freezing machine
  máy kết đông từng mẻ
  batch freezing plant
  hệ (thống) kết đông từng mẻ
  batch freezing plant
  hệ thống kết đông từng mẻ
  batch freezing system
  máy kết đông từng mẻ
  batch froster
  máy kết đông từng mẻ
  batch froster [freezing machine
  máy kết đông từng mẻ
  batch operation
  hoạt động từng mẻ
  batch operation
  sự hoạt động từng mẻ
  batch pile
  đống phối liệu
  batch plate freezer [freezing machine
  máy kết đông từng mẻ kiểu tấm
  batch plate freezing machine
  máy kết đông từng mẻ kiểu tấm
  batch truck
  bunke di động
  batch-type freezer
  máy kết đông từng lô
  đợt
  nhào trộn
  nhóm
  batch header document
  tài liệu tiêu đề nhóm
  batch variation
  biến phân trong nhóm
  lô hàng
  loạt
  batch calibration
  sự kiểm chuẩn từng loạt
  batch code
  mã loạt
  batch number
  số hiệu loạt
  batch test
  sự kiểm nghiệm hàng loạt
  batch test
  sự thử hàng loạt
  mẻ
  mẻ (giấy)
  mẻ liệu
  batch dust
  bụi của mẻ liệu
  mẻ trộn
  batch weight
  trọng lượng mẻ trộn
  dry batch weight
  trọng lượng mẻ trộn khô
  trial batch
  mẻ trộn thí nghiệm
  trial batch
  mẻ trộn thử
  một mẻ/đợt

  Giải thích EN: 1. the amount of material that is required for or produced in a single operation.the amount of material that is required for or produced in a single operation.2. the amount of material that is needed for a chemical or physical process to make a generally uniform end product.the amount of material that is needed for a chemical or physical process to make a generally uniform end product..

  Giải thích VN: 1. Số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất hoặc sản xuất ra trong một đợt sản xuất. 2. Số lượng vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất hóa hay lý để tạo thành một khối lượng sản phẩm đồng nhất.

  phần mẻ
  sự định lượng
  sự định lượng lô
  sự pha trộn
  tải trọng
  trộn
  batch concrete mixer
  máy trộn thức ăn hỗn hợp
  batch mix
  sự trộn (từng) mẻ
  batch mixer
  máy trộn
  batch mixer
  máy trộn bê tông
  batch mixer
  máy trộn mẻ
  batch mixer
  máy trộn phân đoạn
  batch mixer
  máy trộn từng lô
  batch mixing
  sự trộn phối liệu
  batch plant
  máy trộn bê tông
  batch plant
  thiết bị trộn bê tông
  batch Pugmill mixing
  sự trộn từng mẻ
  batch weight
  trọng lượng mẻ trộn
  batch-type concrete Pugmill mixer
  máy trộn bê tông từng mẻ
  dry batch
  vữa trộn khô
  dry batch
  vữa trộn không nước
  dry batch aggregate
  cốt liệu trộn thô
  dry batch plant
  trạm trộn bê tông khô
  dry batch weight
  trọng lượng mẻ trộn khô
  mixed batch store
  kho chứa pha trộn hỗn hợp
  trial batch
  mẻ trộn thí nghiệm
  trial batch
  mẻ trộn thử
  trial batch of concrete
  mẻ bêtông trộn thử
  twin-batch mixing drum
  thùng trộn 2 ngăn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  individual

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X